STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaZaj?cia plastyczne dla ministrantów

?wiat bez sztuki nara?a si? na to,
?e b?dzie ?wiatem zamkni?tym na mi?o??.
(Jan Pawe? II)

- Chuliga?stwo i obiboki! - mrukn?? z ca?kowitym przekonaniem o swej nieomylno?ci dystyngowany pan z siwym w?sem, mijaj?c grup? ch?opców stoj?cych obok Stokrotki.
- Ta dzisiejsza m?odzie?! - oburza si? stoj?ca na przystanku pani w amarantowym kapeluszu, ze wstr?tem wydymaj?c uszminkowane wargi.
- Za moich czasów... - rozp?yn??a si? we wspomnieniach babcia Krysia, pe?nym rezygnacji spojrzeniem z okna omiataj?c podwórko pod jednym z bloków na Niwie.

       Konia z rz?dem temu z doros?ych, kto cho? raz nie z?apa? si? na podobnych rozwa?aniach!
Tak im ?atwo dostrzec uszkodzone ?awki, us?ysze? przekle?stwa pod oknem czy opowiada? o gnu?nej m?odzie?y. Bez mrugni?cia okiem przypisuj? Wam najgorsze z mo?liwych wad. Pami?tasz k??liwe uwagi o Twoim rzekomym lenistwie, ba?aganiarstwie czy tandetnych rozrywkach? Pewnie jeszcze du?o móg?by? dopisa? do powy?szego repertuaru zarzutów, z których ka?dy by?by niesprawiedliwy i do?uj?cy. Nie fair.

       Zmie? to!!!

       Z wytrwa?o?ci? ogra, z bohatersk? i godn? podziwu nieugi?to?ci? Turbodymomena - w ka?dy pi?tek i ka?d? sobot? niewielk? salk? przy naszym ko?ciele odwiedzaj? ch?opaki. Nie byle kto, wiem, bo by?am i widzia?am:). Ludzie z charakterem, z pomys?em na siebie, z ch?ci? dzia?ania, ?a?uj?cy marnuj?cego si? czasu, gdy mo?na zrobi? co? wa?nego i fajnego. Zdolni, dowcipni, energiczni. Dobrzy kumple. ARTY?CI. Spod ich r?k wychodz? prawdziwe cudowno?ci: prezentuj?ce si? naprawd? profesjonalnie, z?oto-srebrno-barwne pi?kne ikony przedstawiaj?ce ?wi?tych, a w?ród nich drogiego naszym my?lom Papie?a Jana Paw?a II. Te misterne wspania?o?ci b?dzie mo?na podziwia? na zorganizowanej w okolicach ?wi?t Wielkanocnych wystawie, a kto b?dzie chcia?, na specjalnym kiermaszu b?dzie móg? naby? ikon? na w?asno??.
       Uwaga, schodek: nie ka?dy mo?e w takich zaj?ciach uczestniczy?. Ikon? tworzy osoba prawdziwie "skumplowana" z Bogiem; u nas jest to wyzwanie dla ministrantów. Zamknij usta panu z w?sem, wp?d? w zak?opotanie uszminkowan? paniusi?, popraw humor babci Krysi:). Jeste? ministrantem? Przyjd? na zaj?cia, pogadaj, wykorzystaj kreatywnie swoje si?y i zdolno?ci, stwórz co? fantastycznego, dla siebie, w?sacza i bab?, dla Stwórcy, który i Ciebie stworzy? tak fantastycznie.
       Jeste? w?saczem, pani? w amarantowym kapeluszu, babci? Krysi? lub kim? innym, szczerze "zdo?owanym" mia?ko?ci? ?ycia "dzisiejszej m?odzie?y"? Popatrz ?yczliwie na tych ch?opaków, u?miechnij si? na my?l o ich m?odzie?czym zapale, przyjd? na wystaw?, daj w prezencie komu? bliskiemu tak pracowicie wykonane dzie?o sztuki. Czerp z ich niespo?ytej energii i tego, ?e ubogacaj? ?ycie parafii - i Ciebie.

Justyna Szychowska


Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną