STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaOddam cukierka w dobre r?ce: Wielki Post widziany przez naszych Parafian
Oddam cukierka w dobre r?ce:
Wielki Post widziany przez naszych Parafian


I Niedziela Wielkiego Postu 13 marca 2011 r.

Zamieni? deser na grosz dla biednych,
Na pacierz - gr? na konsoli;
Pój?cie do pubu - na czas dla krewnych,
Po?piech - na ?ycie powoli...

Zamiast objada? si? snickersami,
Wrzuc? do "?winki" dwa z?ote;
Z wrednymi pogodz? si? s?siadami,
A gniew zachowam "na potem"...

Za ?ycie Bogu b?d? dzi?kowa?,
U?miechn? si? tak po prostu,
Za dni czterdzie?ci b?d? jak nowa
Po trudach Wielkiego Postu...

       Niejedno dziecko dzisiaj zak?ada, a wielu z nas z sentymentem wspomina zeszyty b?d? pami?tniki górnolotnie zatytu?owane "Z?ote My?li". Miejsce zakamuflowanych przyjacielskich zwierze?, mi?e wpisy kolegów, z których ka?dy mia? przyporz?dkowany sobie numerek i podpisywa? si? inicja?ami. Pytania o tak fundamentalne dla ludzko?ci sprawy, jak ulubiony kolor, znienawidzona potrawa, wybrana rzecz zabierana na ewentualn? wypraw? na bezludn? wysp? i inne osobiste preferencje. Wielki Post mo?e by? tym czasem, kiedy pytania i zadania z tamtych zeszytów mo?emy sobie postawi? na nowo - w innym ju? ?wietle, w kontek?cie dzisiejszej rzeczywisto?ci, dojrza?ej (czy aby na pewno?) wiary, wyrobionych (czy s?usznych?) pogl?dów, w?ród sprawdzonych b?d? chybionych recept na ?ycie. Pytania te mog? brzmie? ró?nie i mo?e by? ich tak wiele, jak wiele jest g?ów i serc, w których si? rodz?.
       Cze??, to ja, Panie Bo?e. Twój Numerek Jeden, najwa?niejszy na ?wiecie, pierwszy w zeszycie, ukochany od wieków, za którego umar?e? i zmartwychwsta?e?. Wpisuj? si? do Twoich "Z?otych My?li". Jaki kolor ma moje ?ycie? Co jest dla mnie najwa?niejsze? Kto lub co jest dla mnie Numerem Jeden? Jakie jest moje ulubione zaj?cie? Czemu lub komu po?wi?cam najwi?cej czasu (albo najmniej)? Z czego potrafi? zrezygnowa? bez trudu, a z czego nie zrezygnowa?bym nigdy? Czego dokona?em? Co chc? dokona?? Za co podzi?kuj? mi inni po tamtej stronie, kiedy?? Czy gdybym mia? umrze? za godzin? albo jutro, czego? bym ?a?owa?? Jakie szanse trac?, a jakie wykorzystuj?? Co daj? z siebie drugiemu cz?owiekowi? Za kogo modl? si? z rado?ci?, a komu ?ycz? ?le? Za kogo jest mi modli? si? najtrudniej?
       Pytania, pytania, pytania... Na te i inne odpowiadasz z l?kiem, spokojem, wstydem, dum?, sam wiesz jak. Pod koniec Wielkiego Postu, a potem tak?e pod koniec ?ycia Twoje odpowiedzi b?d? optymistyczne, buduj?ce i dobre. Dlaczego? Znasz przepis na warto?ciowe, bogate, nie zaprzepaszczone ?ycie, a w parafii ?wi?tej Rodziny jego realizacja jest ?miesznie prosta, a przy tym nie schematyczna, nie nudna, oryginalna i jednocz?ca - pomagaj?ca u?wiadomi? sobie, ?e ?yjemy we wspólnocie, razem, i RAZEM mamy t? recept? na szcz??cie realizowa?:
  1. Modlitwa jako lekarstwo na nasze ?ycie. Niedocenion? przez wielu jej form? jest czytanie fragmentów Pisma ?wi?tego, do czego serdecznie zach?caj? ksi??a z naszej parafii. Przez ca?y Wielki Post w ko?ciele wystawione s? segregatory z tytu?ami ksi?g Starego i Nowego Testamentu, gdzie mo?na wpisaniem swojego imienia i nazwiska obieca? sobie i da? ?wiadectwo innym wiernym, ?e przez te kilkadziesi?t szczególnych dni przeczytamy wybran? ksi?g? (lub ksi?gi). Ja si? ju? wpisa?am, pod otwart? na chybi?-trafi? "1 Ksi?g? Machabejsk?" (wyzwanie do?? k?opotliwe, bo tekst nie?atwy do "przemodlenia", zosta?y zatem l?ejsze "kawa?ki", wi?c zach?cam!) - kto nie wierzy, niech zajrzy i sprawdzi:).
  2. Post - ofiarowany "za tych, którzy obra?aj? Pana Boga i za to nie przepraszaj?, oraz za pokój na ?wiecie". W tej dziedzinie nasi duszpasterze proponuj? rozpocz?cie tzw. "?a?cucha postu", czyli wybranego dnia prze?ytego o chlebie i wodzie. Wychodz?c z ko?cio?a po mszy, kto chce, deklaruje si? pod wybranym dniem tygodnia i ow? deklaracj? wrzuca do koszyka znajduj?cego si? pod krzy?em.
  3. Ja?mu?na - szeroko rozumiana, dla ka?dego ma inne znaczenie, inny odcie? po?wi?cenia, innych wymaga wyrzecze?. Nasza rezygnacja z wyszukanych przysmaków, brukowych gazet czy przep?acania za pr?d po obejrzeniu otumaniaj?cych seriali w przypadku naszej parafii przemieni si? w stypendia dla ubogich dzieci - mo?e nawet z Twojego s?siedztwa?
       Niech ten czas b?dzie szczególnym zamy?leniem, d?u?szym pochyleniem si? nad listem Pana Boga do nas, Pismem ?wi?tym; niech Wielki Post zmieni si? w Wielkie Przygotowanie i Przemian? - smutku w rado??, ubóstwa w spokojny dostatek, samotno?ci w przyja?nie, nie kupionego dla siebie cukierka - w u?miech czyjego? dziecka, a trudno?ci wyrzecze? i rezygnacji - w satysfakcj? i szczere wielkanocne ?wi?towanie.

Justyna Szychowska

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną