STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaParafialne przygotowanie do beatyfikacji Jana Paw?a II: Wielki Post 2011
Program parafialnego przygotowania do beatyfikacji Jana Paw?a II

"Rozpoczynaj?cy si? okres Wielkiego Postu jest okazj? do bardziej intensywnej modlitwy i wielkodusznej pokuty dla ub?agania Boga o ?ask? nawrócenia serc i dar pokoju w sprawiedliwo?ci dla wszystkich ludzi. Zwracam si? do wszystkich wiernych [ ... ], by czas przygotowania do ?wi?t wielkanocnych po?wi?cili modlitwie o pokój i spe?nianiu czynów braterskiej solidarno?ci wobec ludzi cierpi?cych".
Jan Pawe? II

       Wype?niaj?c te s?owa i przygotowuj?c si? do beatyfikacji S?ugi Bo?ego Jana Paw?a II, przez ca?y okres Wielkiego Postu w ka?d? sobot? i niedziel? zapraszamy o godzinie 17.30 na nabo?e?stwo Gorzkich ?ali po??czone z katechezami autorstwa Jana Paw?a II. W soboty mo?na pos?ucha? nauk o Dekalogu, natomiast w niedziele - s?ów Papie?a skierowanych do m?odzie?y. Ponad to ka?dej niedzieli b?dzie mo?na ws?uchiwa? si? w krótkie fragmenty homilii z kolejnych pielgrzymek Papie?a Polaka do Ojczyzny i na swój sposób rozwa?a?, rozmy?la? i próbowa? wciela? je w ?ycie.
S?owa Papie?a pop?yn? do nas w porz?dku chronologicznym:

13 marca - fragment z I Pielgrzymki Jana Paw?a II do Polski zatytu?owanej "Chrystus a dzieje Polski" - homilia wyg?oszona na Placu Zwyci?stwa w Warszawie, 2 czerwca 1979 roku.

20 marca - w II Niedziel? Wielkiego Postu, rozwa?ania pt. "Znaczenie s?owa 'czuwam'" przed Apelem Jasnogórskim z dnia 18 czerwca 1983 roku z II pielgrzymki do Ojczyzny.

W III Niedziel? Wielkiego Postu - 27 marca - pop?yn?? do nas s?owa wypowiedziane na Westerplatte, 12 czerwca 1987 roku zatytu?owane "Westerplatte duchowe".

IV Niedziela Wielkiego Postu czyli 3 kwietnia - us?yszymy kolejny fragment homilii, tym razem nosz?cej tytu? "O zagro?eniach rodziny" wyg?oszonej w Kielcach 3 czerwca 1991 roku.

10 kwietnia to b?dzie ju? V Niedziela Wielkiego Postu, a na niej b?dziemy mogli rozwa?a? s?owa Papie?a Jana Paw?a II wyg?oszone 22 maja 1995 roku w Skoczowie zatytu?owane "O ludziach sumienia".

Ostatnia niedziela przed Wielkanoc? to Niedziela Palmowa - czyli pami?tka wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, b?dziemy j? obchodzi? 17 kwietnia. A na niej us?yszymy kolejny fragment homilii Jana Paw?a II wyg?oszonej na Jasnej Górze 4 czerwca 1997 roku pt. "Chrystus ?yj?cy w Ko?ciele wskazuje nam drog?".

Ponadto od czwartku 17 marca po Mszy ?w. o godzinie 17.00 rozpocznie si? nowenna w intencji dzieci zagro?onych aborcj? - "Uratuj ?wi?tego" - równie? wed?ug nauk Jana Paw?a II

       Modlitewne rozwa?ania katechez Papie?a Jana Paw?a II niech pomocne b?d? w swoistym duchowym samodoskonaleniu, a tak?e przyczyni? si? do wype?nienia jednego z trzech postanowie? wielkopostnych jakimi s? post, modlitwa i ja?mu?na.

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną