STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaDzie? Papieski w naszym ko?ciele: 9 pa?dziernika 2011 r.
Stowarzyszenie "Rodzina" organizuje bogate w wydarzenie obchody XI Dnia Papieskiego. W naszym ko?ciele szczególnie przez dwa dni b?dziemy wspomina? osob? b?. Jana Paw?a II. Pierwszy akcent mia? miejsce 9 pa?dziernika 2011 r. Tego dnia w naszej parafii go?cili?my kustosza Sanktuarium NMP Królowej Ró?a?ca ks. Szymona Much?, który jednocze?nie przez ca?y dzie? g?osi? kazania. Kaznodzieja ukazywa? nam b?. Jana Paw?a II jako Cz?owieka modlitwy, tak jak g?osi has?o tegorocznej edycji Dnia Papieskiego. Wspomina? równie? o bogactwie ?ask jakie niesie ze sob? modlitwa ró?a?cowa. Do dzi? pami?tamy historie ludzie, którzy rozmi?owali si? w rozwa?aniu tajemnic z ?ycia Maryi i Jezusa. Ca?e kazanie mo?emy ods?ucha? w wersji MP3. M?odzie? zrzeszona przy parafii w Ruchu ?wiat?o-?ycie równie? aktywnie w??czy?a si? w obchody uroczysto?ci. Po ka?dej Mszy ?w. zbierali ofiary do puszek na stypendia dla ubogiej m?odzie?y. Ponadto rozprowadzali tak?e ksi??ki i kalendarze o Papie?u Rodaku. Przy naszym ko?ciele rozpocz??a si? równie? akcja zdrowotna: "Zadbajmy o zdrowie". Nasi parafianie pracuj?cy w szpitalu jako wolontariusze dokonywali pomiarów poziomu cukru i ci?nienia. Akcja ta jest kontynuowana od 10 do 13 pa?dziernika w Galerii Zielona. Jej podsumowaniem jest spotkanie 14 pa?dziernika w Urz?dzie Miasta z mgr-em Jerzym Robakiem Sobolewskim nt: "Wp?yw zdrowienia na ?ycie cz?owieka". Wi?cej nt. www.dzien-papieski.pl
Nast?pne spotkanie z b?. Janem Paw?em II w naszym ko?ciele odb?dzie si? 22 pa?dziernika. O godz. 16.30 zgromadzimy si? na modlitwie ró?a?cowej. O godz. 17.00 rozpocznie si? Eucharystia. Po liturgii odb?dzie si? koncert s?owno-muzyczny w wykonaniu Roberta Grudnia i Olgierda ?ukaszewicza.

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną