STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaWielki Pi?tek: Liturgia M?ki Pa?skiej: 6 kwietnia 2012 r.
Wielki Pi?tek to dzie?, który przypomina nam cierpienie, ukrzy?owanie i ?mier? Zbawiciela. Uczestniczymy w cierpieniu Chrystusa przez post, który jest znakiem wspó?umierania z Chrystusem. Jest tak?e dniem smutku, "bo zabrano nam Pana". Przez udzia? w dzisiejszej liturgii dajemy znak naszej wiary i stajemy pod krzy?em, mo?emy prosi? o mi?osierdzie i przebaczenie dla siebie i dla ca?ego ?wiata. Patrzymy na krzy? tak?e z mi?o?ci? i dzi?kczynieniem, bo w jego otwartych ramionach ja?nieje mi?o?? Boga.
       Dzisiaj odkryty o?tarz przypomina nam, ?e Ko?ció? nie sprawuje Eucharystii. Ogo?ocony o?tarz przypomina nam równie? uni?enie Chrystusa i odarcie Go z szat dla naszego wywy?szenia.
       Liturgia Wielkiego Pi?tku sk?ada si? z czterech cz??ci:
       1. Liturgia s?owa - przypomina nam cierpienie Chrystusa zapowiedziane przez proroka Izajasza Wys?uchamy te? opisu M?ki Pa?skiej w relacji bezpo?redniego jej ?wiadka ?w. Jana, a s?owa listu do Hebrajczyków pomog? nam zrozumie? sens ?mierci Chrystusa, "który sta? si? przyczyn? zbawienia dla wszystkich". Liturgi? s?owa zako?czy wielka modlitwa powszechna, w której b?dziemy si? modli? za wszystkich ludzi, bo za wszystkich umar? Chrystus.
       2. Szczególnie pi?kna jest druga cz??? liturgii - adoracja Krzy?a. Wnosimy i ods?aniamy "drzewo krzy?a, na którym zawis?o zbawienie ?wiata". Ca?ujemy Krzy? i kl?kamy przed nim, by podzi?kowa? za cierpienie i m?k? Zbawiciela, a tak?e za przebaczenie grzechów, które z Krzy?a ofiarowa? nam Chrystus.
       3. Komunia ?w. stanowi trzeci? cz??? liturgii M?ki Pa?skiej. Przyjmuj?c Cia?o Pana ??czymy si? tak?e duchowo z ofiar? Jego Krzy?a i Jego zwyci?stwa.
       4. Na zako?czenie liturgii zaniesiemy Naj?wi?tszy Sakrament do "Bo?ego Grobu", aby tam rozwa?a? cierpienie Zbawiciela i oczekiwa? na rado?? zmartwychwstania.
       Dzisiejsza liturgia rozpoczyna si? od procesji w ca?kowitej ciszy, Kap?ani odziani w szaty liturgiczne koloru czerwonego, na znak cierpienia i krwi, a tak?e królewskiej godno?ci Chrystusa podejd? do o?tarza i upadn? na twarz. Ten gest oznacza nasze upokorzenie wobec ?mierci Chrystusa, której przyczyn? by?y nasze grzechy, ale równie? oznacza smutek i ból Ko?cio?a. W czasie, gdy kap?ani b?d? modli? si? le??c krzy?em, my wszyscy b?dziemy modli? si? kl?cz?c i prosz?c Pana o mi?osierdzie dla siebie i innych.

?ród?o: Liturgia ?wi?tego Triduum Paschalnego: Nabo?e?stwa i B?ogos?awie?stwa Ko?cio?a Domowego. Olsztyn 1999 r.

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną