STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława Budzika?roda Popielcowa - 9 marca 2011 r.
"Ja?mu?na, modlitwa i post: oto szlak, jaki nale?y przemierzy? bez ostentacji, w przekonaniu, ?e Ojciec niebieski potrafi czyta? i widzie? tak?e w skryto?ci naszych serc". Benedykt XVI

?roda Popielcowa - rozpocz?? si? okres Wielkiego Postu, czas przygotowania do najwi?kszej chrze?cija?skiej uroczysto?ci - ?wi?t Wielkanocnych. 40 dni zadumy i refleksji. Du?o? Czy b?d? umia?a je odpowiednio wykorzysta?? Czy uda mi si? pokona? w?asne wady, zwróci? baczniejsz? uwag? na potrzeby innych, czy ten czas stanie si? dla mnie okresem duchowego wzrostu, który pomo?e mi bardziej ?wiadomie prze?y? ?wi?ta Paschalne?
Nie wiem... ale dzi? uczyni?am ku temu pierwszy krok. Kap?an posypa? moj? pochylon? g?ow? popio?em - na znak mojej gotowo?ci do wewn?trznego odrodzenia. Kolejne kroki to modlitwa, post i ja?mu?na.
Ksi?dz Ryszard Winiarski w homilii podkre?la? rol? modlitwy - wypowiadamy j? z pokor?, prosz?c i ukazuj?c nasz? skruch?, ?ami?c nasz? pych?. W gorliwych modlitwach mog? nam pomóc szczególne nabo?e?stwa: Gorzkie ?ale (w ka?d? niedziel? Wielkiego Postu w naszej parafii o 17:30) i Droga Krzy?owa (co pi?tek o godz. 16.00 i 17.30).
Post to nie tylko wstrzemi??liwo?? od pokarmów, to tak?e opanowanie swoich nami?tno?ci. Post pomaga cz?owieka uporz?dkowa?, ustali? hierarchi? warto?ci, wyrzec si? z?ych i niepotrzebnych nawyków. Jest on lekiem na wszelkie pragnienia ró?nych dozna?, które oddalaj? nas od Boga i czyni? nas swoimi zak?adnikami. Post jest wyrzeczeniem si? od uzale?nie?, u?atwia spotkanie z ?ask? Boga, uczy dyscypliny wewn?trznej i opanowania pragnie?.
Ja?mu?na jest aktem mi?osierdzia, pomaga urzeczywistni? przykazanie mi?o?ci bli?niego. Jak podkre?la? Ks. Winiarski - pomagaj?c bli?niemu - pomagamy sobie, uwalniaj?c si? z chciwo?ci i ??dzy pieni?dza.
To jaki sposób wybierzemy, aby przygotowa? si? na odpowiednie prze?ycie ?wi?t Wielkanocnych zale?y tylko od nas samych. Podczas uroczysto?ci ?rody Popielcowej na rzymskim Awentynie Benedykt XVI przytoczy? s?owa z Ewangelii ?wi?tego Mateusza: "Strze?cie si?, ?eby?cie uczynków pobo?nych nie wykonywali przed lud?mi po to, aby was widzieli". Bo wyrzeczenia, które podejmiemy maj? nas otworzy? na Pana Boga, maj? pomóc nam samym w d??eniu do doskonalenia i ulepszania siebie jako cz?owieka, jako chrze?cijanina. Ja mam swoje, mniejsze i wi?ksze, i tylko 40 dni, na przygotowanie siebie, aby najbli?sze ?wi?ta Zmartwychwstania Pa?skiego prze?y? w pe?ni.

[...]
Jak?e mog? ?wi?towa? Wielkanoc nie prze?ywszy Wielkiego Postu?
Jak?e mog? w pe?ni radowa? si? Twym zmartwychwstaniem,
skoro unika?em uczestnictwa w Twojej ?mierci?
Tak, Panie, musz? umrze? - z Tob?, przez Ciebie i w Tobie -
i w ten sposób by? gotów rozpozna? Ci?, kiedy uka?esz mi si? zmartwychwsta?y. Tak wiele jest spraw we mnie, które musz? umrze?: fa?szywe przywi?zania, chciwo?? i z?o??, niecierpliwo?? i sk?pstwo.
O Panie, jestem egocentrykiem, zabiegaj?cym tylko o siebie, swoj? karier?, przysz?o??, nazwisko i s?aw?. Cz?sto nawet czuj?, ?e u?ywam Ciebie dla swych korzy?ci. [...]
Widz? teraz wyra?nie, w jak niewielkim stopniu umar?em z Tob?, szed?em Twoj? drog? i by?em wierny Tobie. O Panie, uczy? ten okres Wielkiego Postu innym ni? poprzednie.
Pozwól mi znów odnale?? Ciebie. Amen.

H. M. Nouwen, Wo?anie o mi?osierdzie

Joanna

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną