STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaMsza ?w. 25 r. pobytu JP II w Lublinie: 9 czerwca 2012 r.
Jan Pawe? II po 25 latach w Lublinie

       9 czerwca w sobotnie popo?udnie niewielka grupa pielgrzymów z naszej parafii z ksi?dzem Karolem na czele uda?a si? do Lublina, na uroczysto?ci jubileuszowe upami?tniaj?ce pobyt Ojca ?wi?tego w tym mie?cie przed 25 laty.
       Grupa zorganizowana nie by?a liczna, ale na miejscu spotkali?my te? naszych parafian, którzy przybyli indywidualnie. Na placu w pobli?u ko?cio?a p. w. ?wi?tej Rodziny na "Czubach" zgromadzi?o si? wiele ludzi zarówno ?wieckich jaki duchownych.
       Przybyli kap?ani z ca?ej Archidiecezji. Przyjechali te? z ró?nych kra?ców Polski ci, którzy 25 lat temu otrzymali os Ojca ?wi?tego Sakrament Kap?a?stwa.
       W uroczysto?ci uczestniczy?o wielu ksi??y biskupów a w?ród nich najbli?szy wspó?pracownik Ojca ?w. - ks. kardyna? Stanis?aw Dziwisz, ks. Prymas senior Józef Glemp, ks. Arcybiskup senior Boles?aw Pylak, który w tamtej historycznej chwili jako gospodarz go?ci? Ojca ?w. w Lublinie. Obecni byli tak?e: metropolita lubelski ks. arcybiskup Stanis?aw Budzik oraz ksi??a biskupi pomocniczy Mieczys?aw Cis?o i Artur Mizi?ski. Przybyli te? ksi??a biskupi z diecezji sandomierskiej i zamojsko-lubaczowskiej.
       W uroczysto?ci wzi?li udzia? parlamentarzy?ci, przedstawiciele w?adz miasta z Prezydentem Lublina - Krzysztofem ?ukiem na czele, w?adze uniwersyteckie, klerycy z seminariów duchownych, osoby zakonne i przede wszystkim licznie zgromadzeni wierni.
       Msz? ?w., poprzedzon? od?piewaniem Litanii do Naj?wi?tszego Serca Pana Jezusa, sprawowano przy o?tarzu polowym i przy krzy?u pami?taj?cym Msz? papiesk? z przed 25 lat.
       Eucharystii przewodniczy? i homili? wyg?osi? ks. kardyna? Stanis?aw Dziwisz, a jego wspó?koncelebransami byli wszyscy przybyli ksi??a i biskupi. Liczna celebra, przepi?kna oprawa liturgiczna oraz pie?ni w wykonaniu chórów akademickich sprawi?y, ?e ta Naj?wi?tsza Ofiara mia?a bardzo podnios?y i uroczysty charakter.
       W homilii ks. kardyna? stwierdzi?, ?e odczytany fragment Ewangelii wg ?w. Mateusza mo?e by? kluczem do zrozumienia osobowo?ci Jana Paw?a II i Jego Pontyfikatu. Jako najbli?szy wspó?pracownik Papie?a, jeszcze raz da? ?wiadectwo niez?omnej wiary i dialogu z Bogiem.
       Wspomnia? te?, ?e Ojciec ?w. od pocz?tku swojej Pos?ugi Piotrowej marzy? o odwiedzeniu Lublina, z którym blisko zwi?zany dzi?ki wyk?adom na KUL-u. Sta?o si? to mo?liwe dopiero w roku 1987, podczas III Pielgrzymki do Ojczyzny, która odby?a si? pod has?em "Do ko?ca ich umi?owa?" i by?a zwi?zana z kongresem Eucharystycznym. Ks. Kardyna? przypomnia? miejsca, które papie? odwiedzi? podczas pobytu w Lublinie i fragmenty homilii, które tam wyg?osi?.
       Na Majdanku powiedzia? ku przestrodze pokole?, ?e cz?owiek nie mo?e by? dla cz?owieka katem, ?e musi pozosta? dla niego bratem. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim podczas spotkania z lud?mi nauki z ca?ej Polski pad?y te znamienne s?owa "Uniwersytecie s?u? Prawdzie! Je?li s?u?ysz Prawdzie - s?u?ysz Wolno?ci. Wyzwalaniu cz?owieka i Narodu. S?u?ysz ?yciu!" S?u?ba prawdzie staje si? podstaw? kszta?towania cz?owieka.
       Punktem kulminacyjnym pobytu Jana Paw?a II w Lublinie by?o spotkanie z wiernymi w dzielnicy "Czuby", gdzie zgromadzi?o si? ponad milion wiernych. Tu Ojciec ?w. po?wi?ci? kamie? w?gielny, na którym wzniesiono pi?kny ko?ció? p. w. ?wi?tej Rodziny.
       Podczas uroczystej Mszy ?w. wy?wi?ci? te? 50 kap?anów z ca?ej Polski. W dniu ich ?wi?ce? Papie? zobowi?za? ich do wspó?pracy ze ?wieckimi w poczuciu odpowiedzialno?ci za Ko?ció?. Powiedzia? te? ?e od nich w du?ym stopniu b?dzie zale?a?o ukszta?towanie prawid?owej ?wiadomo?ci zarówno ?wieckich jak i kap?anów w naszym tysi?cleciu i ?e jako uczniowie Chrystusa powinni by? "sol? ziemi" i "?wiat?em ?wiata".
       Kardyna? Dziwisz podkre?li? te?, ?e m?odzi ludzie widzieli w Janie Pawle II widzieli Ojca i mistrza ?ycia duchowego. Na zako?czenie homilii z wielk? chwa?? wspomnia? zmar?ego arcybiskupa Józefa ?yci?skiego. Wspomnieniami sprzed 25 laty podzieli? si? tak?e ks. Prymas Józef Glemp. Mówi?, ?e miejsce, gdzie odby?a si? pami?tna Msza Papieska, co niczym nie przypomina?o miejskiego krajobrazu. Zapami?ta? pole i w?wozy, którymi p?yn??y rzesze ludzi na spotkanie z Ojcem ?w. Zapami?ta? radosne twarze pielgrzymów i symboliczn? wymow? tamtej uroczysto?ci, buduj?cy si? ko?ció? i Sakrament Kap?a?stwa.
       W naszym odczuciu atmosfera sobotniego spotkania bardzo przypomina?a te sprzed 25 lat. Nieby?o w?ród nas Ojca ?w., ale czu?o si? Jego obecno??. Patrzy? na nas swoimi pe?nymi mi?o?ci ojcowskimi oczami zarówno z portretu od O?tarza jak i z Domu Ojca. Od?y?y dawne wspomnienia, bo to wszystko czego byli?my ?wiadkami nadal g??boko tkwi w naszych sercach. Ubogaceni duchowo, szcz??liwi i pe?ni rado?ci wrócili?my do naszych domów, a teraz dzielimy si? t? rado?ci? z innymi.
       Jeste?my wdzi?czni naszym kap?anom, bo dzi?ki nim mogli?my uczestniczy? w tej duchowej uczcie. Dzi?kujemy ks. Proboszczowi za zorganizowanie pielgrzymki, ks. Karolowi za wspó?uczestnictwo w niej a ks. Jackowi za wsparcie duchowe.

Teresa Józefczak

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną