STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaDekanalny Dzie? Skupienia cz?onków Akcji Katolickiej: 22 kwietnia 2012 r.
       Dekanalny Dzie? Skupienia cz?onków Akcji Katolickiej.
       W dniu 22 kwietnia 2012r. go?cili?my w naszej parafii Ks. dr hab. Janusza Lekana profesora KUL-u, który wyg?osi? konferencj? "Jak by? chrze?cijaninem" dla cz?onków Akcji Katolickiej z parafialnych oddzia?ów pu?awskich oraz z zaprzyja?nionej parafii w Ko?skowoli.
       Ks. Janusz Lekan w swoim wyk?adzie rozwin?? to zagadnienie jak by? dobrym katolikiem. Chrze?cijanin powinien by? pobo?ny jak dziecko i mie? wiedz? jak teolog.
Nie znaczy to, ?e trzeba studiowa? teologi?. Do dojrza?ego ?ycia chrze?cija?skiego mo?na si? przygotowa? przez czytanie odpowiednich ksi??ek, czasopism, opracowa?, rozwa?a?, przez spotkania z lud?mi wiary. Nieod??cznym atrybutem katolika winno by? codzienne czytanie Pisma ?wi?tego, szukanie odpowiedzi na podstawowe pytania w Katechizmie Ko?cio?a Katolickiego i innych bie??cych wydawnictwach Ko?cio?a Rzymsko-katolickiego.
Ks. wyk?adowca przestrzega? przed ho?dowaniem wró?biarstwu, uleganiu szkodliwym reklamom telewizyjnym oraz bezkrytycznemu przyjmowaniu informacji podawanych na ?amach popularnych gazet (brukowców , tabloidów).
Ks. Profesor odniós? si? do sprawy katolickiego wychowania dzieci i m?odzie?y. Nale?y od ma?ego dziecka mie? nadzór nad tym, co dziecko czyta, co ogl?da, w jakim przebywa towarzystwie. Doros?y, ?wiadomy chrze?cijanin winien rozpoczyna? swój apostolat od w?asnej rodziny. Powinni?my by? aposto?ami Chrystusa wsz?dzie, gdzie jeste?my: w ?rodowisku pracy, w strukturach katolickich na szczeblu parafialnym jak i poza parafi?.
       Ks. Prof. Janusz Lekan przewodniczy? Mszy ?wi?tej o godz. 18.00 i wyg?osi? S?owo Bo?e do wszystkich zgromadzonych na liturgii. "Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa a nasza wiara" to temat homilii Ksi?dza. Wszyscy katolicy winni dzi?kowa? Bogu za dar wiary. Jest to ogromny dar, którego nie wolno nam zmarnowa?. Ks. Profesor poruszy? problem wiary w aspekcie duchowo?ci i cielesno?ci cz?owieka. Cielesno?? nie jest przeszkod? w wype?nianiu przykaza?. W naszej drodze ku wieczno?ci winni?my szanowa? cielesno??, a nie uznawa?, ?e jest tylko przyczyn? grzechu.
       Nie id?my na skróty, nie omijajmy trudno?ci. Wyzwania, które przed nami stawia Bóg maj? sens - prowadz? do ?ycia wiecznego. Pokonujmy trudno?ci, cierpliwie zno?my w?asne krzy?e, po?wi?cajmy si? dla innych, wszak Chrystus znosi? cierpienia po?wi?caj?c w?asne ?ycie aby wykupi? nasze grzechy. Maj?c udzia? w m?ce Chrystusa b?dziemy mie? udzia? w Jego Zmartwychwstaniu - zapewnia? Ks. Lekan.
       Po mszy ?wi?tej cz?onkowie POAK-ów zgromadzili si? wokó? Ks. Profesora w salce katechetycznej aby przy herbacie podzieli? si? spostrze?eniami z mijaj?cego Dnia Skupienia w aspekcie bie??cych wydarze? dotycz?cych wiary, pobo?no?ci i rozwoju duchowego katolików, zw?aszcza cz?onków Akcji Katolickiej.

       Dzi?kuj? Asystentowi Ko?cielnemu Akcji Katolickiej - Ks. Henrykowi Olechowi za wsparcie i patronat nad Dekanalnym Dniem Skupienia, a Ksi?dzu Karolowi za przychylno?? i pomoc. Wszystkim, którzy przyczynili si? do organizacji spotkania sk?adam serdeczne Bóg zap?a?!
       Szcz??? Bo?e!
       Prezes POAK

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną