STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaIII Biesiada Rodzinna: 12 czerwca 2011 r.
III Biesiada Rodzinna
12 czerwca 2011 r.

       R?ka do góry, kto woli niedziel? naszpikowan? atrakcjami ni? niedzieln? kanap? i telewizor! "Palec pod budk?", jak mówi? przedszkolaki, komu milszy jest koncert o dwa kroki od domu od og?upiaj?cych powtórek seriali! Kto bardziej ni? familijne mia?kie kino ceni sobie czas kreatywnie sp?dzony z famili? na ?ywo, woli grilla w gronie znajomych ni? przespane popo?udnie, przeja?d?k? quadem i skok na bungee zamiast ?l?czenia przed komputerem, zwiedzanie wozu stra?ackiego i prywatn? pogaw?dk? z policjantem zamiast leniwego cz?apania po hipermarkecie - ten na pewno nie po?a?owa? swojej obecno?ci na III Biesiadzie Rodzinnej zorganizowanej przez dzia?aj?ce przy naszej parafii Stowarzyszenie "Rodzina".
       Biesiadne rozrywki by?y tak zró?nicowane, jak ró?ne s? rodziny, przyby?e w ten dzie?, by naprawd? rado?nie "dzie? ?wi?ty ?wi?ci?" - zabaw?, ?miechem, pogaduszkami, oderwaniem si? od obowi?zków, pozytywnymi my?lami i ofiarowaniem swojego czasu najbli?szym. Ka?dy móg? znale?? co? dla siebie. "Niby nic / a tak to si? zacz??o / niby nic / zwyczajne tra ta ta! / Jest w orkiestrze d?tej jaka? si?a..." - s?owa znanej piosenki nie myl? si?; przekonali?my si? o tym, podziwiaj?c Orkiestr? D?t? z Kurowa, która swoim wyst?pem rozpocz??a wspólne ?wi?towanie.
       O tym, jakie bogactwo osobowo?ci kry? mog? zacisza naszych ognisk rodzinnych, ?wiadcz? wyst?py utalentowanych osób z niemal?e ka?dego przedzia?u wiekowego. Nie zawiedli nawet najm?odsi. Oklaskiwali?my popisy wychowanków pu?awskiego Przedszkola Publicznego nr 7, bawili?my si? przy piosenkach biesiadnych i nucili?my mimo woli znane wszystkim fragmenty, integrowali?my si? podczas konkursów (liczne losowania, atrakcyjne i zabawne niekiedy nagrody: mi?dzy innymi pielgrzymka do Lichenia dla dwóch osób, wizyta w na??czowskim SPA, rejs statkiem, pizza z "Czarnego Piotrusia", lot balonem, s?odycze, a nawet... porcja dymi?cej przepysznie karkówki!), podziwiali?my prezentacj? Akademii Promocji Ta?ca, z zapartym tchem s?uchali?my, jak z ust skromnej, filigranowej dziewczynki wydobywa si? diamentowa eksplozja g?osu, nios?cego si? po horyzont i ?piewaj?cego o ?yciu, co je kocha "uparcie i skrycie" - Magda Welc, zwyci??czyni trzeciej edycji telewizyjnego show "MAM TALENT" i gwiazda tego festynu, nie zawiod?a oczekiwa? pu?awskiej publiczno?ci.
       J?ki dziewcz?cego zachwytu wzbudzi? hip-hopowymi wygibasami uczestnik programu "You Can Dance", pochodz?cy z naszego miasta Karol Polak. Czas umili? nam tak?e zespó? "11 nutka", roz?miesza? od ucha do ucha Kabaret Onufry, za? nostalgicznym i refleksyjnym akcentem po?egna?a nas Kapela Bandurzystów ze Lwowa "KARPATY". Losowanie nagrody g?ównej loterii - roweru, ca?odziennego przedmiotu po??dania wielu posiadaczy kuponów - zwie?czy?o Biesiad? u?miechem nagrodzonej oazowiczki.
       Nie sposób opisa? wszystkiego, co dzia?o si? tej wyj?tkowej niedzieli na placu wokó? ko?cio?a, w sercach i w my?lach wiernych. Na pewno ka?da rodzina zabra?a ze sob? inne spostrze?enia i zupe?nie ró?ne odczucia, w ka?dym domu z pewno?ci? inaczej wspomina si? wspólnie sp?dzony czas. My?l? jednak, ?e jedno nas ??czy: ju? odliczamy dni do nast?pnej Biesiady!
Z pozdrowieniami...

Justyna Szychowska


Kto chce wyrazi? swoje zdanie na temat tekstu lub wydarzenia,
co? zasugerowa?,
podzieli? si? wra?eniami lub zwyczajnie "podyskutowa?" z autorem
- mo?e napisa? na adres:
justyna.szychowska(wstaw ma?p?)wp.pl

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną