STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaMoje spotkanie z Papie?em Janem Paw?em II
Moje spotkania z papie?em Janem Paw?em II

       Ojca ?wi?tego Jana Paw?a II zobaczy?am po raz pierwszy podczas transmisji I Podró?y Apostolskiej do Polski, w 1979 r. Mia?am wtedy prawie 7 lat i z ca?? rodzin? siedzia?am wpatrzona w ekran telewizora. Rodzice z przej?ciem opowiadali jak wa?na jest ta wizyta i jak wiele nadziei ze sob? niesie. Pami?tam Ojca ?wi?tego ca?uj?cego na powitanie polsk? ziemi?. Ale to co najbardziej zapami?ta?am to ?zy wzruszenia na policzku mojego taty.

       Nast?pne spotkanie mia?o miejsce w 1987 r w Lublinie. Papie? przyjecha? do mojego rodzinnego miasta. Wraz z ca?? rodzin? by?am na Czubach na Mszy ?wi?tej, ale papie?a widzia?am g?ównie przez lornetk?. Mimo to czu?am jego obecno??. I tak z ka?dym nast?pnym spotkaniem stawa? mi si? coraz bli?szy.

       Kolejne spotkanie odby?o si? w Lubaczowie w 1991 r. Podziwia?am moich rodziców za wysi?ek, który wk?adali aby dotrze? z trójk? dzieci na Eucharysti?. Dzi?ki temu by?am w pobli?u Ojca ?wi?tego, gdy mówi? o prawie do wolno?ci sumienia i wyznania dla wszystkich. Ile w tych s?owach by?o nadziei!

       Dobrze pami?tam te? spotkanie z papie?em na VI ?wiatowych Dniach M?odzie?y w Cz?stochowie. Jako harcerka ze Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" roznosi?am wod? do picia tym, którzy jej najbardziej potrzebowali. By?am blisko, przy samych wa?ach, tu? przy o?tarzu. Cudownie by?o znów spotka? si? z Janem Paw?em II, który mówi? do m?odzie?y, ?e jeste?my "Ko?cio?em jutra, Ko?cio?em nadziei". To by?o dla mnie wa?ne. Potem z entuzjazmem je?dzi?am na ekumeniczne spotkanie m?odzie?y do Taizé (Francja) i na Europejskie Spotkania M?odzie?y do Budapesztu i Wiednia.

       Podczas VI Pielgrzymki do Ojczyzny w 1999 r. Ojciec ?wi?ty by? w ?owiczu. Ja te? tam by?am ju? jako pracownik wy?szej uczelni. Jecha?am na spotkanie jak zwykle pe?na nadziei na spotkanie z Kim? bliskim. Papie? by? wtedy przezi?biony, ale rado?? spotkania by?a ogromna, a us?yszane s?owa pokrzepia?y i dawa?y si?? na kolejne lata ?ycia i pracy.

       I ostatnie spotkanie w czerwcu 2001 r - najwa?niejsze i najbli?sze. Dzie? po zawarciu Sakramentalnego Zwi?zku Ma??e?skiego pojechali?my z m??em do Rzymu. Chcieli?my na placu ?w. Piotra prosi? Jana Paw?a II o b?ogos?awie?stwo na dalsz? drog? ?ycia. Spotkanie by?o bardzo bliskie: "w cztery oczy" i "d?o? w d?o?". Pami?tam jak Ojciec ?wi?ty z ogromn? czu?o?ci? pog?aska? mnie po policzku. Czy?by wiedzia?, ?e cz?sto p?yn??y po nim ?zy?

       Dzi?, dzi?kuj? Bogu Ojcu za to, ?e dane mi by?o wielokrotnie spotka? w swoim ?yciu - Jana Paw?a II. Ka?de spotkanie by?o wa?ne i po ka?dym chcia?o si? by? jeszcze bli?ej Niego. S?owa mi?o?ci, które g?osi? mia?y ogromny wp?yw na moje ?ycie. Dlatego bez w?tpienia uwa?am si? za pokolenia JPII co zobowi?zuje do ci?g?ego "stawiania sobie wymaga? nawet wtedy gdy inni ode mnie nie wymagaj? - JPII".

Monika Pytka

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną