STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaWyró?nienie dla Wolontariuszy ?DM w Pu?awach
W niedziel?, 4 grudnia, z okazji Mi?dzynarodowego Dnia Wolontariusza odby?a si? w Lublinie "Gala Wolontariatu 2016" zorganizowana przez Centrum Wolontariatu w Lublinie. Sztab g?ówny ?wiatowych Dni M?odzie?y w Pu?awach otrzyma? wyró?nienie za zorganizowanie obs?ugi wolontariackiej obchodów ?DM w Pu?awach w konkursie Barwy Wolontariatu zorganizowanym przez Ogólnopolsk? Sie? Centrów Wolontariatu. Sztab zosta? doceniony za sumienno?? i po?wi?cenie, ale tak?e za m?odzie?cz? rado??, witalno?? i sk?onno?? do odrobiny szale?stwa, bez których to wielkie wydarzenie by si? nie powiod?o. Za stworzenie ?ywej wizytówki Lubelszczyzny otwartej dla go?ci z ca?ego ?wiata.

Dzie? ?wi?to?ci: 28 pa?dziernika 2016 r.
28 pa?dziernika w naszej szkole obchodzili?my Dzie? ?wi?to?ci. Uczniowie przebrani byli za wybranych przez siebie ?wi?tych. Klasy m?odsze obejrza?y przedstawienie "?wi?ci Pa?scy",starsi uczniowie rozwi?zywali rebusy oraz quiz o ?wi?tych. Wszystkie dzieci nagrodzone zosta?y s?odyczami i drobnymi upominkami.
W czasie przerw lekcyjnych rado?nie uwielbiali?my Pana Boga ta?cem i piosenk?. Na sto?ówce uczniowie grali w du?? planszow? "Droga do nieba."
Zosta? rozstrzygni?ty konkurs na naj?adniejsz? dekoracj? sali lekcyjnej. W kategorii dzieci m?odszych wygra?a dekoracja sali 208 - klasy 2d i 3e. W?ród starszych uczniów naj?adniejszy wystrój sali 201, przygotowa?y klasy 4a i 5a.
Dzie? ?wi?to?ci, przygotowuj?cy nasz? spo?eczno?? szkoln? do Uroczysto?ci Wszystkich ?wi?tych, zorganizowa?y klasy 5c i 4c wraz z katechetami. Dzi?kujemy wszystkim uczestnikom zabawy za zaanga?owanie.
Zdj?cia mo?na zobaczy? tutaj.

Peregrynacja symboli ?wiatowych Dni M?odzie?y: 23 sierpnia 2015 r.
Zdj?cia mo?na zobaczy? tutaj.
Film mo?na zobaczy? tutaj.

V Parafiada Rodzin: 20 czerwca 2015 r.
Zdj?cia mo?na zobaczy? tutaj.
Relacja znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.

Nagroda Ministra dla Stowarzyszenia "Rodzina"
Stowarzyszenie "Rodzina" w pi?tek otrzyma?o nagrod? - DYPLOM PRO PUBLICO BONO za dzia?alno?? na rzecz Rodziny przyznany przez Ministra Pracy i Polityki Spo?ecznej Pana W?adys?awa Kosiniaka-Kamysza.

DNI RODZINY - SURVIVAL - SZKO?A PRZETRWANIA: 20-24 maja 2014 r.
Zdj?cia mo?na zobaczy? tutaj.
Relacja znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.

Warsztaty dla dzieci - jak zrobi? palm?: 5 kwietnia 2014 r.
W sobot? 5 kwietnia dzieci z naszej parafii, w ?wietlicy "Barka" uczy?y si? jak zrobi? palm?. Ka?dy uczestnik wykona? palm? z któr? we?mie udzia? w procesji w niedziel? palmow?. Zdj?cia z warsztatów mo?na zobaczy? tutaj.

Kol?dnicy misyjni z naszej parafii
Zdj?cia kol?dników misyjnych mo?na zobaczy? tutaj.
Inne zdj?cia kol?dników misyjnych mo?na zobaczy? tutaj.
Relacja znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.

Urodziny Pana Jezusa: 25 grudnia 2013 r.
Tort otrzymali?my w prezencie od Ciastkarni "ALICJA" z Nasutowa k. Lublina.
Zdj?cia z Urodzin Pana Jezusa mo?na zobaczy? tutaj.
Film z Urodzin Pana Jezusa mo?na zobaczy? tutaj.

Uroczysto?? 40-lecia ?wi?ce? kap?a?skich Ks Proboszcza Parafii ?wi?tej Rodziny w Pu?awach: 29 sierpnia 2013 r.
Nagranie audio Mszy ?w. (plik MP3)... wi?cej
Zdj?cia z Mszy ?w. o godz. 18.30 mo?na zobaczy? tutaj.
Relacja z uroczysto?ci autorstwa Marianny znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.

Dzie? Ojca: 23 czerwca 2013 r.
23 czerwca w naszej parafii ?wi?towali?my "Dzie? Ojca". W ramach akcji "Ca?a Polska czyta dzieciom" dzieci obejrza?aby krótki film o ?yciu ?w. Józefa, a nast?pnie tatu? z Parafii Pan Marcin Koper, Rzecznik Prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pu?awach przeczyta? opowie?? z ?ycia ?w. Rodziny. Tatusiowie przygotowali opraw? Mszy ?wi?tej dla dzieci, czytali, ?piewali, z?o?yli na o?tarzu dary. Po mszy ka?de z dzieci mog?o narysowa? portret swojego Taty. Zdj?cia s? dost?pne tutaj.

Marsz dla ?ycia i Rodziny: 26 maja 2013 r.
Po raz pierwszy w Pu?awach przeszed? marsz Dla ?ycia i Rodziny, który pi?knie si? wpisa? w Dni Rodziny w naszym mie?cie. W marszu wzi??o udzia? ok. 1200 osób. Obecne te? by?y relikwie ?wi?tych i b?ogos?awionych, które znajduj? si? w pu?awskich ko?cio?ach. Fina?em by?a uroczysta Eucharystia w ko?ciele ?w. Brata Alberta. Zdj?cia s? dost?pne tutaj.

"Ca?a Polska czyta dzieciom" - w naszej parafii: 21 kwietnia 2013 r.
21 kwietnia w naszej parafii rozpocz?li?my akcj? "Ca?a Polska czyta dzieciom". Ks. Proboszcz czyta? o ?yciu ?w. Franciszka a dzieci wykona?y plakat. Ju? w nast?pnym miesi?cu ci?g dalszy. Zdj?cia s? dost?pne tutaj.

Odpust parafialny w Uroczysto?? ?wi?tej Rodziny: 30 grudnia 2012 r.
Kazanie Ks. Bp-a Stanis?awa Stefanka (plik MP3)... wi?cej
Zdj?cia z Mszy ?w. o godz. 13.00 mo?na zobaczy? tutaj.
Lista ma??e?stw zawartych w 2012 r. znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia niektórych ma??e?stw s? dost?pne tutaj.

III Parafiada Rodzin: 20 pa?dziernika 2012 r.
Relacj? z Parafiady autorstwa "jotki" mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia z Parafiady mo?na zobaczy? tutaj.
Inn? relacj? i zdj?cia mo?na zobaczy? tutaj.

III Rowerowy Wy?cig po Kremówki: 14 pa?dziernika 2012 r.
Relacj? z Wy?cigu autorstwa Ani Ró?yckiej mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia z Wy?cigu mo?na zobaczy? tutaj.
Inn? relacj? i zdj?cia mo?na zobaczy? tutaj.

Niedziela oazowa, przedstawienie o JP II, zespó? m?odzie?owy ?piewa: 24 czerwca 2012 r.
Relacj? z niedzieli ewangelizacyjnej mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia autorstwa Wojciecha Miazgi:
Niedziela ewangelizacyjna - zdj?cia mo?na zobaczy? tutaj.
Kazanie ks. Piotra Drozda z Mszy ?w. o godz. 11.30 mo?na znale?? tutaj.
Przedstawienie: Jan Pawe? II - Cz?owiek modlitwy - zdj?cia mo?na zobaczy? tutaj.
Zespó? ?piewa i zbiera pieni?dze na keybord i flet poprzeczny - zdj?cia mo?na zobaczy? tutaj.

Pielgrzymka do Cz?stochowy i Piekar ?l?skich: 16 i 17 czerwca 2012 r.
Zdj?cia autorstwa Pielgrzymów mo?na znale?? tutaj.
Relacj? autorstwa Marii Suchodolskiej mo?na znale?? tutaj.

Oktawa Bo?ego Cia?a: 14 czerwca 2012 r.
Zdj?cia autorstwa Wojciecha Miazgi mo?na znale?? tutaj.

I Komunia ?w: 3 czerwca 2012 r.
Zdj?cia autorstwa Miros?awa Franczaka z liturgii dost?pne s? tutaj.
Kazanie ks. Andrzeja Bubicza z Mszy ?w. mo?na znale?? tutaj.

Msza ?w. 25 r. pobytu JP II w Lublinie: 9 czerwca 2012 r.
Zdj?cia autorstwa Sebastiana Wawra mo?na znale?? tutaj.
Relacja autorstwa Teresy Józefczak z Akcji Katolickiej mo?na znale?? tutaj.

Bo?e Cia?o: 7 czerwca 2012 r.
Zdj?cia autorstwa Wojciecha Miazgi z Mszy ?w. o godz. 10.00 mo?na znale?? tutaj.
Kazanie wyg?oszone przez ks. prof. Krzysztofa Je?yn? mo?na znale?? tutaj(MP3).


IV Biesiada Rodzinna: 3 czerwca 2012 r.
Zdj?cia autorstwa Piotra Nieleszczuka z festynu s? dost?pne tutaj.
 
"Podaruj sobie zdrowie" nordic walking: 2 czerwca 2012 r.
Zdj?cia ze spaceru z kijami s? dost?pne tutaj.
 
"Podaruj kropl? mi?o?ci": 27 maja 2012 r.
Zdj?cia z akcji s? dost?pne tutaj.
 
Integracyjny rajd rowerowy "??czy nas rower": 26 maja 2012 r.
Zdj?cia z rajdu s? dost?pne tutaj.
 
II Ogólnopolska Konferencja z INoR KUL "Gra o ?ycie"-zatytu?owana "Cz?owiek w l@biryncie sieci": Pu?awy, 23 maja 2012 r.
Zdj?cia z konferencji autorstwa Daniela Krawczyka s? dost?pne tutaj.
 
Msza w intencji Jubilatów i "Strefa na Zdrowie" rozpoczynaj? Dni Rodziny w Pu?awach: 20 maja 2012 r.
Kazanie ks. dr-a P. Dr?ga - Krajowego Duszpasterza Rodzin - z Mszy ?w. o godz. 13.00... wi?cej.
Kazanie ks. dr-a P. Dr?ga - Krajowego Duszpasterza Rodzin - z Mszy ?w. o godz. 10.00... wi?cej.
Zdj?cia z uroczysto?ci autorstwa Wojciecha Miazgi mo?na znale?? tutaj.
Relacja podsumowuj?ca uroczysto?ci pojawi si? wkrótce.


Rocznica I Komunii ?w. klas III, Niedziela Zes?ania Ducha ?w.: 27 maja 2012 r.
Zdj?cia z liturgii s? dost?pne tutaj.

Bierzmowanie: Wigilia Zes?ania Ducha ?w.: 26 maja 2012 r.
Zdj?cia autorstwa Tomasza Sajnóg s? dost?pne tutaj.
Homili? ks. Bp-a R. Karpi?skiego z Liturgii w wersji MP3 mo?na znale?? tutaj.
Relacja podsumowuj?ca uroczysto?ci pojawi si? wkrótce.

Dekanalny Dzie? Skupienia cz?onków Akcji Katolickiej: 22 kwietnia 2012 r.
Relacja autorstwa Teresy Wieczorek ze spotkania mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia mo?na znale?? tutaj.

Nordic walking: "W zdrowym ciele zdrowy Duch": wiosna 2012 r.
Relacj? z pierwszej wyprawy mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia El?biety Muchy z dni: 19 i 27 maja 2012 s? dost?pne tutaj.
Zdj?cia Eugeniusza Grendy z dnia 13 maja 2012 s? dost?pne tutaj.
Zdj?cia Eugeniusza Grendy z dnia 6 maja 2012 s? dost?pne tutaj.
Zdj?cia Grzegorza Stefaniaka z dnia 29 kwietnia 2012 s? dost?pne tutaj.

Poniedzia?ek w Oktawie Wielkanocy: 9 kwietnia 2012 r.
Zdj?cia autorstwa Jacka Szychowskiego mo?na znale?? tutaj.

Niedziela Zmartwychwstania Pa?skiego: 8 kwietnia 2012 r.
Kazanie ks. R. Winiarskiego z Rezurekcji w wersji MP3 mo?na znale?? tutaj.
Kazanie ks. H. Olecha z Mszy ?w. o godz. 10.00 w wersji MP3 mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia autorstwa Marcina Kawki mo?na znale?? tutaj.

Wielka Sobota: Wigilia Paschalna: 7 kwietnia 2012 r.
Informacje zwi?zane z liturgi? znajduj? si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Kazanie ks. H. Olecha z Liturgii w wersji MP3 mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia autorstwa Wojciecha Miazgi mo?na znale?? tutaj.

Wielki Pi?tek: Liturgia M?ki Pa?skiej: 6 kwietnia 2012 r.
Informacje zwi?zane z liturgi? znajduj? si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Rozwa?ania ks. R. Winiarskiego z nabo?e?stwa Drogi Krzy?owej mo?na znale?? tutaj w wersji MP3.
Kazanie ks. H. Olecha z Liturgii w wersji MP3 mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia autorstwa Wojciecha Miazgi mo?na znale?? tutaj.

Wielki Czwartek: Msza Wieczerzy Pa?skiej: 5 kwietnia 2012 r.
Informacje zwi?zane z liturgi? znajduj? si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Kazanie ks. R. Winiarskiego z Liturgii w wersji MP3 mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia autorstwa Wojciecha Miazgi z Eucharystii mo?na znale?? tutaj.
?yczenia dla ksi??y mo?na znale?? tutaj w wersji MP3.

Niedziela M?ki Pa?skiej: po?wi?cenie palm, Pasja: 1 kwietnia 2012 r.
Relacja autorstwa Anny Ró?yckiej znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia autorstwa Tomasza Sajnóg z Eucharystii po??czonej z po?wi?ceniem palm i procesj? mo?na znale?? tutaj.

Zaprzysi??enie K. R. pw. b?. Jana Paw?a II: 25 marca 2012 r.
Relacj? z uroczysto?ci mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia autorstwa Tomasza Sajnóg z uroczysto?ci mo?na znale?? tutaj.

Rekolekcje wielkopostne dla dzieci i doros?ych: 14-18 marca 2012 r.
Konferencje wyg?oszone przez O. Piotra Ko?laka CSsR mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia autorstwa m.in.: Wiktora Leonienko z Mszy ?w. dla dzieci z pi?tku mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia autorstwa Wojciecha Miazgi z Mszy ?w. z nauk? ogóln? mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia autorstwa Wojciecha Miazgi z Mszy ?w. dla dzieci w niedziel? mo?na znale?? tutaj.
Relacja autorstwa Justyny Szychowskiej znajduje si? tutaj.

Rekolekcje wielkopostne dla m?odzie?y: 14-16 marca 2012 r.
Zdj?cia autorstwa m.in. Ewy ?askarzewskiej z rekolekcji prowadzonych przez Inicjatyw? Ewangelizacyjn? "Przystanek Jezus" w Lublinie mo?na znale?? tutaj.
Relacj? z rekolekcji dla m?odzie?y mo?na znale?? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.

Ferie zimowe 2012
Podczas ferii zimowych Stowarzyszenie Rodzina zorganizowa?o zaj?cia dla dzieci ze szko?y podstawowej. Zdj?cia i relacj? mo?emy zobaczy? tutaj. Równie? m?odzie? mog?a tak aktywnie sp?dzi? swój wolny czas. W galerii zdj?? mo?emy ogl?da? zdj?cia z ich gry w pi?k? no?n? i siatkówk?.

XVII Festiwal Kol?d - Pu?awy 2012, nasi zwyci?zcy podczas koncertu laureatów: 22 stycznia 2012 r.
Zdj?cie pobrano z: www.um.pulawy.pl
Relacj? z koncertu laureatów mo?na znale?? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.

Wyst?py "?wietlików", scholi, zespo?u, chóru parafialnego podczas Festiwalu Kol?d: 18-19 stycznia 2012 r.
Zdj?cia z wyst?pu "?wietlików" i scholi dzieci?cej autorstwa Renaty Szczypy mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia z wyst?pu zespo?u m?odzie?owego i chóru parafialnego autorstwa Krzysztofa Karpiuka mo?na znale?? tutaj.
Film z wyst?pu scholi dzieci?cej mo?na obejrze? tutaj.
Film z wyst?pu zespo?u m?odzie?owego mo?na obejrze? tutaj.
Film z wyst?pu chóru parafialnego mo?na obejrze? tutaj.

"Do Betlejem nie jest tak daleko": przedstawienie przygotowane przez m?odzie? gimnazjaln?: 15 stycznia 2012 r.
Relacja jednego z Parafian znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia autorstwa Tomasza Sajnóg z przedstawienia mo?na znale?? tutaj.

Wspólne kol?dowanie - szans? na sukces: 6 stycznia 2012 r.
Zdj?cia z konkursu autorstwa Jacka Kosiaka mo?na znale?? tutaj.
Relacj? z konkursu autorstwa Anny Ró?yckiej mo?na znale?? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Inn? relacj? jednego z Parafian mo?na znale?? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.

Kol?dnicy misyjni: 6 stycznia 2012 r.
Relacj? z kol?dowania na rzecz misji mo?na znale?? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia autorstwa Amadeusza Górskiego z Mszy ?w. rozpoczynaj?cej kol?dowanie na rzecz misji mo?na znale?? tutaj.

"Opowie?? Bo?onarodzeniowa" w wykonaniu dzieci z ?wietlicy: 6 stycznia 2012 r.
Zdj?cia z Mszy ?w. i przedstawienia autorstwa Amadeusza Górskiego mo?na znale?? tutaj.
Relacja z przedstawienia autorstwa Katarzyny Grudzie? mo?na znale?? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.

Abp Budzik na Odpu?cie w Uroczysto?? ?w. Rodziny: 30 grudnia 2011 r.
Rodzina Gniotów wita ks. Abp-a Stanis?awa Budzika (plik MP3)... wi?cej
Kazanie Arcypasterza diecezji (plik MP3)... wi?cej
Zdj?cia z liturgii autorstwa Wojciecha Miazgi i Daniela Krawczyka mo?na znale?? tutaj.
Relacja autorstwa Justyny Szychowskiej znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.

II dzie? ?wi?t Narodzenia Pa?skiego: 26 grudnia 2011 r.
Zdj?cia z liturgii autorstwa Tomasza Sajnóg mo?na zobaczy? tutaj.

I dzie? ?wi?t Narodzenia Pa?skiego: 25 grudnia 2011 r.
Zdj?cia z liturgii autorstwa Tomasza Sajnóg mo?na zobaczy? tutaj.
Relacj? ze ?wi?towania przez dzieci urodzin Pana Jezusa mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia autorstwa Agnieszki Kawki z urodzin Pana Jezusa mo?na znale?? tutaj.

Pasterka: 24/25 grudnia 2011 r.
Zdj?cia autorstwa Janusza Sajnóg z przedstawienia "Opowie?? wigilijna" (przygotowanego przez schol? dzieci?c?) i z liturgii mo?na zobaczy? tutaj.
"Opowie?? wigilijna" przygotowana przez dzieci jest do ods?uchania tutaj(MP3).
Kazanie wyg?oszone przez ks. Prof. Krzysztofa Je?yn? mo?na znale?? tutaj(MP3).

Roraty z udzia?em dzieci: Adwent 2011
Zdj?cia autorstwa Wojciecha Miazgi mo?na znale?? tutaj.
Relacj? z rorat mo?na znale?? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia autorstwa Marcina Kawki ze ?niada? mo?na znale?? tutaj.

Rekolekcje adwentowe: 5-8 grudnia 2011 r.
Konferencje wyg?oszone przez O. Piotra Stasi?skiego OFM Cap mo?na znale?? tutaj.
Relacja autorstwa Justyny Szychowskiej znajduje si? tutaj.
Zdj?cia autorstwa Wojciecha Miazgi mo?na znale?? tutaj.

Cecylianka w naszej parafii: 22 listopada 2011 r.
Relacje z wyst?pu czcicieli ?w. Cecylii mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia z mini koncertu autorstwa Wojciecha Miazgi mo?na znale?? tutaj.

Uroczysto?? Chrystusa Króla w naszej parafii: 20 listopada 2011 r.
Relacj? z Uroczysto?ci mo?na znale?? tutaj.
Kazanie ks. dr-a Marka Grygla z Mszy ?w. o godz. 13.00 mo?na znale?? tutaj(MP3).
Zdj?cia z Mszy ?w. o godz. 11.30 (dzieci?cej) autorstwa Wojciecha Miazgi mo?na znale?? tutaj.

Nasi parafianie podczas Dnia Papieskiego: 7-22 pa?dziernika 2011 r.
Tekst podsumowuj?cy udzia? parafian mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia ukazuj?ce aktywno?? parafian mo?na znale?? tutaj.

Wspomnienie b?. Jana Paw?a II w naszej parafii: 22 pa?dziernika 2011 r.
- Kazanie ks. Andrzeja Sternika - Proboszcza Parafii Mi?osierdzia Bo?ego w Pu?awach (plik MP3)... wi?cej
- "Tajemnica cz?owieka: Kap?a?stwo" koncert s?owno-muzyczny w wykonaniu Roberta Grudnia (organy) i Olgierda ?ukaszewicza (s?owo) (plik MP3)... wi?cej
- "Jan Pawe? II - Totus Tuus 1978-2005" wystawa zdj?? przygotowana przez katechetk? z Zespo?u Szkó? nr 3 w Pu?awach... wi?cej
- ?piewy Chóru Parafialnego... wi?cej

Dzie? Papieski w naszym ko?ciele: 9 pa?dziernika 2011 r.
Relacj? z dnia mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia z dnia mo?na znale?? tutaj.

"Kurs Filipa" dla m?odzie?y bierzmowanej: 22-23 wrze?nia 2011 r.
Relacj? z rekolekcji mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia z kursu mo?na znale?? tutaj.

Rodzice bierzmowanych w Cz?stochowie: 17 wrze?nia 2011 r.
Zdj?cia w wykonaniu Pielgrzymów mo?na zobaczy? tutaj.

Misjonarz z Tanzanii, Orkiestra D?ta: go?cie parafii w niedziel?: 18 wrze?nia 2011 r.
Relacj? z dnia mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia autorstwa Tomasza Sajnóga mo?na znale?? tutaj.

Z Legionem Maryi na Jasn? Gór?: 17 Pielgrzymka Legionistów z ca?ej Polski do Cz?stochowy: 9-10 wrze?nia 2011 r.
Relacj? z pielgrzymki autorstwa Alicji mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia autorstwa Alicji z pielgrzymki mo?na znale?? tutaj.

Pielgrzymka piesza do W?wolnicy: 04 wrze?nia 2011 r.
Relacj? z pielgrzymki autorstwa Justyny i Eli mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia autorstwa Wojciecha Miazgi z pielgrzymki mo?na znale?? tutaj.

Wyst?p naszych schol na przegl?dzie w Kaniem: 26 czerwca 2011 r.
26 czerwca 2011 r. nasze parafialne schole: dzieci?ca i m?odzie?owa reprezentowa?y nasz? parafi? na Przegl?dzie pie?ni religijnej podczas odpustu parafialnego w parafii w Kaniem. Najm?odsze uczestniczki za?piewa?y nast?puj?ce pie?ni: Najpierw anio? Jej zwiastowa?, Bracie siostro czy mi?ujesz mnie, Pochodzi? z Nazaretu. Natomiast dziewcz?ta ze starszej scholi przygotowa?y nast?puj?ce pie?ni: Jak wielki jest Bóg, Przyjaciela mam, Wzywam Ci? Duchu przyjd?. Oprócz naszych zespo?ów w przegl?dzie uczestniczy?o jeszcze siedem innych reprezentacji miejscowych parafii. Zdj?cia z wyst?pu naszych schol mo?na zobaczy? tutaj.

Pielgrzymka do Warszawy i Lichenia: 24-25 czerwca 2011 r.
Pierwsze zdj?cia autorstwa Agnieszki Wydry mo?na znale?? tutaj. Pozosta?e pojawi? si? wkrótce...

Bo?e Cia?o w naszej parafii: 23 czerwca 2011 r.
Tekst znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia autorstwa Wojciecha Miazgi z Mszy ?w. o godz. 13.00 mo?na znale?? tutaj.
Kazanie wyg?oszone przez ks. pra?. Ryszarda Winiarskiego mo?na znale?? tutaj(MP3).

Komunia rocznicowa: 12 czerwca 2011 r.
12 czerwca dzieci klas III przyj??y uroczy?cie w rocznic? I Komunii ?w. sakrament Eucharystii. Uroczystej Mszy ?w. przewodniczy? Proboszcz ks. kan. Henryk Olech, natomiast kazanie wyg?osi? ks. dr Wies?aw Felski.
Zdj?cia z liturgii w wykonaniu Dariusza Góreckiego mo?na znale?? tutaj.

III Biesiada Rodzinna: 12 czerwca 2011 r.
Relacja autorstwa Justyny Szychowskiej znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia autorstwa Jacka Szychowskiego mo?na znale?? tutaj.

20-lecie Parafii p. w. ?wi?tej Rodziny
Tekst znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.

Rodzinny Rajd Rowerowy: 11 czerwca 2011 r.
Zgodnie z zapowiedzi? tydzie? po obchodach 20 r. powstania parafii mia? miejsce kolejny Rodzinny Rajd Rowerowy. Tym razem organizatorzy przygotowali bardziej wymagaj?c? tras?. W sumie uczestniczy rajdu przejechali niebieskim szlakiem 40 km, podziwiaj?c pi?kno rezerwatu przyrodniczego "Piskory".
Zdj?cia w wykonania Pa?stwa Biaduniów mo?na zobaczy? tutaj.

Pielgrzymka dzieci klas II na Jasn? Gór?: 11 czerwca 2011 r.
Zdj?cia autorstwa Krzysztofa Ga??zki mo?na znale?? tutaj.
Relacj? z pielgrzymki autorstwa Agnieszki Pa? mo?na znale?? tutaj.

Obchody jubileuszu 20-lecia istnienia parafii po??czone z Wizytacj? kanoniczn? ks. Bp-a Ryszarda Karpi?skiego: Msza ?w. po??czona z udzieleniem m?odzie?y Bierzmowania: 05 czerwca 2011 r.
Kazanie Ks. Bp-a z Mszy ?w. o godz. 13.00 w MP3 mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia z Mszy ?w. autorstwa Miros?awa Franczaka mo?na znale?? tutaj.

Obchody jubileuszu 20-lecia istnienia parafii po??czone z Wizytacj? kanoniczn? ks. Bp-a Ryszarda Karpi?skiego: Msza ?w. wizytacyjna: 05 czerwca 2011 r.
Kazanie Ks. Bp-a z Mszy ?w. o godz. 11.30 w MP3 mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia z Mszy ?w. autorstwa Miros?awa Franczaka mo?na znale?? tutaj.

Obchody jubileuszu 20-lecia istnienia parafii po??czone z Wizytacj? kanoniczn? ks. Bp-a Ryszarda Karpi?skiego: Msza ?w. po??czona z udzieleniem dzieci I Komunii ?w.: 05 czerwca 2011 r.
Kazanie Ks. Bp-a z Mszy ?w. o godz. 10.00 w MP3 mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia z Mszy ?w. autorstwa Miros?awa Franczaka mo?na znale?? tutaj.

Warsztaty muzyczne scholi dzieci?cej: 28 maja 2011 r.
Tekst znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia autorstwa Renaty Szczypy mo?na znale?? tutaj.

Rodzinny Rajd Rowerowy: 29 maja 2011 r.
Relacja uka?e si? wkrótce.
Zdj?cia autorstwa Wojciecha Miazgi mo?na znale?? tutaj.

Rodzinny Rajd Rowerowy: 22 maja 2011 r.
Tekst znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia autorstwa Doroty Chabros mo?na znale?? tutaj.

"Chc? ?eby?cie (...) odmawiali ró?aniec" - zaproszenie na Wieczernik Fatimski
Tekst znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia autorstwa Artura Lewkowicza mo?na znale?? tutaj.

Msza ?w. ogólnomiejska z racji dzi?kczynienia za beatyfikacj? JP II po??czona z obchodami kolejnej rocznicy urodzin Papie?a: 18 maja 2011 r.
Zdj?cia wykonane przez Wojciecha Miazg? mo?na znale?? tutaj.
Tekst znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.

Pielgrzymka do Gietrzwa?du i ?w. Lipki: 29-30 kwietnia 2011 r.
Zdj?cia wykonane przez Pielgrzymów mo?na znale?? tutaj.
Relacja uka?e si? wkrótce.

Pielgrzymka gimnazjalistów na Jasn? Gór?: 14 maja 2011 r.
Zdj?cia autorstwa Agnieszki Wydry mo?na znale?? tutaj.

Tydzie? Biblijny rozpocz?ty
Tekst znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.

Echo Triduum Paschalnego i ?wi?t Zmartwychwstania Pa?skiego: 21-25 kwietnia 2011 r.
Zako?czy?a si? ju? Oktawa Wielkanocna. Powró?my jeszcze raz do tych uroczysto?ci. Zapraszamy do lektury wiersza Justyny Szychowskiej oraz tekstu b?d?cego zarysem wyg?oszonego kazania przez ks. R. Winiarskiego podczas Niedzieli Zmartwychwstania Pa?skiego.

Moje spotkanie z Papie?em Janem Paw?em II
Tekst znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.

Zapowied? I Rodzinnego Rajdu Rowerowego: Rajd m?odzie?owy "niebieskim szlakiem":
26 kwietnia 2011 r.
Tekst znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia w wi?kszo?ci Amadeusza Górskiego mo?na znale?? tutaj.
Plakat zapowiadaj?cy rajd mo?na znale?? tutaj(PDF).

Poniedzia?ek w Oktawie Wielkanocy: II dzie? Uroczysto?ci Zmartwychwstania Pa?skiego:
25 kwietnia 2011 r.
Tre?? listu ks. Wilka Rektora KUL czytanego tego dnia po Ewangelii... wi?cej
Zdj?cia autorstwa Zbigniewa Bia?oty mo?na znale?? tutaj.

Niedziela Zmartwychwstania Pa?skiego: Rezurekcja: 24 kwietnia 2011 r.
Kazanie ks. R. Winiarskiego w wersji MP3 mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia autorstwa Wojciecha Miazgi mo?na znale?? tutaj.

Wielka Sobota: Wigilia Paschalna: 23 kwietnia 2011 r.
Kazanie Proboszcza ks. H. Olecha w wersji MP3 mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia autorstwa Jacka Szychowskiego mo?na znale?? tutaj.

Wielki Pi?tek: Liturgia M?ki Pa?skiej: 22 kwietnia 2011 r.
Kazanie ks. R. Winiarskiego z Liturgii w wersji MP3 mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia autorstwa Jacka Szychowskiego mo?na znale?? tutaj.

Wielki Czwartek: Msza Wieczerzy Pa?skiej: 21 kwietnia 2011 r.
Zdj?cia autorstwa Wojciecha Miazgi mo?na znale?? tutaj.
Kazanie ks. prof. K. Je?yny z Mszy ?w. w wersji MP3 mo?na znale?? tutaj.
?yczenia dla ksi??y od Rady Duszpasterskiej w wersji MP3 mo?na znale?? tutaj.

Niedziela Palmowa w naszej parafii - 17 kwietnia 2011
Tekst znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia autorstwa Artura Lewkowicza mo?na znale?? tutaj.

Lord Parade: Obchody ?wi?ta M?odych w Pu?awach- 17 kwietnia 2011
Tekst znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia autorstwa Wojciecha Miazgi, Jacka Szychowskiego i Amadeusza Górskiego mo?na znale?? tutaj.
Musicie by? mocni. Pami?taj modlitwa, post, ja?mu?na w wykonaniu Amadeusza Szmigla. Utwór mo?na obejrze? tutaj.

Ogólnomiejska Droga Krzy?owa: 15 kwietnia 2011 r.
Tekst znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Rozwa?ania z nabo?e?stwa autorstwa ks. R. Winiarskiego mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia z nabo?e?stwa autorstwa Wojciecha Miazgi mo?na znale?? tutaj.

"I wy winni?cie im cze??" I Rocznica katastrofy lotniczej pod Smole?skiem: 10 kwietnia 2011
Tekst znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia z Mszy ?w. autorstwa Artura Lewkowicza mo?na znale?? tutaj.

Pami?tamy. Rocznica ?mierci Jana Paw?a II: 2 kwietnia 2011
Tekst znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia sprzed pomnika autorstwa Artura Lewkowicza mo?na znale?? tutaj.

Podzi?kowania naszych Parafian dla Rekolekcjonisty
Tekst znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.

"Fioletowy czas ?aski" Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii
Tekst mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia z rekolekcji autorstwa Jacka Szychowskiego mo?na zobaczy? tutaj.

Pierwsze zdj?cia z rekolekcji wielkopostnych A.D. 2011
Rekolekcje w naszej parafii prowadzi ks. Wojciech Iwanicki. Tutaj mo?na obejrze? zdj?cia ze spotka? Rekolekcjonisty w ko?ciele z dzie?mi i m?odzie??, która tego roku ma nieco inne rekolekcje. Dodatkowo przez dwa dni w szkole zorganizowano dla nich konferencje nt. anio?ów i demonów. Pierwszego dnia m?odzie? spotka?a si? z ks. Grzegorzem Kossakowskim (michalit?), który opowiada? o anio?ach i ks. Janem P?zio?em, który mówi? o egzorcyzmach czy te? dzia?aniu szatana w ?yciu cz?owieka. Nast?pnego dnia m?odzie? wys?ucha?a demonologa Pana Romana Zaj?ca oraz uczestniczy?a w zaj?ciach plastycznych prowadzonych przez Pana Wojciecha Kosteckiego. Tematem ich prac byli anio?owie na kartach Pismach ?wi?tego. Na koniec warto doda?, ?e autorem wi?kszo?ci zdj?? jest Wojciech Miazga oraz nauczyciele ze Szko?y Podstawowej nr 11 w Pu?awach.

Kiermasz M?odych Artystów: Rekolekcje wielkopostne 2011
Tekst znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia z kiermaszu autorstwa Artura Lewkowicza mo?na znale?? tutaj.

Wyst?p chóru z Bia?ej Podlaskiej: 27 marca 2011 r.
Tekst znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia z Mszy ?w. autorstwa Tomasza Sajnóga mo?na zobaczy? tutaj.

"Kto Ducha ma, ten mówi: TAK..." Dzie? ?wi?to?ci ?ycia: 25 marca 2011 r.
Tekst znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia z Mszy ?w. autorstwa Jacka Szychowskiego mo?na znale?? tutaj.

"Uratuj ?wi?tego" Nowenna w intencji dzieci zagro?onych aborcj?
Tekst znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.

Pierwszy trening za nami, przygotowanie do Pu?awskiej Pielgrzymki Rowerowej na Jasn? Gór? rozpocz?te: 23 marca 2011 r.
Tre?? znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.

Oddam cukierka w dobre r?ce: Wielki Post widziany przez naszych Parafian
Oddam cukierka w dobre r?ce: Wielki Post widziany przez naszych Parafian... tekst znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia z Mszy ?w. autorstwa Jacka Szychowskiego mo?na znale?? tutaj.

40 dni i nocy - moje postanowienia wielkopostne
Tre?? znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.

Parafialne przygotowanie do beatyfikacji Jana Paw?a II: Wielki Post 2011
Program przygotowa? znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Fragmenty przemówie?, homilii Jana Paw?a II mo?na znale?? tutaj.

?roda Popielcowa - 9 marca 2011 r.
Relacja znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Homilia wyg?oszona podczas Mszy ?w. przez ks. R. Winiarskiego... wi?cej
Zdj?cia z Mszy ?w. autorstwa Wojciecha Miazgi mo?na zobaczy? tutaj.

Niedziela hospicyjna: Kazanie ks. Winiarskiego i zbiórka pieni?dzy na utrzymanie hospicjum: 27 lutego 2011 r.
Relacja znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia autorstwa Jacka Szychowskiego mo?na znale?? tutaj.

Przedstawiciele naszych grup m?odzie?owych na Dniu wspólnoty m?odzie?y pu?awskiej
Relacja znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia autorstwa Wojciecha Miazgi mo?na znale?? tutaj.

Zaj?cia plastyczne dla ministrantów
Relacja znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia autorstwa Justyny Szychowskiej mo?na znale?? tutaj.

?wiatowy Dzie? Chorego w naszej parafii: 11 lutego 2011 r.
Relacja znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia autorstwa Jacka Szychowskiego z uroczysto?ci mo?na znale?? tutaj.

Ferie dla dzieci i m?odzie?y: 17-28 stycznia 2011 r.
Relacja znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia autorstwa Wojciecha Miazgi i Tomasza Sajnóga... wi?cej

Jase?ka w wykonaniu dzieci z naszej parafii. Przygotowanie rodzice z kó?ek ró?a?cowych: 9 stycznia 2011 r.
Relacja wkrótce
Zdj?cia autorstwa Wojciecha Miazgi... wi?cej

Ferie: lodowisko, siatkówka, pi?ka no?na: 27-30 grudnia 2010 r.
Relacja znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia z ferii mo?na znale?? tutaj.

Roraty ze ?niadaniem: 29 listopada-23 grudnia 2010 r.
Relacja znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia z "Rorat ze ?niadaniem" mo?na znale?? tutaj.

ODPUST PARAFIALNY (II dzie? ?wi?t Narodzenia Pa?skiego): 26 grudnia 2010 r.
Relacja znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia z Mszy ?w. o godz. 10.00 mo?na znale?? tutaj.
Zdj?cia z Mszy ?w. o godz. 13.00 mo?na znale?? tutaj.
Kazanie wyg?oszone przez ks. pra?. Ryszarda Winiarskiego mo?na znale?? tutaj.

I dzie? ?wi?t Narodzenia Pa?skiego: 25 grudnia 2010 r.
Zdj?cia z liturgii mo?na znale?? tutaj.
Kazanie wyg?oszone przez Proboszcza ks. kan. Henryka Olecha mo?na znale?? tutaj.

Pasterka: 24/25 grudnia 2010 r.
Relacja znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia z liturgii i czuwania prowadzonego przez m?odzie? oazow? mo?na zobaczy? tutaj.
Kazanie wyg?oszone przez ks. Prof. Krzysztofa Je?yn? mo?na znale??
                            tutaj.

Nowi Lektorzy Seniorzy: 12 grudnia 2010 r.
Relacja znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia z przyj?cia przez kandydatów pos?ugi lektoratu mo?na zobaczy? tutaj.

Rekolekcje Adwentowe 2010: IV dzie? rekolekcji- 8 grudnia 2010 r.
Relacja znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
IV dzie? rekolekcji: Konferencja z IV dnia... wi?cej.
Zdj?cia ze spotka? rekolekcyjnych mo?na zobaczy? tutaj.

Rekolekcje Adwentowe 2010: III dzie? rekolekcji- 7 grudnia 2010 r.
Relacja znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
III dzie? rekolekcji: Konferencja z III dnia... wi?cej.
Zdj?cia ze spotka? rekolekcyjnych mo?na zobaczy? tutaj.

Rekolekcje Adwentowe 2010: II dzie? rekolekcji- 6 grudnia 2010 r.
Relacja znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
II dzie? rekolekcji: Konferencja z II dnia... wi?cej.
Zdj?cia ze spotka? rekolekcyjnych mo?na zobaczy? tutaj.

Rekolekcje Adwentowe 2010: I dzie? rekolekcji- 5 grudnia 2010 r.
Relacja znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
I dzie? rekolekcji: Konferencja z I dnia... wi?cej.
Zdj?cia ze spotka? rekolekcyjnych mo?na zobaczy? tutaj.

Za?o?enie nowego Kó?ka Ró?a?cowego ?w. Franciszka z Asy?u po??czone z obchodami 1 r. za?o?enia K.R. ?w. Joanny Beretta Molla: 28 listopada 2010 r.
Relacja z za?o?enia nowego Kó?ka Ró?a?cowego i wydarze? towarzysz?cych znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia mo?na zobaczy? tutaj.

Cecylianka: przegl?d scholek, zespo?ów, chórów parafialnych: 27 listopada 2010 r.
Relacja znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia z przegl?du mo?na zobaczy? tutaj.

Uroczysto?? Chrystusa Króla Wszech?wiata: Msza dzieci?ca: 21 listopada 2010 r.
Zdj?cia z Mszy ?w mo?na zobaczy? tutaj.

Czuwanie w duchu Taize: 21 listopada 2010 r.
Zdj?cia z Mszy ?w i czuwania mo?na zobaczy? tutaj.

Pami?tamy i modlimy si? za zmar?ych
Listopad - miesi?c modlitwy za zmar?ych rozpoczynamy od Uroczysto?ci Wszystkich ?wi?tych. Tego dnia wspominali?my w ko?ciele tych wszystkich, którzy za ?ycia byli dla nas przyk?adem, ?e warto w ?yciu d??y? do ?wi?to?ci. Natomiast 2 listopada modlili?my si? za wszystkich zmar?ych. Nasza parafia równie? szczególnie przygotowa?a si? do tych wa?nych dni. Specjalnie udekorowany o?tarz w ko?ciele parafialnym, przygotowanie liturgii Mszy ?w. na cmentarzu komunalnym w Pu?awach to tylko niektóre znaki, które w te dni wyra?a?y nasz? trosk? i pami?? o zmar?ych. Od 1 do 8 listopada mogli?my przyjmowa? odpust zupe?ny za naszych bliskich zmar?ych. Teraz pozosta?a nam modlitwa ró?a?cowa, w której wyczytujemy nazwiska naszych zmar?ych po to by prosi? Pana Boga o mi?osierdzie w?a?nie dla nich. W naszym ko?ciele taka modlitwa jest prowadzona codziennie o godz. 17.30, a? do ostatniego dnia listopada. Je?eli kto? jeszcze nie wypisa? zmar?ych na kartce i nie modli? si? za nich, to zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Ks. Waldemar Cis?o, "Pomoc Ko?cio?owi w Potrzebie": 10 pa?dziernika 2010 r.
Ks. Cis?o nt. swojej pracy... wi?cej
Kazanie ks. Go?cia... wi?cej

Dzie? Papieski w naszej parafii: 8 pa?dziernika 2010 r.
Relacja z Mszy ?w. Czytaj wi?cej.
Zdj?cia z Mszy ?w mo?na zobaczy? tutaj.
Wystawa: Devotio moderna: ?wi?ci z s?siedztwa: opis i zdj?cia
Wystawa: Ojciec ?wi?ty w sprawie najmniejszych: opis i zdj?cia

Rekolekcje dla m?odzie?y klas III z okazji rozpoczynaj?cego si? przygotowania do Bierzmowania
Relacja znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia z pielgrzymki mo?na zobaczy? tutaj.

Pielgrzymka rowerowa do W?wolnicy: 26 wrze?nia 2010 r.
Relacja znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Zdj?cia z pielgrzymki mo?na zobaczy? tutaj.

?wi?to Stanis?awa Kostki: 18 wrze?nia 2010 r.
Relacja znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.
Prezentacja nt. ?wi?ta Stanis?awa Kostki mo?na zobaczy? tutaj(plik pokazu MS PowerPoint 2007).
Zdj?cia z pielgrzymki na Jasn? Gór? rodziców m?odzie?y klas III przygotowuj?cych si? do bierzmowania mo?na zobaczy? tutaj.

Pielgrzymka piesza do W?wolnicy: 05 wrze?nia 2010 r.
Zdj?cia z pielgrzymki mo?na zobaczy? tutaj.
Relacja znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.

Rozpocz?cie roku szkolnego
Zdj?cia z Mszy ?w. mo?na zobaczy? tutaj.
Relacja znajduje si? w rozwini?ciu Czytaj wi?cej.


Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną