STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaWarsztaty muzyczne scholi dzieci?cej: 28 maja 2011 r.
28 maja 2011 r. nasza schola dzieci?ca uczestniczy?a w warsztatach wokalnych prowadzonych przez Pana Piotra Hajduka - kompozytora, aran?era, nauczyciela ?piewu. Warto zapozna? si? z dorobkiem muzycznym Pana Hajduka. Profesjonaln? karier? rozpocz?? w musicalu Metro. Nast?pnie wyjecha? do USA i wyst?powa? na Broadwayu. Wspó?pracuje z teatrami muzycznymi w ca?ej Polsce. Obecnie prowadzi wokalnie uczestników III edycji "Jak Oni ?piewaj?". W pracy pos?uguje si? oryginalnymi metodami wykszta?conymi dzi?ki do?wiadczeniom zbieranym podczas wspó?pracy z Januszem Józefowiczem, Januszem Stok?os?, El? Zapendowska, Bilem Youngiem, Julem Loreancem i wieloma innymi. Mamy nadziej? ?e dzi?ki warsztatom nasze dzieci b?d? jeszcze pi?kniej ?piewa?. Nast?pnego dnia dzieci ze scholki wyst?pi?y podczas wszystkich niedzielnych Mszy ?w. ?piewa?y pie?ni na komuni?, dzi?kczynienie i na zako?czenie liturgii. Z okazji minionego Dnia Matki wr?cza?y wszystkim mamom obecnym w ko?ciele pi?knie "cukierkowe kwiaty". Po pi?knym ?piewie dziewczynki zbiera?y pieni??ki na pokrycie kosztów uczestnictwa w warsztatach. Co zreszt? jak si? pó?niej okaza?o przynios?o spodziewany efekt. ?yczymy udanych wyst?pów nie tylko w naszym ko?ciele ale tak?e poza nim...

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną