STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaNiedziela Palmowa w naszej parafii - 17 kwietnia 2011
"Hosanna Synowi Dawida!
B?ogos?awiony Ten, który przychodzi w imi? Pa?skie.
Hosanna na wysoko?ciach."

Mt 21,9

       17 kwietnia tego roku to w ko?ciele katolickim Niedziela Palmowa. W naszym ko?ciele o godz 11.30 zgromadzi?o si? bardzo du?o wiernych, a zw?aszcza tych najm?odszych parafian, bo to Msza ?wi?ta popularnie zwana "dzieciec?". Wszyscy, i starsi i m?odsi, zebrali si? przed wej?ciem do ko?cio?a i tu czekali na rozpocz?cie eucharystii. Uroczysto?? koncelebrowana by?a przez trzech kap?anów ubranych w czerwone ornaty, g?ównym celebransem by? ksi?dz Proboszcz.
       Uroczysto?? Niedzieli Palmowej rozpocz??a si? od wys?uchania Ewangelii wg ?w. Mateusza, nast?pnie ksi?dz po?wi?ci? przyniesione palmy i te kupione, i te w?asnor?cznie wykonane, a potem ruszy?a procesja dzieci i doros?ych w gór? po schodach prowadz?cych do ?wi?tyni. W czasie przemarszu wszyscy uczestnicy ?piewali pie?? przy akompaniamencie gitary, no i oczywi?cie wznosili wysoko do góry swoje palmy. Dzieci nios?y transparenty z kolorowymi napisami, m.in. "Jezus nasz? si??" "Jezus naszym Królem" "Jezus naszym Panem" "Kochamy Ci? Jezu". By? to barwny, radosny korowód, który po wst?pnych modlitwach wkroczy? do ko?cio?a. Tu by?a dalsza cz??? liturgii, a jej najpi?kniejszym momentem by?o uroczyste od?piewanie M?ki Pana naszego Jezusa Chrystusa z podzia?em na role. Tekst Ewangelisty ?piewa? organista Pan Grzegorz Stefaniak, rol? Jezusa Pawe? Ku?, cz??? przeznaczon? dla innych Marek Stateczny. Ci ostatni to nasi lektorzy, którzy jak by?o wida? nie tylko pi?knie s?u?? przy O?tarzu, ale i ?piewaj?. W trakcie ?piewu wszyscy uczestnicy liturgii po s?owach "...i wyzion?? ducha..." ukl?kn?li w milczeniu, nawet ma?e dzieci zamilk?y na ten moment, jakby zdawa?y sobie spraw? z wagi tego wydarzenia. Potem Eucharystia potoczy?a si? swoim zwyk?ym, "niedzielnym" torem.
       Wa?nym momentem, zw?aszcza dla maluchów i ich rodziców by?o b?ogos?awie?stwo dzieci, które jeszcze nie przyst?puj? do komunii. Wtedy mo?na by?o zobaczy? jak wiele dzieciaków przysz?o do ko?cio?a, bo wokó? ksi??y zrobi? si? do?? spory t?um ma?ych ludzi. Bardzo wzruszaj?ce by?y te chwile, gdy do kap?ana podchodzi?a mama lub tata z niemowl?ciem na r?ku.
       Ca?a liturgia przeplatana by?a pi?knymi pie?niami, które w wi?kszo?ci wykonywa?a schola dzieci?ca. Dziewczynki ?piewa?y pi?knie i zgrany by? te? duet gitary z organami, naprawd? gra?y te instrumenty "zgodnym chórem". I tak oto w uroczysty sposób wierni, a szczególnie ci najm?odsi, zostali wprowadzeni w uroczysto?ci Wielkiego Tygodnia, bo Niedziela Palmowa w?a?nie je rozpoczyna. Dobrze by by?o, gdyby na liturgiach Wielkiego Czwartku, Pi?tku i Soboty nie zabrak?o naszych "milusi?skich", nawet je?liby mia?y troch? przeszkadza? swoim kr?ceniem si?, wierceniem. Warto o to zadba?, bo "czym skorupka za m?odu..."
Ania Ró?ycka

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną