STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaDzie? Papieski w naszej parafii: 8 pa?dziernika 2010 r.
S?uga Bo?y Jan Pawe? II kocha? Eucharysti?. Umi?owa? j? najbardziej ze wszystkich sakramentów. Zapatrzeni w naszego Papie?a równie? chcemy z udzia?u we Mszy ?w. wydoby? wielkie skarby, które Pan Bóg nam ofiarowuje. Zapatrzeni w naszego Rodaka chcemy uczy? si? od Niego ?wi?to?ci. Tak jak On pragniemy by? ?wi?tymi. Jest to odwa?na inicjatywa w naszym ?yciu, który wymaga od nas wiele trudu i wysi?ku. Przekona?o si? o tym wielu ?wi?tych i b?ogos?awionych wyniesionych na o?tarze. Chcemy tak jak oni osi?gn?? chwa?? nieba. W tym duchu uczestniczyli?my po raz pierwszy na Mszy ?w. w ko?ciele pw. ?w. Rodziny (osiedle NIWA) podczas kolejnej edycji Dnia Papieskiego w Pu?awach. Homili? wyg?osi? ks. Andrzej Sternik, proboszcz Parafii Mi?osierdzia Bo?ego w której zach?ca? do ?wi?to?ci. Wa?ne by w tym d??eniu towarzyszy?a nam odwaga. St?d na Mszy ?w. wspólnie wszyscy ?piewali: "Nie l?kajcie si?". Po uroczy?cie sprawowanej liturgii Ksi??a Proboszczowie razem z wiernymi obejrzeli bardzo ciekawe przedstawienie przygotowane przez m?odzie? pod opiek? Pani Katarzyny Grudzie?. "Próba generalna - czyli zróbmy spektakl o Ojcu Pio" bo taki by? tytu? przedstawienia przygotowanego w ramach: Konkursu na Prezentacji papieskie: Jan Pawe? II - Odwaga ?wi?to?ci by? bardzo ciekawy. Nasza m?odzie? przybli?y?a nam ?ycie i pos?ug? duszpastersk? tego charyzmatycznego zakonnika. Tutaj równie? nie zabrak?o ?piewu, bowiem m?odzi arty?ci podczas przedstawienia sami u?o?yli pie?? o ich wzorcu ?wi?to?ci jakim by? ?w. Ojciec Pio. Na koniec wspólnego spotkania jeszcze raz wspólnie pomodlili?my si? w intencji beatyfikacji naszego Papie?a Rodaka odmawiaj?c dziesi?tek ró?a?ca.

DEVOTIO MODERNA - ?WI?CI Z S?SIEDZTWA

By?em kiedy? w Nowym Mie?cie nad Pilic?. Zajrza?em do klasztoru ojców kapucynów. Grot ojca Honorata Ko?mi?skiego, jego konfesjona?. Par? lat potem kolega, zakonnik wprowadzi? mnie za furt?. Do dzi? pami?tam wielki baner z podobizn? b?ogos?awionego Honorata i jego s?owa: "Chc? by? ?wi?ty." By? ?wi?tym. Nie, to bran?owa sprawa duchownych - my?limy sobie. ?wi?ci, nieosi?galni, na postumencie, daleko, na o?tarzu, cali ze z?ota a? sztywni, a? jacy? dziwni.

Co robi Jan Pawe? II? Mówi i pokazuje, ?e ?wi?to?? to konsekwencja chrztu i nie przynale?y do uprzywilejowania jakiegokolwiek stanu w Ko?ciele. Wskazuje na braci i siostry spo?ród nas, którzy poprzez ?ask? i mi?o?? i woln? odpowied? upodobnieni zostali do Chrystusa.
Pami?tacie ksi?dza Jerzego? Znam ludzi, którzy je?dzili na msze za Ojczyzn?, którym przewodniczy?. Pewnie niektórzy spo?ród Was widzieli go osobi?cie. A Matka Teresa z Kalkuty? Widzia?em j? w telewizji. Wy pewnie te?. Znali?my te osoby w jaki? sposób, ?yli po?ród nas tak nie dawno jeszcze. Lubi? patrze? na zdj?cia ?wi?tych. S? bardzo realne. Obraz malarski zawsze idealizuje i oddala, stwarza pewn? nieokre?lono?? i ulotno??. ?wi?tych naszego pokolenia znamy ze zdj??.
Postanowi?em, wychodz?c od fotografii ?wi?tych, stworzy? cykl wizerunków ?wi?tych, którzy s? mi w jaki? sposób bliscy. Jednocze?nie to ?wi?ci wyniesieni na o?tarze przez Jana Paw?a II. Wyj?tkiem jest b?. ks. Jerzy Popie?uszko, który zosta? wyniesiony na O?tarze przez Benedykta XVI, ale ?y? za czasów Papie?a Polaka.

B?ogos?awiony August Czartoryski - ?wi?ty arystokrata - Jest takie zdj?cie Augusta z Ojcem. Ojciec pod w?sem, obaj przepasani zdobnymi pasami, w ?upanach, zdaj? si? z szablami przy boku. Syn - nadzieja Ojca. A August po spotkaniu don Bosko chce i?? za nim jako salezjanin. Wst?puje do klasztoru mimo niezrozumienia rodziny. Umiera rok po ?wi?ceniach kap?a?skich.

?wi?ty brat Albert - ?wi?ty malarz - Obok Fra Angelica mój bran?owy patron. Cho? z drugiej strony nie wiem jak do ko?ca o Nim mówi?. Powstaniec? Artysta? Spo?ecznik? D?ug? i trudn? drog? przeszed?. Uczy mnie, ?e drugi to Chrystus.

?wi?ta Faustyna Kowalska - Porusza mnie Jej p?acz, gdy ogl?da?a pierwszy obraz Jezusa Mi?osiernego. Mówi?a: "Kto poka?e Ci? takim, jakim jeste??" Zwyk?a dziewczyna gdzie? spod ?odzi. Przypomnia?a Ko?cio?owi, ?e Bóg na pierwsze imi? ma Mi?osierdzie.

?wi?ty Maksymilian - ICH BIN DER KATHOLISCHE PRIESTER - Zdj?cie do kennkarty, poci?g?a twarz, w?skie usta i przejmuj?ce oczy. Te oczy nie dawa?y mi spokoju. Poranny apel w Auschwitz, uciek? wi?zie?, dziesi?ciu za jednego pójdzie do bunkra g?odowego. Maksymilian prosi o zamian?, On za ojca rodziny, Esesman pyta dlaczego. ?Jestem katolickim ksi?dzem" pada odpowied?.

?wi?ta Teresa Benedykta od Krzy?a - Asystentka Husserla, kole?anka Ingardena. Córka ludu Izraela. Przyjmuje chrzest jako doros?a osoba. Rozpoznaje powo?anie do Karmelu. Wst?puje do klasztoru razem z siostr?. 1942 - hitlerowcy przypominaj? sobie o ich istnieniu. Odje?d?aj? transportem do Auschwitz 2 sierpnia. Oko?o 9 sierpnia umieraj? w komorze gazowej.

B?ogos?awiona Marianna Biernacka - ?wi?ta te?ciowa - Lipiec '43, gdzie? pod Bia?ymstokiem, Niemiec wskazuje na ma??e?stwo, ona w ci??y - pójdziecie pod ?cian?, partyzanci zabili naszego. B?ogos?awiona Marianna zamienia si? ze swoja synow?.
     Z wi?zienia przed rozstrzelaniem prosi: "Przynie?cie mi ró?aniec."
Maluj?c Jej twarz, mia?em nieodparte wra?enie, ?e jest mi znajoma. No tak, B?ogos?awioina Marianna przypomina mi moj? Babci? i wszystkie inne Babcie, które przez pokolenia, modl?c si? d?wiga?y losy innych.

B?ogos?awiony o. Józef Stanek ps. Rudy - ?wi?ty Powstaniec - Jest takie miejsce Warszawie, Powi?le, ul. Wilanowska 1, g?az z kotwic? Polski Walcz?cej i Krzy?. Pod koniec powstania ginie tu Andrzej Romocki ps. Morro, legendarny dowódca Batalionu "Zo?ka". Tu tak?e po?ród ?o?nierzy i cywili o. Józef ofiarnie pe?ni pos?ug? kap?a?sk?. Nie korzysta mo?liwo?ci odp?yni?cia na Prag?, ust?puje miejsca w ?odzi ci??ko rannemu ?o?nierzowi. Po pacyfikacji Czerniakowa w niewoli, brutalnie torturowany, powieszony na stule.

B?ogos?awiony Jerzy Popie?uszko - Z?o Dobrem zwyci??aj. W pa?dzierniku ?84 autentycznie si? ba?em. Przez te dni nadzieja, ?e si? odnajdzie a potem ... Jego zdj?cia wbi?y mi si? w g?ow?. S? dla mnie materializacj? idei szlachetnej walki o godno?? i prawd?. Ma nadziej?, ?e tego wizerunku nie zniszcz? kiczowate ??wi?te" obrazeczki i tandetna poz?ota.

B?ogos?awiona Matka Teresa z Kalkuty - ?wi?ta od ciemno?ci - Jaki ci??ar d?wiga?a? Dopiero w trakcie procesu beatyfikacyjnego dowiedzieli?my si?, ?e Matka Teresa przez prawie ca?e zakonne ?ycie prze?ywa?a to, co ?wi?ty Jan od Krzy?a nazywa? noc? ciemna. Heroizm wiary, bo to przede wszystkim ?wi?to?? ods?ania, nie pobo?no??, bo pobo?no?? bez mi?o?ci jest martwa i niebezpieczna. Ma?a wielka ?wi?ta, o?ówek Pana Boga jak o sobie sama mówi?a. Cz?sto my?l? o tym co kiedy? powiedzia?a, ?e ?wi?to?? to zwyk?y chrze?cija?ski obowi?zek. Wszyscy ?wi?ci i ?wi?te Bo?e módlcie si? za nami!

Wojciech Kostecki
Artysta, malarz

WYSTAWA W OBRONIE ?YCIA


Z okazji X Dnia Papieskiego postanowili?my zaprezentowa? w naszej parafii wystaw? przygotowan? w 2004 roku przez Polskie Stowarzyszenie Obro?ców ?ycia Cz?owieka "Ojciec ?wi?ty w sprawie najmniejszych". Jan Pawe? II wielokrotnie podkre?la?, i? ?ycie ludzkie pochodzi od Boga, jest Jego darem, Jego obrazem i odbiciem, udzia?em w Jego o?ywczym tchnieniu. Ze szczególn? odwag? mówi? o ?wi?to?ci ludzkiego ?ycia od pocz?cia a? do naturalnej ?mierci.

Wystawa to kilka plansz formatu 90 x 60 cm przedstawiaj?cych m.in. wypowiedzi Papie?a Jana Paw?a II zwi?zane z obron? ?ycia oraz podstawowe informacje na temat rozwoju dziecka przed narodzeniem. Zosta?a opracowana przez artyst? Jadwig? M?czk?.

Wystawa by?a z powodzeniem prezentowana w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w lutym 2005 r., a tak?e w wielu ko?cio?ach, m.in. w Katedrze Opolskiej, Sanktuarium Bo?ego Mi?osierdzia w Krakowie-?agiewnikach, w ko?ciele ?w. Krzy?a w Warszawie.

Zach?camy wszystkich parafian do obejrzenia tej wystawy oraz g??bokiej refleksji na temat ?wi?to?ci ?ycia. Aby ka?dy, za przyk?adem Jana Paw?a II, z odwag? i mi?o?ci? opowiada? si? za Ewangeli? ?ycia.

"...wo?am do wszystkich ojców i matek mojej Ojczyzny i ca?ego ?wiata, do wszystkich ludzi bez wyj?tku: ka?dy cz?owiek pocz?ty w ?onie matki ma prawo do ?ycia! Jeszcze raz powtarzam to, co wielokrotnie ju? mówi?em: ?ycie ludzkie jest ?wi?te. Nikt w ?adnej sytuacji, nie mo?e ro?ci? sobie prawa do bezpo?redniego zniszczenia niewinnej istoty ludzkiej. Bóg jest absolutnym Panem ?ycia cz?owieka, ukszta?towanego na Jego obraz i podobie?stwo (por. Rdz 1, 26-28). ?ycie ludzkie ma zatem charakter ?wi?ty i nienaruszalny, w którym odzwierciedla si? nienaruszalno?? samego Stwórcy (por. Evangelium vitae, 53). Bóg chroni ?ycie zdecydowanym zakazem wypowiedzianym na Synaju Nie b?dziesz zabija? (Wj 20, 13). Dochowajcie wierno?ci temu przykazaniu."

Jan Pawe? II ?OWICZ 14 czerwca 1999r.

Szcz??? Bo?e
Artur Pietras

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną