STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaFerie dla dzieci i m?odzie?y: 17-28 stycznia 2011 r.
Parafia ?w. Rodziny we wspó?pracy ze Stowarzyszeniem "Rodzina" zorganizowa?a w czasie ferii zimowych wiele ró?nych gier, zabaw, które cieszy?y si? du?ym zainteresowaniem w?ród najm?odszych naszych Parafian. Zarówno pierwszego jak i drugiego tygodnia ferii od poniedzia?ku do pi?tku dzieci ze szko?y podstawowej podzieleni na grupy wiekowe uczestniczyli w: interesuj?cych zaj?ciach prowadzonych przez studentów z Lublina z programu - Projektor realizowanego przez wolontariat studencki, fajnych ale trudnych lekcjach break dance, ogl?dali ciekawe bajki prezentowanych w "Domu Chemika". Uczestnicy ferii mogli równie? wykaza? si? aktywno?ci? fizyczn? w je?dzie na ?y?wach czy p?ywaj?c na szkolnym basenie. Równie? i starsi, czyli m?odzie? z gimnazjum i szko?y ?redniej mogli równie ciekawie sp?dzi? ferie. Ch?opcy grali w pi?k? no?n? zarówno na sali jak i na miejskim "Orliku". Przewa?nie byli to nasi ministranci i lektorzy, którzy wzi?li nawet udzia? w rozgrywkach, które oczywi?cie wygrali. Nie zabrak?o równie? gier, do udzia?u, w których zaproszono przedstawicielki najpi?kniejszej p?ci. Graj?c w siatkówk? dziewcz?ta, swoj? ambicj? jak i umiej?tno?ciami dorównywa?y ch?opcom. Dzi?ki czemu wszyscy ?wietnie si? bawili?my. Na koniec wielkie podzi?kowania nale?? si? wielu wolontariuszom zarówno m?odzie?y jak i doros?ym, którzy te zaj?cia prowadzili i bez których tych ferii by nie by?o.

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną