STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaBo?e Cia?o w naszej parafii: 23 czerwca 2011 r.
       Pogoda tego dnia nie zapowiada?a si? najlepiej, niebo o poranku zasnute by?o chmurami, nawet pada? niewielki deszcz. Jednak z up?ywem czasu zacz??o si? przeciera? i wszystko wskazywa?o, ?e uroczysto?? Bo?ego Cia?a odb?dzie si? w promieniach letniego, gor?cego s?o?ca.
       G?ówna msza z Procesj? Eucharystyczn? odprawiana by?a o godz. 10, koncelebrowana by?a przez ks. Jacka Jakuba, ks. Ryszarda Winiarskiego a g?ównym celebransem by? ks. proboszcz Henryk Olech. Kazanie wyg?osi? ks. Ryszard.
       Ko?ció? by? pi?knie udekorowany na ten w?a?nie dzie?, uwag? zwraca?y pi?knie u?o?one bukiety kwiatów przy o?tarzu. Na mszy nie zabrak?o ministrantów, lektorów, dziewczynek w bia?ych sukienkach i ch?opców pierwszokomunijnych. Ca?a oprawa Mszy ?wi?tej wskazywa?a, ?e jest to wa?ne dla katolików ?wi?to. Nabo?e?stwo u?wietni? ?piew chóru parafialnego, który przygotowa? i wykona? kilka pie?ni. Wida?, jak du?o pracy wk?ada w przygotowanie chórzystów do ?piewu pan organista, bo wykonanie pie?ni jest coraz lepsze i pi?kniejsze, co podkre?li? na koniec ca?ej uroczysto?ci ks. proboszcz.
       Po Mszy wyruszy?a procesja wiernych do czterech o?tarzy, ustawionych na ulicach osiedla. Na czele pochodu szed? lektor nios?c Krzy? Papieski, nast?pnie szli panowie nios?c figur? Matki Bo?ej, potem panie z obrazem Maryi, ch?opcy pierwszokomunijni z ró?a?cem, ministranci i lektorzy, a za nimi dziewczynki, które sypa?y kwiatki przed Naj?wi?tszym Sakramentem niesionym przez poszczególnych ksi??y z parafii. Za Naj?wi?tszym Cia?em Pana Jezusa sz?a rzesza wiernych
       Pierwszy o?tarz usytuowany by? przy bloku na ulicy Filtrowej 7. Tu zosta?a odczytana ewangelia wg ?w. Mateusza. S?owo do wiernych przy wszystkich o?tarzach g?osi? ks. Ryszard Winiarski. Przy tym o?tarzu najwa?niejsz? informacj? dla uczestników by?o to, ?e "Bóg jest konkretny".
       Nast?pny o?tarz by? przy ulicy Go?ci?czyk 9. Do tego o?tarza Naj?wi?tszy Sakrament niós? ks. Karol Mazur. Tu ks. Winiarski zwróci? uwag? wiernych na to, ?e "mo?liwo?ci jest wi?cej ni? potrzeb".
       Od tego miejsca procesja ruszy?a w kierunku Grota Roweckiego 8, gdzie przy o?tarzu, po wys?uchaniu Ewangelii wg ?w. ?ukasza ks. Ryszard t?umaczy? wiernym, aby prosili "Boga, by zosta? z nami".
       Ostatni o?tarz skonstruowano przed kopu?? Nowej ?wi?tyni. Ostatni? Ewangeli? wg ?w. Jana wyg?osi?, a w?a?ciwie wy?piewa? ks. Henryk. Przy tym o?tarzu poruszona by?a sprawa jedno?ci w?ród ludzi wierz?cych.
       Na koniec ks. Proboszcz dzi?kowa? wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zaanga?owali si? w przygotowanie tej wspania?ej uroczysto?ci oraz wszystkim przyby?ym na to niezwyk?e nabo?e?stwo. Po b?ogos?awie?stwie Naj?wi?tszym Sakramentem wierni od?piewali pie?? - hymn "Ciebie Boga wys?awiamy". Z Bo?ym b?ogos?awie?stwem, z rado?ci? w sercach parafianie rozeszli si? do swoich domów, aby ju? w gronie najbli?szych dalej ?wi?towa? Dzie? Pa?ski.
Ania Ró?ycka

Kto chce wyrazi? swoje zdanie na temat tekstu lub wydarzenia,
co? zasugerowa?,
podzieli? si? wra?eniami lub zwyczajnie "podyskutowa?" z autorem
- mo?e napisa? na adres:
aniarozycka13-67(wstaw ma?p?)o2.pl

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną