STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaKol?dnicy misyjni z naszej parafii
        Pod patronem Papieskiego Dzie?a Misyjnego, w naszej parafii ?w. Rodziny w Pu?awach, po raz drugi kol?dowali?my na rzecz potrzebuj?cych dzieci. Papieskie Dzie?o Misyjne Dzieci, dofinansowuje dzia?alno?? kilkudziesi?ciu o?rodków pomocy, domów dla dzieci ulicy, przedszkoli i szkó?, a tak?e programy ochrony ?ycia dla dzieci ubogich, odrzuconych, osieroconych i okaleczonych. W tym roku zebrane ofiary by?y przeznaczone dla dzieci z Republiki Konga i Demokratycznej Republiki Konga.
        Do akcji "Kol?dników Misyjnych" zaanga?owane by?y nie tylko dzieci, cho? one s? tutaj g?ównymi bohaterami, ale ca?e wspólnoty parafialne. Nad dzie?mi czuwali rodzice, katecheci. To wydarzenie by?o wa?ne dla wszystkich, tak?e dla rodzin, które wyczekuj? wizyty ma?ych misjonarzy w swoich domach.
        W czasie Mszy ?wi?tej proboszcz naszej parafii Ks. Henryk Olech udzieli? nam specjalnego b?ogos?awie?stwa w obecno?ci zgromadzonych parafian. Dzi?ki temu wszyscy obecni dowiedzieli si? o tej inicjatywie i tym ch?tniej zapraszali nas do swoich domów.
        29 grudnia 2013 roku i 5 stycznia 2014 roku dzieci z u?miechem na twarzy i z kol?d? na ustach odwiedzali nasze domy. Z dum? oraz ogromnym zaanga?owaniem przedstawia?y krótk? histori? narodzenia Pana Jezusa.
        W tym roku w naszej parafii by?y zorganizowane cztery grupy Kol?dników Misyjnych. Aby mali misjonarze mogli odwiedzi? nasze domy, musieli si? do tego odpowiednio przygotowa?. Dlatego przez ca?y Adwent nasi wspaniali aktorzy, pod bacznym okiem opiekunów uczestniczyli w próbach odtwarzanej scenki. W szkole odbywa?y si? specjalne katechezy, podczas których dzieci poznawa?y sytuacj? najm?odszych rówie?ników z kraju, na rzecz którego odbywa si? kol?da misyjna. Z pomoc? doros?ych, nie tylko przygotowali swoje stroje i elementy dekoracji, ale równie? modlili si? za swoich rówie?ników.
        Cho? zaczynali o 14.00 i kol?dowali do pó?nego wieczora, to mimo zm?czenia dalej szli z kol?d? na ustach przez osiedlowe uliczki. Zapa?u do odwiedzenia kolejnych domów i rodzin tam mieszkaj?cych, dodawa?y im ciep?e i pe?ne wdzi?czno?ci s?owa z ust rodzin które ju? odwiedzili. Ale nie tylko s?owa by?y podzi?kowaniem dla kol?dników. W odwiedzanych domach czeka?y dla nich, tak?e przepyszne s?odko?ci i ciep?e napoje.
        W ?rod?, 15 stycznia br. odby?o si? spotkanie kol?dników misyjnych z ca?ej diecezji z ks. arcybiskupem Stanis?awem Budzikiem. To spotkanie odby?o si? w parafii pw. Matki Bo?ej Ró?a?cowej w Lublinie. Naszych kol?dników reprezentowa?a grupa 34 osób, wraz z ks. Jackiem i opiekunami. Na uroczysto?ci przyby?o wiele grup, m. in. z Lublina, Che?ma, ??cznej, Piask, Urz?dowa... i Pu?aw. W trakcie uroczysto?ci odby? si? konkurs na najpi?kniejsz? gwiazd? kol?dnicz?. Mieli?my tak?e okazj? nauczy? si? ?piewu piosenek afryka?skich przy akompaniamencie Ojca Otto z Ugandy ze Zgromadzenia Ojców Bia?ych. Nast?pnie uczestniczyli?my we Mszy ?w. celebrowanej przez Ks. Abp. Stanis?awa Budzika.
        Po uroczysto?ciach zostali?my zaproszeni na pocz?stunek. Ka?dy kol?dnik otrzyma? bardzo smaczn? dro?d?ówk? oraz móg? zaspokoi? pragnienie po aktywnym udziale w ?piewie i ta?cach zainicjowanych przez Ojca Otto. Posileni i troszk? ju? zm?czeni wyruszyli?my w drog? powrotn? do Pu?aw. Podró? przy radosnym ?piewie kol?d min??a bardzo szybko. Wszyscy opiekunowie i grupy kol?dnicze otrzymali dyplomy za zaanga?owanie w dziele kol?dowania misyjnego od ks. dr Wojciecha Rebeta - Dyrektora Papieskich Dzie? Misyjnych w Archidiecezji Lubelskiej.

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną