STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaWielki Czwartek: Msza Wieczerzy Pa?skiej: 5 kwietnia 2012 r.
Dzisiejsz? liturgi? rozpoczynamy ?wi?te Triduum Paschalne, najwa?niejsze dni w roku liturgicznym. Wielki Czwartek to pami?tka Wieczerzy Pa?skiej - Ostatniej Wieczerzy Starego Testamentu i Pierwszej Nowego. Przez ?wi?towanie tych wydarze? przenosimy si? do Jerozolimy, pe?nej pielgrzymów, którzy przebyli do tego miasta na wyj?tkowe ?wi?to Paschy. To ?wi?to upami?tnia wyzwolenie Izraelitów z niewoli egipskiej. Pan Jezus równie? ze swoimi uczniami zasiada do wieczerzy na ?wi?towanie Paschy. Jednak b?dzie to inna Pascha. Pascha Jezusa Chrystusa, która b?dzie wyzwala? Izraelitów ju? nie z niewoli egipskiej ale z niewoli grzechu.
       Msz? ?wi?t? rozpoczyna si? od uroczystej procesji wej?cia. Idzie w niej s?u?ba liturgiczna wraz z naszymi kap?anami, którzy w tym dniu koncelebruj? Msz? ?wi?t?. Koncelebra jest wyrazem jedno?ci kap?a?stwa. Zechciejmy wi?c w tym dniu otoczy? ich szczególn? pami?ci? modlitewn?, by wiernie wype?niali wezwanie Chrystusa.
       W czasie tej Mszy ?wi?tej zabrzmi hymn "Chwa?a na wysoko?ci Bogu", w czasie którego b?d? bi? wszystkie dzwony w ko?ciele, aby potem zamilkn?? na czas prze?ywania M?ki naszego Pana. Jednak niech nie milknie nasza modlitwa i nasza pie?? wdzi?czno?ci Bogu za nasze zbawienie.
       Na wzór Jezusa, który umy? nogi aposto?om równie? w czasie tej Mszy ?w. Ksi?dz, który przewodniczy? b?dzie liturgii umyje nogi dwunastu m??czyznom. Gest ten ma przypomnie? nam o wzajemnej mi?o?ci, jak? powinni?my mie? jeden do drugiego.
       Na koniec liturgii przeniesiemy Naj?wi?tszy Sakrament do Ciemnicy, aby tam trwaj?c na modlitwie dzi?kowa? Panu za Jego obecno??, za Jego ofiar?, za Jego mi?o?? i s?u?b? wobec nas. Obna?enie o?tarza, które nast?pi po liturgii, ma nam przypomnie? ca?kowite uni?enie Chrystusa, Jego ogo?ocenie i wprowadzi? nas w pokutny nastrój Wielkiego Pi?tku.

?ród?o: Liturgia ?wi?tego Triduum Paschalnego: Nabo?e?stwa i B?ogos?awie?stwa Ko?cio?a Domowego. Olsztyn 1999 r.

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną