STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaPodzi?kowania naszych Parafian dla Rekolekcjonisty
"Czas rekolekcji ka?dy z nas prze?ywa na swój sposób, ale dla ka?dego z nas jest to - powinien by? - czas szczególnego zamy?lenia, "czas zatrzymania czasu", od?o?enia w k?t szkolnych podr?czników, zostawienia w pracy my?li o niedoko?czonych rozliczeniach, przymkni?cia oczu na stos naczy? prosz?cych si? o umycie - i "zresetowanie si?". Chwil z Pismem ?wi?tym, chwil z rodzin? i przyjacielem, chwil we wspólnocie parafialnej, z s?siadem obok, jak my wpatrzonym w nadchodz?c? Pasch?, zas?uchanym i w nat?oku codziennych spraw na nowo odnajduj?cym siebie - tego ?ycz? sobie i Wam Wszystkim." (J. Szychowska).

Nieustannie chcemy powraca? do tych spotka?, konferencji g?oszonych przez ks. W. Iwanickiego. Niech mi?ym tego wspomnieniem b?d? podzi?kowania i ?yczenia ?wi?teczne, jakie z okazji zako?czenia rekolekcji z?o?yli nasi Parafianie:

PODZI?KOWANIA OD DOROS?YCH: Msza ?w. o godz. 10.00

Czcigodny Ksi??e Rekolekcjonisto.

?w. Augustyn powiedzia?: "Bóg, który ci? stworzy? bez ciebie, bez ciebie nie mo?e ci? zbawi?".

W tym fioletowym czasie ?aski wspólnie uczestniczyli?my w eucharystii i rekolekcyjnych rozwa?aniach. W imieniu wspólnoty parafialnej dzi?kujemy za trud w?o?ony w przygotowanie nas do spotkania ze Zmartwychwsta?ym Chrystusem roz?wietlaj?cym nasze osobiste mroki i przemieniaj?cym nasze ?ycie.

Ju? nied?ugo razem z Mari? Magdalen? staniemy przy pustym grobie Pana. Niech Zmartwychwsta?y Chrystus obdarza Czcigodnego Ksi?dza zdrojem ?ask i b?ogos?awie?stwem w ?yciu osobistym i w pos?udze kap?a?skiej.

Szcz??? Bo?e

Jacek Gniot wraz z rodzin?

PODZI?KOWANIA OD DZIECI: Msza ?w. o godz. 11.30

"B?ogos?awione kap?a?skie s?owa
Tchn? w dusze ?ycie od nowa
I tak kieruj?, by ?ycia droga
Poprowadzi?a prosto do Boga"

Drogi Ksi??e Rekolekcjonisto!

W imieniu wszystkich dzieci z naszej parafii chcieliby?my z?o?y? gor?ce podzi?kowania za Twoje s?owa, które zasia?y w naszych sercach ziarenka dobroci i mi?o?ci.

Dzi?kujemy za nauki, które ukaza?y nam jak otwiera? drzwi do serca swego, aby przyj?? Pana Jezusa. Obiecujemy, ?e postaramy si? nie zapomina? o nich nigdy i post?powa? tak, aby nasze ma?e serduszka nie stawa?y si? podziurawionym sitkiem. Niech ten stroik b?dzie wyrazem naszej wdzi?czno?ci i najlepszych ?ycze? z okazji zbli?aj?cych si? ?wi?t Zmartwychwstania. Niech Pan obdarza Ksi?dza bogactwem swoich ?ask.

And?elika Szczypa
Paulina Szczypa
Micha? Giza

PODZI?KOWANIA OD M?ODZIE?Y: Msza ?w. o godz. 18.00

       Drogi Ksi??e Rekolekcjonisto!

       Fioletowy czas ?aski, które da? nam Pan Bóg to dla nas spotkania rekolekcyjne, w których skierowa?e? swoje s?owa do nas m?odzie?y. Zach?ca?e? nas do tego by i?? drog? wskazan? przez Pana Jezusa. Dzi? wdzi?czni za Twoje nauki i rady pragniemy Ci? zapewni?, ?e podejmiemy wszelkie starania by drogi tej nie zgubi?. B?dziemy pami?ta? o Tobie w naszych modlitwach aby? dalej móg? g?osi? S?owo Bo?e nie tylko m?odzie?y.

       Przyjmij teraz od najserdeczniejsze ?yczenia ?wi?teczne. Niech radosne ?wi?ta Paschalnej Ofiary przynios? Tobie: MI?O?? w codzienno?ci, NADZIEJ? w bezradno?ci i WIAR? w w?tpliwo?ciach. Zmartwychwsta?y Pan niech obdarza Twoje ?ycie rado?ci? i pokojem na ka?dy dzie?.

Paula Ochal
Piotr Piskorski

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną