STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaEcho Triduum Paschalnego i ?wi?t Zmartwychwstania Pa?skiego: 21-25 kwietnia 2011 r.
Echo Ewangelii

Niedziela Zmartwychwstania Pa?skiego

J 20, 1-9


Syryjski biskup Sewerian (pocz. V wieku), znakomity mówca, tak oto wyra?a tajemnic? paschaln?: "Oto zmieniony porz?dek rzeczy: grób poch?on?? ?mier? a nie umar?ego; mieszkanie ?mierci sta?o si? przybytkiem ?ycia; ?ono ziemi przyj??o zmar?ego i zwróci?o Go ?ywym". ?adnie powiedziane. Niestety autor tych s?ów przeszed? do historii g?ównie jako prze?ladowca ?w. Jana Chryzostoma. Nie móg? znie??, ?e kto? zosta? uznany wi?kszym mówc? od niego. Mówi? o ?yciu do?wiadczaj?c w sobie najprawdziwszej ?mierci. Nie ustrzeg?y go nawet ?wi?cenia biskupie.

Wielu mylnie s?dzi, ?e Dobra Nowina polega na przemilczaniu faktu ?mierci. Ich fascynacja ?yciem jest tak wielka i ?lepa, ?e nie s? w stanie zobaczy? niczego wi?cej, nawet umierania. Inni dostrzegaj? obecno?? ?mierci, ale mówi?, ?e to papierowy tygrys; ?e kiedy my istniejemy jej jeszcze nie ma, a kiedy ona jest - nas ju? nie ma. Wi?c tak naprawd? nigdy si? z ni? nie spotykamy. Jeszcze inni widz? sam? tylko ?mier?, bez ?adnej perspektywy i dalszego ci?gu! Te i inne postawy wyra?a pewne opowiadanie, które mo?emy odnale?? u ojców pustyni. Pewien pustelnik natkn?? si? na plemi? nomadów obchodz?cych w nieutulonym ?alu wielki pogrzeb. W centrum obozu, na wysokim stosie, spoczywa?o bogato ubrane cia?o wodza.
  • Jakiego wyznania by? wasz wódz? - zapyta? starzec.
  • Niestety, by? ateist? - odpowiedzieli.
  • To rzeczywi?cie bieda - powiedzia? pustelnik - Na?o?y? tak luksusowe stroje i nie mie? dok?d i??...
Wszyscy mamy w?adz? nad ?yciem, ale nikt z nas nie ma w?adzy nad ?mierci?. Nie mieli jej nawet najwi?ksi despoci, którzy przypisywali sobie lub którym przypisywano, cechy bóstwa. Im wi?ksz? w?adz? mieli nad ?yciem swoim lub cudzym, tym bole?niej prze?ywali imperatyw ?mierci! Wtedy pojawia?o si? najbardziej dojmuj?ce poczucie bezsilno?ci: mogli wygra? z ka?dym, ale ze ?mierci? za ka?dym razem przegrywali. Tracili nawet w?adz? nad ofiarami, którym zabrali ?ycie. Ju? nie mogli im rozkazywa?, nie mogli ich kolejny raz unicestwi? ani u?askawi?. ?mier? to najbardziej zuchwa?y i krn?brny obywatel ludzkiego królestwa. Szydzi z ludzkich planów i ziemskich nadziei. Bezczelnie panoszy si? nad ka?dym. Wynosi nad wszystkich bezlito?nie okradaj?c z tego, co najwa?niejsze. Ten przeciwnik nikomu nie pozwoli si? ignorowa?. Skoro niemo?liwa jest jakakolwiek ucieczka a wynik walki przes?dzony, to wydaje si?, ?e nie ma ?adnej nadziei.

Przestrze? mi?dzy Wieczernikiem a grobem Józefa z Arymatei, w którym pochowano Jezusa, wydaje si? wr?cz przepa?ci? niemo?liw? do przebycia. Prawdziwe zw?tpienie dotyka wszystkich aposto?ów. Jest niestety regu?? a nie wyj?tkiem. U?cisk ?mierci bezlito?nie obna?a ich paniczne l?ki. ?aden z nich spontanicznie nie opuszcza Wieczernika. Musz? zosta? zawstydzeni, wr?cz sprowokowani, odwag? kobiet. W ewangelicznej relacji o Zmartwychwstaniu a? siedem razy, w ró?nych kontekstach, powtarza si? wyraz grób. Siedem oznacza liczb? zupe?n?, wi?c to znak, ?e chodzi o wszystkie mo?liwe ?mierci; ?e wiadomo?? przyniesiona wczesnym porankiem do Wieczernika spotyka si? z ca?kowitym niedowierzaniem. Wi?cej - z niewiar?! To znaczy, ?e tak naprawd? s? dwa groby: jeden, w ogrodzie - pusty, uwolniony od ?mierci, drugi, w Wieczerniku do którego jeszcze nie wst?pi?o ?ycie. Ten grób zamkni?tych strachem aposto?ów jest pe?en domys?ów, pyta? i oczekiwania. Kluczem staje si? Maria Magdalena. Ona jest pierwszym ?wiadkiem Paschy Chrystusa a mimo to osobiste odkrycie poddaje pod os?d Piotra i ca?ej wspólnoty. Nie wyr?cza Piotra, respektuje jego prymat i rol? wspólnoty wiary. Nie chce wierzy? subiektywnie, po swojemu. Chce wierzy? wiar? rodz?cego si? w bólach Ko?cio?a. Ta scena pokazuje, ?e jedni potrzebuj? drugich, ?wieccy duchownych. I nie warto dochodzi? kto kogo potrzebuje bardziej. Wa?ne by?my byli razem w rado?ci, pokonanej ?mierci. Pan zmartwychwsta?, ca?a reszta nie ma wi?kszego znaczenia! ?mier? prawdziwa zwar?a si? z prawdziwym ?yciem i Zmartwychwstaniem. Wygra?o ?ycie i to jest najwa?niejszy news, nie tylko "pierwszego dnia po szabacie", ale ka?dego dnia, codziennie. Jako suplement proponuj? odrobin? poezji.

Ka?dy grób jest inny

cho? kryje to samotn? sam? tajemnic?

tak ró?nie grzeban? te same pytania

tak ró?nie zadane

i odpowied? któr? wskrzesza

paschalny Baranek


i to ?wiat?o

którego natury nie zdo?a

ukry? ca?un ?a?obny

ani lament anio?a

i ta cisza ogrodu

w którym jakby

nie?mia?o

kl?sk ?miertelnych

zwyci?stwo

sta? si? mog?o wi?c sta?o


i ten pokój

najwi?kszy

kiedy wszystko ju? znane

i odkrycie ostatnie

?mier? to tylko przystanek
Ks. Ryszard K. Winiarski


Triduum Paschalne 2011

Wielkopostnych zamy?le?
Ju? melodie przebrzmiane
Nad stopami s?siada
Schyla g?ow? Baranek
W sacrum cia?a skupionym
Znajomego kap?ana
Przed zb??dzonym grzesznikiem
Pada Bóg na kolana

Tym kolanom zanosisz
Ma?y swój opatrunek
Gdy si? zbli?asz do Krzy?a
Z?o?y? chc?c poca?unek

Ognia iskry znak daj?
By Liturgi? rozpocz??
Przy o?tarzu i S?owie
Dusza staje ochoczo

W Wielki Czwartek czas zastyg?
W ?ama? chleba wieczorze
Wielki Pi?tek przed Krzy?em
Kark przygina w pokorze
W Zmartwychwstania wigili?
W Wielk? cich? Sobot?
Zmienia martwe si? "przedtem"
W ?yciodajny cud
"Potem"...

Justyna Szychowska

Kto chce wyrazi? swoje zdanie na temat tekstu lub wydarzenia,
co? zasugerowa?,
podzieli? si? wra?eniami lub zwyczajnie "podyskutowa?" z autorem
- mo?e napisa? na adres:
justyna.szychowska@wp.pl

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną