STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaOgólnomiejska Droga Krzy?owa: 15 kwietnia 2011 r.
"Przyszli?my pod Krzy? z ci??arem naszych win..."
W pi?tek 15 kwietnia o godzinie 20.00 spod Ko?cio?a p.w. Matki Bo?ej Ró?a?cowej do naszej parafii wyruszy?a ogólnomiejska Droga Krzy?owa. Przewodniczy? jej ks. Ryszard Winiarski. Przemierzaj?c ulice miasta rozwa?ali?my stacja po stacji M?k? Pa?sk?,

Stacja pierwsza - Boski nasz Zbawiciel zostaje niewinnie na ?mier? zas?dzony
Czy czujesz si? winny krzy?a? To ja Barabasz - to ja ukrzy?owany by? powinienem. Jedyny niewinny ?wiata - za mnie skazany... A ja codziennie jak Pi?at os?dzam i wydaj? wyroki.
Czy? Ty nie s?dzisz, nie oceniasz? Nie bij si? w cudz? pier? - uderz si? w swoj?.

Stacja druga - Pan Jezus zostaje obarczony ci??kim drzewem krzy?a
Krzy? - to to czego w ?yciu nie akceptujesz - brakuj?ce ogniwo naszego szcz??cia. Nazwij swój krzy?, jest on ?ród?em nadziei, otwórz si? na niego, Pan Bóg daje ci go jako dar.

Stacja trzecia - Pan Jezus upada pod krzy?em po raz pierwszy
Upadki s? czym? wstydliwym, ?wiadcz? o naszej s?abo?ci. Ucz? nas tym samym pokory. Nie ma takiego upadku z którego Pan Bóg nie chcia?by podnie? cz?owieka - dla Niego nie ma rzeczy niemo?liwych.

Stacja czwarta - Bolesne spotkanie Pana Jezusa z Naj?wi?tsz? Jego Matk?
Krzy? macierzy?stwa - zaczyna si? od pocz?cia do ostatniego tchnienia matki. Tylko rodzice potrafi? tak wspó?odczuwa? i cierpie? wraz z swym dzieckiem.

Stacja pi?ta - Szymon Cyrenejczyk pomaga d?wiga? krzy? Panu Jezusowi
Krzy? na przekór pragnieniom, ale czego Ty naprawd? chcesz? Przyjrzyj si? swojej modlitwie, czy nie ulegasz mimowolnie pokusie ba?wochwalstwa - chcesz aby Pan Bóg podpisa? si? pod twoim scenariuszem, przyzna? ci racj?, uzna? twoje pragnienia.

Stacja szósta - ?wi?ta Weronika ociera twarz Pana Jezusa
Wspó?czucie - dwa s?owa które zla?y si? w jedno. Istot? naszego ?ycia powinno by? dobrowolne i ?wiadome przyj?cie krzy?a na swe ramiona. Cz?sto na przekór opiniom i "pod pr?d", wychodz?c przed szereg, aby w?ród szumu medialnego us?ysze? swoje sumienie. Niektórzy twierdz?, ?e maj? "czyste sumienie" - mo?e dlatego ?e ... nieu?ywane?

Stacja siódma - Pan Jezus upada pod krzy?em po raz drugi
Jaka jest moja i twoja wiara w chwili upadku? - czy odnajdujesz w nich sens?, bez nich by?my byli bezduszni, zadufani w sobie i samowystarczalni. Czy potrafisz dzi?kowa? Bogu za upadki? - to one Ci? wzmacniaj? i kszta?tuj? Twoj? osobowo??. Czy po kolejnym upadku masz si?? i widzisz sens dalszego d?wigania w?asnego krzy?a? Czy widzisz Chrystusa w upadkach innych czy tylko same upadki?

Stacja ósma - Pan Jezus spotyka si? z niewiastami p?acz?cymi
Wspó?czucia i lito?ci nie potrzebuje Jezus tylko my wszyscy, tkwi?cy w sid?ach grzechu, fa?szu i zak?amania. Ile w nas ob?udy, ?e wspó?czucia nad cudzym nieszcz??ciem i bólem nie potrafimy zamieni? w ch?? naprawy samego siebie.

Stacja dziewi?ta - Pan Jezus upada po raz trzeci pod krzy?em, przy czym nowe cierpi m?ki
Jakie s? twoje na?ogi - czy nie niszcz? najbli?szych, czy nie jeste? powodem zgorszenia bli?nich. Bóg wzywa nas do wolno?ci, dlatego wyzwól si? z kajdan na?ogów, by? nie pada? pod ich naporem.

Stacja dziesi?ta - Pan Jezus zostaje szyderczo z szat obna?ony i napojony ?ó?ci? i mirr?
Nago?? - tacy przychodzimy na ten ?wiat i tacy z niego odejdziemy. Zawstyd?my si? z powodu naszej bezwstydno?ci. Czy nie d??ysz "po trupach" do celu i nie uczestniczysz w "wy?cigu szczurów", nie zwa?aj?c na bli?niego?

Stacja jedenasta - Pan Jezus zostaje okrutnie przybity do krzy?a wobec stroskanej Swej Matki
Na krzy?u nic si? nie sko?czy?o, jest ci?g dalszy. Do krzy?a Jezusa przybi?y r?ce splamione grzechem - moje r?ce.

Stacja dwunasta - Pan Jezus na krzy?u umiera
Gdzie s? wszyscy, którym Jezus pomóg?, dlaczego tak niewielu wytrwa?o. Jezus Chrystus nie jest symbolem ?wiat Wielkanocnych On jest ich sensem, ich istot?.
Ka?dy z nas prze?yje ?mier? osobi?cie, najlepiej z wiar?, ?e po niej spotkamy si? z Jezusem.

Stacja trzynasta - Cia?o Pana Jezusa zostaje z krzy?a zdj?te i z?o?one na r?kach Naj?wi?tszej Maryi Panny
Matka wierna od pocz?tku - po ?mier? na Golgocie. W najtrudniejszych chwilach. "O Matko Przenaj?wi?tsza, upro? mi ?ask?, bym ju? nie odnawia? ?mierci Jezusa, lecz by On ?y? wiecznie w duszy mojej".

Stacja czternasta - Naj?wi?tsze Cia?o Pana Jezusa zostaje z?o?one w grobie Na mi?o?? Boga nie musimy i nie mo?emy zas?ugiwa?, bo Pan Bóg kocha nas nie za co?, tylko pomimo ...naszych grzechów. Mi?osierdzie Bo?e nie zna granic, a my nie czekajmy ze swoj? skruch? i pojednaniem z Bogiem a? do chwili ?mierci.

T? drog? musimy przej?? od stacji do stacji, aby wraz z naszym Panem powsta? z martwych, wyrwa? si? z niewoli grzechu i uzale?nie?, otworzy? na Boga i wieczno??.
Joanna i Artur

Kto chce wyrazi? swoje zdanie na temat tekstu lub wydarzenia, co? zasugerowa?, podzieli? si? wra?eniami lub zwyczajnie "podyskutowa?" z autorem
- mo?e napisa? na adres: ati1978@tlen.pl

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną