STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaNiedziela oazowa, przedstawienie o JP II, zespó? m?odzie?owy ?piewa: 24 czerwca 2012 r.
       W niedziel? 24 czerwca dzi?ki wielkiemu zaanga?owaniu ks. Karola Mazura odby?a si? w naszej parafii Niedziela Ewangelizacyjna. S?owo Bo?e g?osi? tego dnia ks. Piotr Drozd by?y wikariusz naszej parafii, a obecnie diecezjalny moderator Ruchu ?wiat?o - ?ycie. Wspólnota ta jest jednym z posoborowych nurtów odnowy Ko?cio?a w Polsce, potocznie zwany ruchem oazowym. Nasz papie? Jan Pawe? II jeszcze jako biskup Krakowa stara? si? wspiera? go swoj? obecno?ci? i otacza? go swoj? nieustann? modlitw?. Spo?eczno?? oazowa zrzesza min. dzieci (Oaza Dzieci Bo?ych), m?odzie? (Oaza M?odzie?owa), a tak?e ma??e?stwa i rodziny (Domowy Ko?ció?). Za?o?ycielem ruchu w Polsce jest S?uga Bo?y ks. Franciszek Blachnicki (1921 - 1987). Duchow? kolebk? Domowego Ko?cio?a jest Kro?cienko nad Dunajcem, gdzie w 1973 r. odby?y si? pierwsze oazy rodzin. Domowy Ko?ció? obecny jest ju? we wszystkich diecezjach w Polsce rozwija si? tak?e w Niemczech, Austrii, S?owacji, Ukrainie i Bia?orusi, a nawet w USA i Kanadzie.
       W czasie mszy ?w. mieli?my okazj? pos?ucha? ?wiadectw ma??onków nale??cych do ruchu. Dzielili si? oni swoj? rado?ci? bycia we wspólnocie, która na obecne czasy wydaje si? by? dobr? "inwestycj?" w ma??e?stwo i rodzin?. Ruch oazowy jest duchowym wsparciem dla m??ów i ?on, którzy realizuj?c zobowi?zania wynikaj?ce z sakramentu ma??e?stwa wspieraj? si? we wspólnym d??eniu do Boga, a jednocze?nie pog??biaj? swoj? mi?o?? i jedno??. Obecno?? w Domowym Ko?ciele to szansa na duchow? formacj?, ró?norodne warsztaty na przyk?ad o komunikacji w ma??e?stwie, wychowaniu dzieci, rekolekcje weekendowe i zorganizowany, rodzinny, wakacyjny odpoczynek w gronie ?yczliwych osób.
       Cieszymy si?, ?e w naszej parafii znalaz?y si? ma??e?stwa, które zainteresowa?y si? Domowym Ko?cio?em i je?li Pan pozwoli - po wakacjach - od wrze?nia 2012 rozpoczn? swój pierwszy rok formacyjny. Wszystkich ch?tnych i zainteresowanych zapraszamy na takie spotkanie. Naprawd? warto!
       Bli?szych informacji udzieli nowa para rejonowa - Iwona i W?odek Pytlakowie pod numerem telefonu 818816951 lub 602674770.

Z oazowym pozdrowieniem A.P.

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną