STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaRozpocz?cie roku szkolnego

1 wrze?nia - wakacje za nami i czas do szko?y. Tego dnia odby?y si? w naszym ko?ciele uroczyste Msze ?wi?te rozpoczynaj?ce rok szkolny 2010/2011. Na Eucharystii o godz. 9.00 zgromadzili si? uczniowie wraz z nauczycielami z Publicznego Gimnazjum nr 3 oraz cz??? uczniów i nauczycieli z kl. IV-VI ze Szko?y Podstawowej nr 11. Godzin? pó?niej swoj? Msz? ?w. mieli uczniowie klas "O" oraz I-III naszej SP 11.

Nam, autorkom tego tekstu bli?sza by?a pierwsza liturgia, w której uwa?nie s?ucha?y?my kazania naszego ksi?dza Proboszcza. Kaznodzieja wskazywa? prawd? jako warto?? najwy?sz? w ?yciu ka?dego chrze?cijanina, szczególnie m?odego ucznia. Przestrzega? przed tym by w ?yciu nie d??y? do s?awy i pieni?dzy, które do?? cz?sto prowadz? nas przez k?amstwo. Tym bli?sza by?a nam ta my?l gdy Przewodnicz?cy liturgii przytoczy? kilka ciekawych opowie?ci potwierdzaj?cych wcze?niejsze wypowiedzi.

Po zako?czonym kazaniu mogli?my si? dalej modli? podczas Mszy ?w. Nasz? uwag? szczególnie zwróci?a procesja z darami przygotowana przez m?odzie?, w której nasi rówie?nicy nie?li do o?tarza swoje powakacyjne dary dla Pana Boga. Nasz? modlitw? wspomaga?a tak?e parafialna schola, która przez swój ?piew ubogaca?a ca?? liturgi?. Pod koniec Mszy ?w. zostali?my wszyscy zaproszeni do udzia?u w spotkaniach organizowanych przez parafialnych duszpasterzy tj. schola, ministranci i oaza. Po og?oszeniach Ks. Proboszcz pob?ogos?awi? uczniów oraz pedagogów naszego gimnazjum.

           Mamy nadziej?, ?e b?ogos?awie?stwo i modlitwa b?d? nam pomaga? w nauce, chocia? jak znamy ?ycie nie b?dzie ?atwo.

Zdj?cia z Mszy ?w. mo?na zobaczy? tutaj.

Justyna i Kasia


Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną