STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaLord Parade: Obchody ?wi?ta M?odych w Pu?awach- 17 kwietnia 2011
"W nastroju wschodz?cego S?o?ca.." Obchody XXVI ?wiatowego Dnia M?odzie?y w naszym mie?cie 17 kwietnia 2011 r.

       Kilka lat temu (by? mo?e tak jest do dzisiaj, nie wiem, wszak wysz?am nieco "z obiegu", hihi) m?odych ludzi z "mojego" liceum rozpoznawa?o si? na ulicach Pu?aw na odleg?o??: ubrania rado?nie pstrokate, spodnie przyd?ugie lub zawadiacko postrz?pione, pow?óczyste spódnice, beztrosko kolorowe skarpetki, wielobarwne chusty, apaszki, czapki; zamaszyste gesty, krok niemal?e zamieniaj?cy si? w lekki k?us - i chichoty nios?ce si? po ulicach, o?ywione dyskusje, optymizm i jasne spojrzenie mimo przyt?aczaj?cej presji w szkole, emocjonalnych m?odzie?czych nawa?nic i surowo?ci wymaga? "doros?ego" ?wiata. To by? sens odnajdywany w szarej codzienno?ci, to by?o pozytywne szale?stwo, ignoruj?ce chwilowe k?opoty, niepowodzenia i strachy. To nastawienie, ta umiej?tno?? dostrzegania "butelki w po?owie pe?nej, zamiast w po?owie pustej", towarzyszy mi do dzi? i pomaga ?y?. I to jest niesamowite.
       Dzi?ki zapocz?tkowanej lata temu inicjatywie Jana Paw?a II, Niedziela Palmowa w Pu?awach obfitowa?a w takich w?a?nie, jak kiedy?, "Bo?ych szale?ców", radosny miszmasz ludzi kolorowo zakr?conych, roze?mianych, pe?nych nadziei i pomys?ów na cieszenie si? darem ?ycia, którzy przybyli z ró?nych zak?tków miasta i z ró?nych parafii, ?eby wspólnie dzi?kowa? Bogu za Jego Obecno??. Ludzie m?odsi i starsi spotkali si? tego dnia, by uczci? m?odo?? i potencja?, jaki w niej tkwi dla ?wiata. Przyszli, ?eby da? ?wiadectwo, opowiada? ?piewem, u?miechem i ?yczliwo?ci?, ?e Bóg jest ?ywy, kochaj?cy, hojnie szafuj?cy m?odzie?cz? energi? i jest zawsze przy cz?owieku, blisko i namacalnie. Trzeba tylko otworzy? oczy na barwy, d?wi?ki i ludzi, w których do nas przychodzi.
       Nie sposób odda? atmosfery tego dnia tak, aby opisa? wszystko i cho? troch? tego nie sp?yci?. Kto by?, wie, jak ta?czy?o serce w rytmie hip-hopowych wyzna? wiary (tu pok?on uznania w stron? utalentowanej Oazy "?wi?toszki" z naszej parafii), jak nogi same podrygiwa?y, zamiast spokojnie i?? w pochodzie za platform?, z której nios?y si? pi?knym g?osem hymny uwielbienia w klimacie muzyki gospel i nie tylko. Jak niegdy? w Jerozolimie, tak i tego dnia nasze miasto wita?o i zaprasza?o Jezusa do siebie - d?ungl? palm, ?wiat?em, muzyk?, ?piewem, rozentuzjazmowanym t?umem, a tak?e uroczyst? msz?, koncertami i ?wi?towaniem w?ród pysznych ciast, kie?basek nad ogniskami i innych atrakcji wspó?czesnej agape, biesiady na wzór uczty pierwszych chrze?cijan.
       Niew?tpliwie trudno b?dzie te? zatrze? w pami?ci wra?enie, jakie zrobi? na wiernych lubelski biskup Józef Wróbel, kiedy b?ogos?awi? nas i ?wi?ci? palmy, okraszaj?c je nie tylko wod?, ale i wiosennym bukietem ?arcików, przywo?uj?cych na my?l wspomnienie klimatu dawnych spotka? z Janem Paw?em II, gdy w podobny sposób nawi?zywa? kontakt z m?odzie??. Nawet chwilowy "bunt" nag?o?nienia nie zbi? biskupa Józefa z tropu i nie przeszkodzi? wszystkim po prostu si? radowa?.
       Podczas uroczystej mszy ?wi?tej w ko?ciele p. w. Mi?osierdzia Bo?ego m?odzie? przygotowuj?ca si? do wyjazdu do Madrytu na spotkanie m?odych ca?ego ?wiata, otrzyma?a od biskupa specjalne b?ogos?awie?stwo. Jak niegdy? Chrystus Aposto?ów, tak teraz on t? grup? dziewcz?t i ch?opców symbolicznie pos?a? nie tylko na pielgrzymk?, ale w ?wiat, w ?ycie, w t?um ludzi, których jeszcze napotkaj? i dla których stan? si? "Bo?ym listem", nios?cym - oby - nadziej?, otuch? i wci?? ?yw?, niegasn?c?, m?odzie?cz? rado??. ?wiadectwo wiary.
       Papie? Jan Pawe? II zach?ca? do tego, by ?mierci Chrystusa nie wspomina? poprzez pryzmat tragedii, a raczej wdzi?czno?ci za sens, jaki ta ?mier? ze sob? przynios?a, za dar nowego dnia po ciemno?ciach nocy, tak wi?c w klimacie radosnego oczekiwania, w nastroju dodaj?cego si? "wschodz?cego S?o?ca", u progu ?wi?t Zmartwychwstania Pa?skiego pozdrawia...

...Justyna Szychowska

Kto chce wyrazi? swoje zdanie na temat tekstu lub wydarzenia
co? zasugerowa?, podzieli? si? wra?eniami
lub zwyczajnie "podyskutowa?" z autorem
- mo?e napisa? na adres:
-
justyna.szychowska@wp.pl

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną