STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaODPUST PARAFIALNY (II dzie? ?wi?t Narodzenia Pa?skiego): 26 grudnia 2010 r.

ODPUST PARAFIALNY W "?WI?TEJ RODZINIE"

        Ostatnia niedziela grudnia to dzie? ?wi?tej Rodziny. W ko?ciele na Górnej Niwie, który jest pod wezwaniem ?wi?tej Rodziny w tym dniu odbywa si? odpust parafialny. W ?yciu parafii jest to du?a uroczysto??, na któr? ksi?dz proboszcz, Henryk Olech, zaprasza specjalnych go?ci, aby ich obecno?ci? u?wietni? t? liturgi?. Tym razem zaproszony by? ksi?dz Ryszard Winiarski, który jest kapelanem Miejskiego Szpitala Secjalistycznego w Pu?awach i w parafii jest znanym kaznodziej?, go?ci? tu ju? niejednokrotnie g?osz?c nauki dla wiernych. Msza ?w. odpustowa odbywa?a si? o godz. 13.00 i by?a szczególnie uroczy?cie celebrowana, odprawi? j? i kazanie wyg?osi? ks. Ryszard. Ksi?dz Winiarski w swojej homilii mówi? o tym, jak wa?ne jest, aby w ?yciu realizowa? plan Bo?y, a nie w?asne pomys?y.
        Na Mszy ?w. zjawi?o si? mnóstwo par ma??e?skich, bo jest to okazja do odnowienia przyrzecze? ?lubnych. Szczególnie od?wi?tnie zostali potraktowani ma??onkowie, którzy w ubieg?ym roku zawarli zwi?zek ma??e?ski. Wej?cie do ko?cio?a wy?o?ono dywanem, po którym kroczyli m?odzi ma??onkowie do specjalnie dla nich przygotowanych miejsc na ?rodku ?wi?tyni. Podczas tej Mszy ?w. (i na wszystkich innych w tym dniu) wszyscy obecni ma??onkowie patrz?c sobie g??boko w oczy i trzymaj?c si? za r?ce jeszcze raz przyrzekali sobie mi?o??, wierno?? i uczciwo??. A po przyrzeczeniu serdecznie si? uca?owali. Wielu osobom ?za zakr?ci?a si? w oku ze wzruszenia.
        Niejedna para ten ceremonia? powtarza?a kolejny raz, bo uroczysto?? w ten sposób obchodzona jest ju? od kilku lat. Poprzez taki obrz?dek mi?o?? ma??onków ma szanse wzrasta?, umacnia? si?, bo w ten sposób do swoich relacji zapraszaj? Pana Boga. Pi?knie jest patrze? na te wszystkie ma??e?stwa, które po roku, po pi?ciu, a mo?e nawet po 30. czy 40 latach ponownie przyrzekaj? sobie mi?o??. Jeszcze pi?kniej jest osobi?cie i w pe?ni wraz z ma??onkiem lub ma??onk? w tej liturgii uczestniczy?. Warto zapami?ta? to ?wi?to, t? dat?, aby w ostatni? niedziel? grudnia tego roku jeszcze licznej przyby?y pary ma??e?skie do ko?cio?a na Niwie, aby ponownie sk?ada? sobie przyrzeczenia ?lubne. Warto te? zabra? na t? uroczysto?? w?asne dzieci, niech widz?, obserwuj? i si? ucz?. Aby w przysz?o?ci, kiedy b?d? ju? doros?e, wiedzia?y, co tak naprawd? w ?yciu si? liczy, co tak naprawd? w ?yciu jest wa?ne.

Ania Ró?ycka

Na Mszy ?w. o godz. 10.00 swoje ?wi?to Patronalne prze?ywa? Ko?ció? Domowy Ruchu ?wiat?o-?ycie. Starsi Oazowicze pi?knie przygotowali liturgi?, co mo?emy podziwia? na zdj?ciach.

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną