STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaUroczysto?? 40-lecia ?wi?ce? kap?a?skich Ks Proboszcza Parafii ?wi?tej Rodziny w Pu?awach: 29 sierpnia 2013 r.
KAP?A?SKI JUBLILEUSZ

        29 sierpnia w Parafii ?wi?tej Rodziny w Pu?awach odby?a si? donios?a jubileuszowa uroczysto??. Min??o 40 lat od dnia, w którym ks. Henryk Olech przyj?? w Lublinie z r?k bpa Edmunda Ilcewicza ?wi?cenia kap?a?skie. Na s?owa Jezusa Chrystusa: "Pójd? za mn?", odpowiedzia?: "Tak".

        Podczas mszy dzi?kczynno-b?agalnej parafianie dzi?kowali Bogu za dar kap?a?stwa swojego Proboszcza, za cztery dziesi?ciolecia pos?ugiwania przy O?tarzu Chrystusowym.
        Min??o 11 lat, jak czcigodny Jubilat przyj?? obowi?zki proboszcza w naszej Parafii na Niwie. Czas to trudny, ale jednocze?nie wyj?tkowy, poniewa? na naszych oczach ro?nie pi?kny ko?ció? jako dzi?kczynienie Bogu za pontyfikat Wielkiego Polaka, Papie?a, B?ogos?awionego Jana Paw?a II. To ks. Proboszczowi zawdzi?czamy to wielkie dzie?o. Doceniamy Jego kompetencje, wysi?ek i ca?? prac? jako g?ównego organizatora i koordynatora skomplikowanych dzia?a?. Podziwiamy niegasn?cy zapa?, wysi?ek umys?u i r?k pomimo tak licznych trudno?ci. Do Jubilata mo?emy odnie?? s?owa: "Wielka wiara i wielkie serce tworz? wielkie dzie?a". Nale?y nadmieni?, ?e to ju? drugi ko?ció?, którego budowy podj?? si? ks. Henryk. Pierwszy powsta? w Nasutowie, tak?e w diecezji lubelskiej.
        Szczególny charakter mia?a Msza ?wi?ta. Przewodniczy? jej czcigodny Jubilat wdzi?czny Bogu za skarb kap?a?stwa. Msz? rozpocz??a uroczysta procesja do O?tarza Chrystusa, a chór parafialny za?piewa? pie?? "Pójd?, k?dy mnie wo?a", przygotowan? specjalnie na okoliczno?? jubileuszu. Po s?owie wprowadzaj?cym do Eucharystii Jubilat serdecznie powita? wszystkich go?ci, a szczególnie kolegów z roku ?wi?ce?: Stanis?awa Budzy?skiego,Ryszarda Dzin?, Jerzego Wa?nego, Jana Krawczyka i Grupona Franciszka.
        Na pro?b? Proboszcza homili? wyg?osi? zaprzyja?niony z Parafi? ks. Ryszard Winiarski, znany nam jako ?wietny mówca i redaktor naczelny miesi?cznika "Wspólnota Pu?awska". Nawi?zuj?c do Ewangelii, kaznodzieja przypomnia? patrona tego dnia - Jana Chrzciciela, jego m?cze?ska ?mier?, gotowo?? oddania ?ycia za wierno?? Bogu. Druga cz??? wypowiedzi skierowana by?a g?ównie do Jubilata. 40-letni okres kap?a?stwa zosta? porównany do 40 lat w?drówki Izraelitów przez pustyni?. Mówca podkre?li?, ?e "Tylko jeden Bóg nie zmienia si? na tej pustyni i jedno nie zmienia si? - do?wiadczenie wiary. Trzeba nadziei, która jest wpisana w pustyni?. Ta nadzieja pozwala wierzy?, ?e powstanie ?wi?tynia". Ks. Ryszard ?yczy? proboszczowi, by pe?ni? wol? Bo??, bo to daje pe?ni? szcz??cia, by nigdy nie straci? g?owy ani od trosk, ani od sukcesów, "Ani kiedy b?d? t?umy, ani kiedy b?dziesz w samotno?ci". Poniewa? ?ycie wg ks. Ryszard jest wielk? proz?, zako?czy? homili? s?owem poetyckim:
"Czas który tutaj z nami kr?cisz
sp?owia?ych sutann samodzia?em
przybli?a Ci? to tej prze??czy
do której z nimi tu zosta?e?
otocz sumienia korpora?em
jak si? os?ania Bo?e Cia?o
ludzi
dla których tu zosta?e?
?eby ich ?ycie mniej bola?o"
        Wierni, oprócz modlitwy i przyj?tej tak licznie w intencji Jubilata Komunii ?wi?tej, sk?adali ?yczenia i gratulacje pe?ne ciep?ych s?ów, uznania i szacunku. Przedstawiciele Rady Parafialnej mówili o Jubilacie jako o wzorze kap?ana i wzorze proboszcza, o ogromnym zaanga?owaniu w budow? ?wi?tyni. W prezencie wr?czyli akwarel? z dedykacj?: "Nie mo?emy Ci da? nic wielkiego, za to ma?e rzeczy z wielk? mi?o?ci? i wdzi?czno?ci?". Ta ma?a rzecz to trwa?y artystyczny dokument budowli wznoszonych przez Jubilata na chwal? Pana - budowli obecnie wznoszonej i tej w Nasutowie.
        Nie zabrak?o ?ycze? od Kó?ek Ró?a?cowych. Za dar kap?a?stwa dzi?kowa?a Akcja Katolicka, ?ycz?c m?odzie?czej pasji, optymizmu i wytrwa?o?ci, u?miechu i dalszego poczucia humoru. O modlitwie zapewnia? Legion Maryi - by pokój i nadzieja by?y w ka?dej podejmowanej decyzji. Pi?knego jubileuszu gratulowa?o Stowarzyszenie Rodzina, by "Pan na pustyni jubilata zsy?a? rado?ci ma?e i du?e, by spotyka? ludzi, którzy b?d? okazywa? ?yczliwo?? i sympati?". Delegacja Stowarzyszenia Pu?awskie Pielgrzymki Rowerowe dzi?kowa?a s?owami ?w. proboszcza Vianneya z Ars: "Dobry pasterz, pasterz wed?ug Bo?ego serca jest najwi?kszym skarbem, jakiego Bóg mo?e da? Parafii, jednym z najcenniejszych skarbów Bo?ego mi?osierdzia".
O swoim by?ym Proboszczu i jego jubileuszu pami?tali parafianie z Nasutowa, do??czaj?c do ?ycze? 40 symbolicznych ró?.
        Wydawa?o si?, ?e ?yczeniom nie b?dzie ko?ca. Otrzyma? je ks. Henryk tak?e od Dziekana i innych kap?anów, od lektorów, od kole?anek z lat szkolnych, od rodziców dwóch kap?anów pochodz?cych z naszej Parafii. Wzruszony jubilat dzi?kowa? za ?yczenia, u?ciski d?oni, prezenty, a g?ównie za modlitwy, które bardzo sobie ceni jako prezenty niezniszczalne. Po otrzymaniu b?ogos?awie?stwa wszyscy zostali zaproszeni do powstaj?cej ?wi?tyni, by obejrze? od wewn?trz niedawno wzniesion? kopu??. Zosta?y tak?e zrealizowane przez Proboszcza dwie niespodzianki. Pierwsz? "wizualn?" by? slajd przedstawiaj?cy o?tarze do nowego ko?cio?a wykonane w Chinach. Druga niespodzianka, "realna" to uczta dla cia?a - smakowity pieczony prosiak od pa?stwa Wo?niaków z Nasutowa.
Na zako?czenie zacytuj? s?owa B?ogos?awionego Jana Paw?a II: "Ostatecznie zawsze potrzebny ludziom oka?e si? tylko kap?an ?wiadomy pe?nego sensu swego kap?a?stwa. Kap?an, który g??boko wierzy, który odwa?nie wyznaje, który ?arliwie si? modli, który z ca?ym przekonaniem naucza, który s?u?y, który wdra?a w swe ?ycie program o?miu b?ogos?awie?stw".
        Oby drogi nam Proboszcz wed?ug tych s?ów prze?ywa? nadal swoje Chrystusowe Kap?a?stwo.

parafianka Marianna

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną