STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaPielgrzymka do Cz?stochowy i Piekar ?l?skich: 16 i 17 czerwca 2012 r.
       Dnia 16 czerwca 2012 r. o godzinie 5:00 w dniu Niepokalanego Serca NMP sprzed Ko?cio?a pw. ?wi?tej Rodziny wyruszy?a grupa 50-ciu pielgrzymów. Organizacyjnie i duchowe przewodnictwo pe?ni? ks. Karol Mazur.

       Po odczytaniu listy i wst?pnych czynno?ciach organizacyjnych, dostali?my czas na skupienie si? i duchow? organizacj?. Pielgrzymi formu?owali w swoich my?lach i sercach prywatne intencje oraz intencje parafialne, za kap?anów, za budow? Ko?cio?a materialnego i duchowego, za nasze rodziny itd. Skupienie wielu pielgrzymów zapewne kierowa?o swoj? uwag? do przemówienia B?ogos?awionego Jana Paw?a II pt. Chrystus kresem wszelkiej w?drówki. O pielgrzymowaniu B?ogos?awiony Jan Pawe? II powiedzia?: "Pielgrzymka to do?wiadczenie, na którym opiera si? i z którego bierze pocz?tek kondycja cz?owieka wierz?cego, b?d?cego homo viator - w?drowcem zmierzaj?cym do ?ród?a wszelkiego dobra i do w?asnej samorealizacji. Anga?uj?c w to pielgrzymowanie ca?ego siebie - swoje cia?o, serce i umys? - cz?owiek zyskuje ?wiadomo??, ?e jest poszukiwaczem Boga i pielgrzymem wiekuistym. Odrywa si? od samego siebie, aby doj?? do Boga. Zostaje zwolniony z p?t fa?szywych pewników, przywrócony do swej naturalnej kondycji syna marnotrawnego, który przychodzi prosi? o przebaczenie, zach?cony dobroci? oczekuj?cego Ojca. Tych prostych prawd du?o lepiej mo?na si? nauczy? przez do?wiadczenie w?drówki ni? z ksi??ek."

       Po tych rozmy?laniach wy?piewane zosta?y Godzinki o Niepokalanym Pocz?ciu Naj?wi?tszej Maryi Panny i wiele pie?ni maryjnych, których wyboru bardzo starannie dokonywa? ks. Karol. Bardzo szybko przybyli?my do miejscowo?ci Gidle. Ojciec Dominikanin oprowadzi? nas po Sanktuarium Matki Bo?ej Gidelskiej - Uzdrowienie Chorych interesuj?co opowiadaj?c o powstaniu i historii sanktuarium. Nast?pnie pojechali?my na Gór? ?w. Anny. Zwiedzili?my ko?ció? i wys?uchali?my informacji o istniej?cym tam klasztorze.

       Le?niów by? kolejnym etapem naszego pielgrzymowania. Sanktuarium Matki Bo?ej Patronki Rodzin opiekuj? si? Ojcowie Paulini, zakonnicy, którzy otaczaj? Maryj? specjaln? czci? i mi?o?ci?. Z tego miejsca p?ynie do nas pielgrzymów nauka, ?e otwierania si? na mi?o?? polega na czynieniu dobra, na wyrozumia?o?ci, zaufaniu, przebaczeniu... Dlatego Maryjo, daj Nam ?ask? zrozumienia sercem, ?e ilo?? mi?o?ci w naszych sercach zale?y od mi?o?ci podarowanej. Podaruj Le?niakowska Matko rodzinom w naszej parafii ochotne serca do mi?owania.

       Nast?pnym miejscem, z którego bardzo trudno si? wyrusza?o dalej jest Sanktuarium ?wi?tego Ojca Pio na ?wi?tej Górce Przepro?nej ko?o Cz?stochowy (Siedlec). To jest pi?kne, ale bardzo trudne miejsce. Powiedzie? drugiemu cz?owiekowi: przepraszam, prosi? o przebaczenie, przyj?? do realizacji nauk? Ojca Pio "Niech Serce Jezusa b?dzie centrum wszystkich Twoich inspiracji".

       Wyruszamy st?d w bardzo du?ym skupieniu by wreszcie w godzinach popo?udniowych dotrze? do Sanktuarium Matki Bo?ej w Cz?stochowie. Po pok?onieniu si? Matce Bo?ej udali?my si? na zwiedzanie muzeum. Nast?pnie zakwaterowanie, posi?ek i powrót przed Cudowny Obraz Matki Bo?ej, Msza ?wi?ta, uczestnictwo w modlitwach przez zas?oni?ciem obrazu.

       Krótki odpoczynek i sen w Domu Pielgrzyma i powrót do Kaplicy Matki Bo?ej dnia 17 czerwca o godzinie 5:30, na Godzinki, ods?oni?cie obrazu, Msz? ?wi?t?, modlitwy indywidualne. Ile tylko mo?na by?o pielgrzymi starali si? by? i Matki Bo?ej. Bardzo pomocny by? w tym ks. Karol, który doskonale zna wszystkie wej?cia i bardzo umiej?tnie kierowa? ca??, tak du?? grup?.

       O godzinie 9:00 wyruszyli?my do Piekar ?l?skich. Tam Matka Bo?a Lekarka Chorych w Sanktuarium Matki Sprawiedliwo?ci i Mi?o?ci Spo?ecznej czczona jest jako Patronka wielu spraw ludzkich. B?ogos?awiony Jan Pawe? II Matk? Bo?? Piekarsk? uwa?a? za szczególn? Patronk? swojego powo?ania na Stolic? Piotrow?. W muzeum, które zwiedzali?my bardzo du?o miejsca po?wi?cono B?ogos?awionemu Janowi Paw?owi II. S? w?ród darów wota osobiste i wota stanowi?ce wyraz uznania. W Sanktuarium pok?onili?my si? relikwiom B?ogos?awionego Jana Paw?a II.

       W drodze powrotnej zwiedzali?my jeszcze w J?drzejowie Ko?ció? Cystersów i dziedziniec klasztorny. Po krótkim odpoczynku wyruszyli?my do Pu?aw. Dzi?kujemy Bogu przez r?ce Maryi za szcz??liw? podró?, za zdrowie, za modlitewne skupienie. Dzi?kujemy ks. Karolowi i Matce Bo?ej za ks. Karola Mazura, ?e takiego kap?ana postawi?a na naszej drodze, któremu si? chce i który potrafi prowadzi? wiernych do Matki Bo?ej.

       Zapraszamy wszystkich Pielgrzymów dnia 2 wrze?nia (tj. niedziela) na Msz? ?wi?t? o godzinie 10-tej, podczas której Kap?an pob?ogos?awi obrus ufundowany przez Pielgrzymów.

Maria Suchodolska

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną