STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaV Parafiada Rodzin: 20 czerwca 2015 r.

PARAFIADA, czyli sportowe potyczki parafialnych rodzin...

Na boisku szkolnym przy Zespole Szkó? Ogólnokszta?c?cych nr 1 w Pu?awach (popularna 9-tka) s?ycha? muzyk?, na trybunach zbieraj? si? osoby w kolorowych koszulkach, jest kolor niebieski, du?o ?ó?tego, w oczy rzuca si? tak?e grupa zielona, pomara?czowa i bia?a. S?ycha? te? d?wi?ki charakterystyczne dla meczy pi?karskich - oklaski, okrzyki, tr?bki... Kto? kopie pi?k?, inny rzuca do kosza, dzieci rado?nie biegaj?, niektóre maj? pomalowane twarze... dla osób przechodz?cych z boku jest to g?o?ny i widoczny sygna? - za chwil? odb?d? si? tu zawody sportowe. Ale nie b?d? to zwyk?e zawody. Za chwil? rozpocznie si? V Parafiada Rodzin - impreza organizowana co roku w pa?dzierniku podczas obchodów Dnia Papieskiego, jednak w tym roku organizatorzy postanowili przenie?? zawody na cieplejszy miesi?c, aby wykorzysta? s?oneczn? aur? i przeprowadzi? zawody na ?wie?ym powietrzu. I uda?o si?, pogoda dopisa?a, cho? prognozowano na weekend deszcz.

Zawody uroczy?cie rozpocz?? ksi?dz dziekan Piotr Trela i przypomnia?, ?e sport hartuje nie tylko t??yzn? fizyczn?, ale tak?e ducha. Zw?aszcza ducha rywalizacji i gry fair play, czego nie zabrak?o na tegorocznej parafiadzie. Dru?yny walczy?y naprawd? uczciwie i do ostatniej kropli potu. A konkurencje nie by?y proste. Pod niewinnie i wr?cz poetycko brzmi?cymi nazwami, kry?y si? niemal olimpijskie konkurencje. By?a Wie?a Babel, Wielki Po?ów, Bieg do ?wi?to?ci, Rybak, Dawid i Goliat, Boso do nieba... te biblijne metafory wymaga?y od zawodników du?ej zr?czno?ci, precyzji, si?y, czasem znalezienia sposobu. Okaza?o si?, ?e nie tak ?atwo jest rzuci? butem do oddalonej o metr miski, równie trudno jest str?ci? butelki z wod? ustawione na wzór kr?gli. Przeci?ganie liny, rzuty do kosza, skakanie przez lin? tak, aby jak najwi?cej osób z dru?yny skaka?o jednocze?nie, wszystkie te konkurencje dostarczy?y zebranym du?o zabawy i emocji. Nawet przedszkolaki mia?y co? dla siebie. Najlepszymi rybakami okaza?y si? przedszkolaki ze ?wi?tej Rodziny. W pozosta?ych konkurencjach prym wiod?a dru?yna od ?wi?tego Józefa, trudno by?o ich dogoni? i do ko?ca zawodów byli na pierwszym miejscu.

Emocjonuj?ca okaza?a si? walka o trzecie miejsce stoczona pomi?dzy dru?yn? ze ?wi?tej Rodziny a dru?yn? z parafii Matki Bo?ej Ró?a?cowej. Zwyci?stwo w tej walce przeci?gn??a na swoj? stron? ?wi?ta Rodzina, cho? walka by?a naprawd? zaci?ta.

Ostatecznie na podium stan??y: dru?yna ze ?wi?tej Rodziny - III miejsce, Mi?osierdzie Bo?e - II miejsce i ?wi?ty Józef - I miejsce. Zwyci?zcy dostali pami?tkowe dyplomy i puchary oraz torb? s?odyczy. Pozosta?e dwie dru?yny tak?e nie odesz?y z pustymi r?koma - wszystkich obdarowano cukierkami. A na deser odby? si? koncert zespo?u "Jezus Band" z?o?ony z kleryków lubelskiego seminarium duchownego. I tu tak?e wszyscy wspólnie si? bawili, ta?czyli, klaskali, maj?c poczucie czynienia czego? dobrego i warto?ciowego.

Jednak dla uczestników Parafiady oraz ich kibiców najwa?niejsze by?y nie puchary, nagrody, ale wspólnie sp?dzony czas, jak w rodzinie. Ka?dy z obecnych móg? sp?dzi? to sobotnie przedpo?udnie w zupe?nie inny sposób, mo?na by?o sprz?ta?, gotowa?, kosi? trawnik, majsterkowa? lub po prostu odpoczywa? po ca?ym tygodniu pracy. Ale ci wszyscy, którzy wzi?li udzia? w parafialnych zawodach pokazali, ?e ich parafia jest dla nich wa?na, ?e chc? tworzy? wspólnot? osób wierz?cych, które nie tylko razem si? bawi?, ale potrafi? si? wspiera? w trudnych chwilach. Bo wszyscy jeste?my jedn? wielk? rodzin?. A V Parafiada Rodzin zako?czy?a tegoroczne obchody Dni Rodziny w Pu?awach organizowane przez Stowarzyszenie "Rodzina".


Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną