STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława Budzika"Kto Ducha ma, ten mówi: TAK..." Dzie? ?wi?to?ci ?ycia: 25 marca 2011 r.
"Kto Ducha ma, ten mówi: TAK..."
Dzie? ?wi?to?ci ?ycia
25 marca 2011 r.

Czy kto? wierzy mi, czy wierzy? wcale mi nie chcecie -
?adne dzieci nie s? bardziej kochane na ?wiecie:
Od Zosie?ki, co si? ?lini, ?mieje si? i p?acze;
Od rodze?stwa jej, co kiedy? w Niebie je zobacz?;
Od tych male?stw, co urodzi? nam si? zechc? jeszcze
(nie ma ich tu, a ja w sercu mi?o?ci nie mieszcz?...
czekam na nie, my?l? o nich i za nimi t?skni?:
gdy nas b?dzie troch? wi?cej - jak to b?dzie pi?knie...)

I nikt nie wie, jak kochaniem te s? ogarni?te,
Co si? nigdy nie rodzi?y, z ?on matek wyj?te...
- Ka?de dziecko - mówi Jezus - ja do serca tul?.

(bezradno?ci ?zy bezp?odnych ocieraj?c czule)

***
       Takie dni jak ten potrzebne s? cz?owiekowi. Kobiecie. Mo?e ojcu. Dni - przypomnienia...
       Niektórzy przychodz?, bo jest ?wi?to, Zwiastowanie Pa?skie. Niektórzy swoje prywatne zwiastowanie prze?yli mo?e w zaciszu domu, z niedowierzaniem wpatruj?c si? w test ci??owy, który po latach oczekiwania i ga?ni?cia nadziei - u?miecha? si? wreszcie dwiema kreseczkami. Niektórzy, wtopieni w "?awkowy" t?um, ocierali ukradkiem ?zy ?alu i wspó?czucia dla tych, którym "dwie kreseczki" na te?cie zwiastowa?y wie?? straszn? - decyzj? zdeterminowanych, niedojrza?ych do swej roli rodziców: rych?? ?mier?. Niektórzy by? mo?e wstydzili si? lub bali wznie?? oczy na o?tarz, gdzie tak jak niegdy? ich dziecko (dzieci?), o cierpieniu wo?a z krzy?a Chrystus.
       Takie dni jak ten potrzebne s? cz?owiekowi. Przypominaj? mu o powinno?ci podzi?kowania Bogu za dar rodzicielstwa; przypominaj? o Bo?ym ogromnym mi?osierdziu i wybaczeniu; sk?aniaj? do wypowiedzenia za Maryj? "fiat" i poddania si? Woli Bo?ej zdecydowanym "Amen - NIECH TAK SI? STANIE", bez kalkulacji i prognoz, czy to "si? op?aci".
       25 marca obchodzili?my Dzie? ?wi?to?ci ?ycia. Podczas Mszy ?wi?tych tego dnia mo?na by?o podj?? Duchow? Adopcj? Dziecka Pocz?tego - przez dziewi?? miesi?cy, pozosta?ych do Bo?ego Narodzenia, otacza? modlitw? ma?ego cz?owieka, zagro?onego aborcj?, ratowa? ?ycie kogo?, kto by? mo?e, je?li dane mu b?dzie si? narodzi?, wynajdzie lek na raka albo uratuje z po?aru Twoj? rodzin?. Albo... zostanie lekarzem, który odmówi "dobicia" Ci?, gdy przyjdzie Ci si? zestarze? w?ród mody na eutanazj?...
       Dla podkre?lenia wagi tego dnia i wzmocnienia ?wiadomo?ci wiernych na temat wci?? bole?nie aktualnego, lecz spychanego na margines problemu, o godzinie 17.30 odby?a si? Droga Krzy?owa Nienarodzonych. Zarówno rozwa?ania przy poszczególnych stacjach, jak i specyficzne akcenty dekoracyjne w ko?ciele przygotowali nasi Parafianie.
       W konkluzj? wpiszmy s?owa papie?a Jana Paw?a II, wyg?oszone 4 czerwca 1997 roku podczas homilii w Sanktuarium ?w. Józefa w Kaliszu: Prawo do ?ycia nie jest tylko kwesti? ?wiatopogl?du, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem cz?owieka. Najbardziej podstawowym prawem cz?owieka! Bóg mówi: "Nie b?dziesz zabija?!" (Wj 20, 13). Przykazanie to jest zarazem fundamentaln? zasad? i norm? kodeksu moralno?ci, wpisanego w sumienie ka?dego cz?owieka.

Justyna Szychowska

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną