STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaNasi parafianie podczas Dnia Papieskiego: 7-22 pa?dziernika 2011 r.
       XI Dzie? Papieski w Pu?awach przechodzi powoli do historii. ?wie?o w naszej pami?ci pozostaj? wspomnienia z tych wydarze?. Nasi parafianie bardzo aktywnie w??czyli si? w obchody tych ogólno miejskich uroczysto?ci. Nie tylko jako organizatorzy, którzy jako Stowarzyszenie "Rodzina" przygotowali ca?y program, ale równie? wzi?li udzia? w konkursach, koncertach czy nawet w zawodach sportowych. Wszystkim zaanga?owanym w przygotowanie i przebieg XI Dnia Papieskiego w Pu?awach sk?adamy nasze ogromne podzi?kowania.
       Chcia?bym si? podzieli? z Wami sukcesami naszych Parafian. Zapraszam do przeczytania krótkiego sprawozdania a pó?niej zach?cam do obejrzenia zdj??.
       W "Parafiadzie rodzin" dru?yna reprezentuj?ca nasz? parafi? zaj??a pierwsze miejsce. Byli?my najlepsi niemal w ka?dej konkurencji. Niektóre z nich: skoki przez skakank?, przeci?ganie liny, przej?cie przez Morze Czerwone czy Arka Noego zdoby?y status - naszych ulubionych. W "Rowerowym wy?cigu po kremówki" nasz? parafi? reprezentowali przede wszystkim dzieci i m?odzie?. Cieszymy si?, ?e niektórym uda?o si? zaj?? miejsca "na pudle". W gronie gimnazjalistów najlepszy okaza? si? Amadeusz Górski, tu? za podium, na czwartym miejscu by? Robert Wójcik. W gronie dzieci kl. I-III trzecie miejsce zaj?? Tobiasz Górski. W?ród pa? zwyci??y?y nasze parafianki: Karolina Smyrga?a, która zaj??a pierwsze miejsca oraz Ma?gorzata Wenerska, która uplasowa?a si? miejsce ni?ej. Ostatnie miejsce na podium wywalczy?a Beata ?cibior - zaprzyja?niona z nasz? parafi?. Nasi przedstawiciele, równie aktywnie w??czyli si? do udzia?u w konkursach szkolnych oraz przegl?dzie pie?ni i piosenki religijnej. Laureaci konkursów i przegl?du zostali nagrodzeni podczas koncertu laureatów, który odby? si? w POK "Dom Chemika". W konkursie plastycznym I miejsce w kategorii dzieci ze szko?y podst. kl. IV-VI zaj??a Emilia Dunia, która swoj? prac? przygotowa?a pod opiek? pani Ewy Jurkowskiej. II miejsce w grupie dzieci z kl. I-III zaj??a Zofia Bachanek, któr? zg?osi? do konkursu ks. Jacek Jakubiec. III miejsce przyznano Adamowi Pomorskiemu, który zg?osi? swoj? prac? w grupie dzieci z kl. IV-VI. Jego opiekunem by? katecheta Wiktor Leonienko. W gronie wyró?nionych znalaz?a si? praca Klary Grudzie? z kl. IV-VI, której opiekunem by? ks. Jacek Jakubiec. Mniej laureatów mieli?my w konkursie literackim. Pi?knie o Papie?u jako Cz?owieku modlitwy pisa?y Katarzyna Pa?, która zaj??a II miejsce w kategorii m?odzie? gimnazjalna oraz Justyna Szychowska, która by?a najlepsza w gronie doros?ych. Przegl?d pie?ni i piosenki religijnej by? zdominowany przez nasze schole i chór parafialny. Schola dzieci?ca wyst?puj?ca pod opiek? Grzegorza Stefaniaka, zaj??a I miejsce w kategorii zespo?y wokalne w gronie dzieci ze szko?y podstawowej. III miejsce w tej samej kategorii zaj?? zespó? klasy I e za Szko?y Podstawowej nr 11 przygotowany przez Monik? Mocarsk?. Wyró?nienie zdoby? zespó? "11 nutka" reprezentuj?cy równie? nasz? szko??. Opiekunk? zespo?u by?a Bo?ena Krygier. W kategorii zespo?y wokalno-instrumentalne w gronie dzieci ze szko?y podstawowej II nagrod? zdoby? zespó? z kl. V a z "11-tki" ("szko?y na Niwie") pod opiek? Anny Biele?, za? w grupie: m?odzie? szkolna najlepiej zaprezentowa?a si? schola m?odzie?owa prowadzona przez Patrycj? Górsk? z ks. Karolem Mazurem. Grand Prix przegl?du zdoby? Chór Parafialny, którego dyrygentem jest Grzegorz Stefaniak. W?ród solistów I miejsce w gronie m?odzie?y szkolnej zaj?? Amadeusz Szmigiel.
       Laureatom ?yczymy dalszego rozwoju intelektualnego, tak by dalej mogli rozwija? talenty przekazane im przez Pana Boga.

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną