STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaTydzie? Biblijny rozpocz?ty
Tydzie? Biblijny (8-15 maja 2011 r.)
III Niedziela Wielkanocna - Niedziela Biblijna
8 maja 2011 r.

       Kolejny raz przecieram ?ciereczk? nasz ?lubny prezent, ale chyba tylko dla zasady, bo jego twarda oprawa b?yszczy jak zawsze, tylko grzbiet troch? obtarty... Znajdowane raz na pó?ce, raz ko?o ?ó?ka, innym razem na kuchennym stole - nasze Pismo ?wi?te nie ma okazji porz?dnie si? zakurzy?. Na szcz??cie. Towarzyszy nam "od zawsze", jest ?ród?em si?y, niesie otuch?, rad?, pomoc, czasami ociera jak?? przypl?tan? ?z? albo uczy, jak t? ?z? zamieni? w fontann? dobra. Ten najwi?kszy bestseller ?wiata, dzi?ki swojej d?ugoletniej obecno?ci w naszym ?yciu, ka?dego dnia na ró?ne sposoby i w ró?nych okoliczno?ciach staje si? coraz g??bszym i coraz bardziej niesamowitym Listem Tylko Dla Nas. Od Boga.
       Trudne to bywa. Czasami oczy klej? si? ze zm?czenia, litery si? zamazuj?, p?acz dziecka przerywa wspólne czytanie akurat wtedy, gdy wreszcie znale?li?my na to spokojn? chwilk?. M?? spieszy si? na nocn? zmian?, pami?? zawodzi i pó?nym wieczorem wysy?am mu sms'em jedno zdanie do rozwa?enia - takie, które mnie poruszy albo po prostu "mówi do nas", tylko do nas akurat tego konkretnego dnia. Czasami Pismo ?wi?te daje nam po g?owach, przywraca do porz?dku, stawia sumienia do pionu i pomaga prze?ama? si?, aby w k?opotliwych momentach wyci?gn?? r?k? na zgod?.
       Bywa to te? i radosne. Odkrywcze. Jest modlitw? dzi?kczynn?, gdy zwyk?e s?owa nie wystarczaj?, by uwielbi? Niebo za codzienne szcz??cia. Jak to dobrze, ?e z nami jest - List Od Boga. Pismo ?wi?te.
       Nad Bibli? w?a?nie kaza?a pochyli? si? ta niedziela - Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzie? Biblijny w Ko?ciele. Msza ?wi?ta rozpocz??a si? nieco inaczej, szczególniej. Kap?an w otoczeniu asysty uroczy?cie wniós? Ksi?g? do ?wi?tyni i z?o?y? j? na o?tarzu. Procesja z Pismem "sun?cym" nad g?owami kap?anów i wiernych, jakby w ge?cie b?ogos?awie?stwa, u?wiadamia?a nam namacaln? Obecno?? Dobrej Nowiny w?ród nas, przypomnia?a o swojej dost?pno?ci i szczodro?ci - dla ka?dego, kto tego chce, dla otwartych serc i umys?ów.
       "Bo ja nie wstydz? si? Ewangelii, jest bowiem ona moc? Bo?? ku zbawieniu dla ka?dego wierz?cego [1 P 16]".

Justyna Szychowska


Kto chce wyrazi? swoje zdanie na temat tekstu lub wydarzenia,
co? zasugerowa?,
podzieli? si? wra?eniami lub zwyczajnie "podyskutowa?" z autorem
- mo?e napisa? na adres:
justyna.szychowska@wp.pl

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną