STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaPrzedstawiciele naszych grup m?odzie?owych na Dniu wspólnoty m?odzie?y pu?awskiej
"Aby?cie byli jedno" (J 17,23). To has?o pierwszego Dnia wspólnoty m?odzie?y Pu?awskiej, które odby?o si? 26 lutego b.r. w amfiteatrze przy ko?ciele pw. Mi?osierdzia Bo?ego. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele grup modlitewnych dzia?aj?cych przy parafiach pu?awskich i tak?e poza miastem, które gromadz? na swoich spotkaniach m?odych ludzi. Nie mog?o zabrakn?? równie? naszej m?odzie?y z naszej parafii a dok?adniej oazy, wolontariatu, ministrantów i lektorów. By?y równie? obecne na tym spotkaniu tak?e dziewczyny ze scholi. Jednym z g?ównych celów tej wspólnoty by?a integracja m?odzie?y. Ka?da z grup mia?a za zadanie przygotowa? prezentacj? po?wi?con? jej pracy i modlitwie. Ministranci przygotowali pokaz slajdów, w którym przedstawili parafialn? Liturgiczn? S?u?b? O?tarza. Wolontariat przez ró?ne przyk?ady mówi? i zach?ca? nas do dzia?ania we wspólnocie. Natomiast oaza przygotowa?a si? do tego spotkania troszk? d?u?ej. Choroba cz??ci oazowiczów pokrzy?owa?a nam plany i nie mogli?my zaprezentowa? swojego programu. Scen? z lin? nasza m?odzie? poka?e przy innej okazji. By?y za to pi?kne rysunki, malowane na du?ym plakacie, przedstawiaj?ce nasz? oaz?. Po tych prezentacjach rozpocz??a si? druga cz??? zgromadzenia:). Teraz prowadz?cy te mini warsztaty ks. Micha? Zyba?a zaprosi? wszystkich na zastanowienia si? nad pytaniem: dlaczego tak ma?o ludzi nie chodzi w niedziel? do ko?cio?a. Potem by?a rozmowa na temat Dnia M?odych przypadaj?cego jak co roku w Niedziel? Palmow?. Pó?niej uczestniczyli?my we Mszy ?w. oraz wspólnej agapie. Wkrótce na pewno jeszcze nie raz spotkamy si? w takim gronie.

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną