STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaRekolekcje dla m?odzie?y klas III z okazji rozpoczynaj?cego si? przygotowania do Bierzmowania
     24 i 25 wrze?nia b.r. m?odzie? przygotowuj?ca si? do przyj?cia sakramentu bierzmowania, uczestniczy?a w dwudniowych rekolekcjach, który rozpoczyna?y ten wa?ny czas formacji. Prowadz?cymi spotkania by?a m?odzie? studencka z Lublina.
     Nasze rekolekcje rozpocz?li?my od uczestnictwa we Mszy ?w. Spotkanie ze S?owem Bo?ym pó?niej zjednoczenie z Jezusem w Komunii ?w. by?o dla bardzo wa?ne. Szczególnie po Eucharystii podczas spotkania z "naszymi przyjació?mi z Lublina" dowiedzieli?my si? wiele o mi?o?ci Bo?ej. Te nauki do?? cz?sto by?y urozmaicane ?piewem ró?nych pie?ni, m.in.: o Duchu ?w. Prowadz?cy rekolekcje wiele miejscach w swoich naukach po?wi?cali w?a?nie Duchowi ?wi?temu, który nieustannie wspiera i prowadzi. Te s?owa szczególnie zosta?y przeze mnie zapami?tane. Nie zabrak?o równie? przedstawienia nawi?zuj?cego do tematu rekolekcji, w którym mogli?my si? przypatrze? ró?nym postawom m?odzie?y, której zachowanie nie zawsze jest stosowne. Na zako?czenie spotkania mogli?my ?piewaj?c zata?czy?, przez co przez chwil? mogli?my przypomnie? sobie atmosfer? z warsztatów gospel.
     Drugi dzie? rekolekcji to ponowne spotkanie z Duchem ?wi?tym. W tym dniu rekolekcjoni?ci, pokazywali przez inscenizacje nasz dusze. By?y trzy spotkania. Ka?de inne. By?a czas na zadum?, modlitw? czy nawet zabawy, które nas niesamowicie rozbawi?y. Jest to na pewno ?wietnym pomys?em na pokazanie nam prawdziwego sensu Sakramentu Bierzmowania. Ka?dy bierzmowany potrzebuje takich lekcji, by tchn?? Ducha ?wi?tego w swoje ?ycie. Wracaj?c do naszych nauczycieli, ka?dy by? ?wiadectwem na to, ze Duch ?wi?ty jest bardzo wa?ny w ich ?yciu. Wszyscy byli dla nas pi?knym na znakomite i szcz??liwe bycie z Bogiem.
     Z pewno?ci? te rekolekcje na zawsze pozostan? w naszej pami?ci, gdy? one odmieni?y niektórym sposób my?lenia i pogl?d na wiele rzeczy. Ka?dy potrzebuje takiego wyciszenia si? i przemy?lenia sensu w?asnego ?ycia.
Justyna

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną