STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaDNI RODZINY - SURVIVAL - SZKO?A PRZETRWANIA: 20-24 maja 2014 r.
"Ciociu dzisiaj by? najszcz??liwszy dzie? w moim ?yciu"... "Mamo by?o super, rozwali?em sobie nawet kolano"... Tak gwarno i weso?o mo?e by? tylko u nas, w parafii ?w. Rodziny. W dniach 20 do 24 maja Stowarzyszenie "Rodzina" zorganizowa?o dla dzieci ze ?wietlic socjoterapeutycznych z ca?ego miasta zaj?cia pod nazw? SURVIVAL - SZKO?A PRZETRWANIA. By?a to wspania?a propozycja sp?dzenia wolnego czasu z daleka od komputera, telefonu komórkowego i telewizora, za to z rodzicami i przyjació?mi.

Najpierw dzieci zapozna?y si? z podstawowymi poj?ciami survivalu (obozowisko, ognisko, woda, orientacja w terenie) oraz ze sprz?tem turystycznym. Zaj?cia poprowadzi?a Pani Ola Lis - instruktorka survivalu. Dzieciaki z otwartymi buziami ch?on??y wiedz?, ka?dy móg? popracowa? z kompasem i podzieli? si? swoim dotychczasowym do?wiadczeniem "podró?nika".

No i wreszcie w sobot? 24 maja odby?a si? survivalowa wyprawa. O godzinie 10.00 przed ko?cio?em ?w. Rodziny zebra?y si? dzieci, ich opiekunowie i rodzice, wszyscy u?miechni?ci i gotowi na przygod?. Instruktorka Ola zapozna?a nas z zasadami gry terenowej, któr? zaplanowa?a i podzieli?a uczestników na 3 grupy. Do ka?dej z nich zostali wyznaczeni dwaj wolontariusze. Uczestnicy wyposa?eni w niezb?dny sprz?t i map? wyruszyli na tras?. By?o du?o ?miechu, troch? rywalizacji, a przede wszystkim wspania?a zabawa dla wszystkich. Ju? na pierwszym postoju trzeba by?o si? zamaskowa?, pó?niej mo?na by?o wykaza? si? umiej?tno?ci? wyznaczania azymutu, udzielania pierwszej pomocy koledze ze z?aman? r?k?, wiedz? na temat lasu i jego mieszka?ców, a tak?e sprawno?ci? fizyczn?.

Przy ognisku, które czeka?o na strudzonych survivalowców pan Tomek pokaza? nam jak udziela? pierwszej pomocy. Pani Ola pomog?a dzieciom przygotowa? podp?omyki, które potem samodzielnie upiek?y w ognisku. Pani Kasia ze SKOKu Stefczyka wr?czy?a wszystkim drobne upominki, dzieci otrzyma?y te? pami?tkowe dyplomy. Wszyscy posilili si? pieczonymi kie?baskami.

Zm?czeni, umorusani, ale szcz??liwi czekaj? na ci?g dalszy...

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną