STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława Budzika?wiatowy Dzie? Chorego w naszej parafii: 11 lutego 2011 r.

...ca?opale? niechcianych
mrowisko

je?li Bóg chce by? stró?em
to niech cud swój poka?e
nie gdzie? kiedy?
ale teraz
tu blisko...
(ks. Ryszard K. Winiarski)

          Trzeszcz?ce stawy. Oczy zasnute mgie?k? jaskry i ?ez. Ko?a wózka inwalidzkiego, ci??ko tocz?ce si? po posadzce ko?cio?a, kule - najwierniejsze towarzyszki - oparte o ?awk? naprzeciwko o?tarza. Niepewno?? staro?ci, choroba. W atmosferze nadziei i niewypowiedzianych pyta?, w klimacie zadumy nad sensem cierpienia i mkn?cym czasem przebieg?a msza ?wi?ta, odprawiona w naszym ko?ciele podczas ustanowionego przez Jana Paw?a II ?wiatowego Dnia Chorych. Uroczysto?? tym wymowniejsza, ?e poprzedzona odej?ciem ?p. Metropolity Lubelskiego Arcybiskupa Józefa ?yci?skiego, do czego nawi?za? w homilii zaprzyja?niony z parafi? ksi?dz Ryszard Winiarski.
          Mimo uporczywego deszczu, pory by? mo?e nie dla wszystkich dogodnej, bo w dzie? powszedni i w dodatku w po?udnie, mimo niejednokrotnie niew?tpliwej trudno?ci niektórych z poruszaniem si? - praktycznie ?adna ?awka nie pozosta?a ca?kowicie pusta. Przybyli zwykli ludzie ze zwyk?ymi kolejami ?ycia, a jednak ka?dy wyj?tkowo i niepowtarzalnie je prze?ywaj?cy. "Jako? prze?y? cierpienie a umie? je przyj?? - to ogromna ró?nica" - t?umaczy? ze spokojn? pewno?ci? ksi?dz Ryszard, na co dzie? do?wiadczony obserwator szpitalnej i hospicyjnej rzeczywisto?ci. Tego dnia mury ko?cio?a wype?nia?y s?owa o cudzie przyjmowania cierpienia jako ?aski, o warto?ci po?wi?canych ludziom czasu i uwagi, o samotno?ci i zw?tpieniu, ale tak?e o umocnieniu i nadziei - i zas?uchani w nie ludzie, na których w domach czeka nie?atwa codzienno??: mo?e pojedyncze nakrycie przy stole, mo?e herbata, której czasem nie ma kto poda? do ?ó?ka, troska o cen? lekarstwa, milcz?ce ?ciany, opuszczenie w znoszeniu bólu, z t?umem radosnych ludzi wokó?, naiwnie spokojnych o w?asne nadchodz?ce jutro... Zas?uchani nie tylko chorzy, ale i ci, co podali swoje rami?, poprowadzili wózek, podali kule, ofiarowali czas, zorganizowali dojazd. Bez takich osób nawet najm?drzejsze rozwa?ania nie mia?yby sensu i nie da?yby owoców...
          Akcentem ubogacaj?cym uroczysto?? i inicjatyw? maj?c? na celu pog??bienie wi?zi mi?dzy parafianami by?o zaproszenie ksi?dza Proboszcza do uczestnictwa w pocz?stunku, zorganizowanym przez Legion Maryi. Unosz?ca si? pod sklepienie para z gor?cej herbaty i kusz?ca s?odycz domowych ciast u?atwi?y zgromadzonym nawi?zanie krzepi?cych rozmów, wymienienie si? do?wiadczeniami i podzielenie prze?yciami. Wspólna mini uczta "pod okiem" ?wi?tej Rodziny pog??bi?a relacje i zbli?y?a do siebie udr?czonych codzienno?ci? ludzi, którzy mogli na chwil? spokojniej odetchn?? i zapomnie? o tym, o czym zapomnie? chcieli. Przyznaj? racj? Ci, którzy dali si? namówi? na podnosz?ce na duchu pyszno?ci i ploteczki.
          Mo?na jecha? do Lourdes, mo?na i trzeba prosi? o spektakularne cuda, nag?e uzdrowienia, wielkie prze?omy, które wcale nie musz? nast?pi?; mo?na podziwia? ?wi?tych, opisanych w wiekowych ksi?gach i chcie? by? jak oni. Ale mo?na te? spróbowa? dostrzec najliczniejsze cuda i najprawdziwszych ?wi?tych obok siebie: w tym samym bloku, w kolejce przy kasie, na szpitalnym ?ó?ku. I w tej samej parafii, w tym samym ko?ciele, w ?awce obok, w schorowanej d?oni podanej na znak pokoju - i na mszy takiej, jak ta.

...?wiat?a, barwy, szept modlitw,
?wi?ty? g?adko?? i ciemno??
- a w?ród tego cichutka
?wi?ta Zwyk?a
Codzienno??...

Justyna i Jacek Szychowscy


Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną