STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaCecylianka w naszej parafii: 22 listopada 2011 r.
?w. Cecylia - patronk? ?piew ko?cielnego
Historia i akcent wspó?czesny w naszej parafii

       U schy?ku ?redniowiecza uczyniono ?w. Cecyli? patronk? ?piewu, muzyki ko?cielnej, chórów i organistów. Legenda g?osi, ?e ?wi?ta gra?a na organach wodnych, instrumencie b?d?cym wówczas w Rzymie wielk? rzadko?ci?, b?d? na harfie. Patronat ?w. Cecylii nad muzyk? i ?piewem motywowany jest na podstawie fragmentu jednej z antyfon, w której mowa jest o tym, ?e w czasie gdy muzycy gotowali instrumenty na uroczysto?? weseln?, Cecylia w sercu swym wy?piewywa?a mod?y samemu Bogu. Pomini?cie s?ów "w sercu" oraz zmiana interpunkcji doprowadzi?a do zmiany znaczenia antyfony. Skutkiem tego ?w. Cecylia uznana zosta?a za muzyka i do dnia dzisiejszego czczona jest jako patronka ?piewu i muzyki ko?cielnej. Atrybutami ?w. Cecylii obok instrumentów muzycznych: cytry, harfy, lutni i organów, s? równie? anio?, p?on?ca lampka, miecz oraz wieniec z bia?ych i czerwonych ró?, symbolizuj?cych niewinno?? i m?cze?stwo. (?ród?o: http://www.muzeum-radom.pl/indexm.php?r=24&nid=774)
       22 listopada to dzie? kiedy w ca?ym Ko?ciele wszyscy mi?o?nicy ?piewu ko?cielnego dzi?kuj? swojej Patronce za Jej or?downictwo. W naszym ko?ciele równie? najwi?ksi czciciele ?w. Cecylii uczcili wspomnienie swojej Patronki. Tego dnia oprócz modlitwy, z naszej parafialnej ?wi?tyni, unosi? si? przepi?kny ?piew, który potwierdza? fakt, ?e w naszej parafii równie? ?w. Cecylia ma swoich czcicieli. Zanim jednak dosz?o do ma?ego koncertu, nasi mniejsi i wi?ksi arty?ci zadbali o muzyczn? opraw? liturgii. Ju? po Eucharystii Chór Parafialny dyrygowany przez Organist? Pana Grzegorza Stefaniak wykona? dwa utwory: "S?awcie usta Cia?o Pana" oraz "Ave Maryja". Schola dzieci?ca za?piewa?a przy wspó?udziale dyrygenta chóru jak i graj?cej na gitarze Pani Agnieszki Zamojskiej równie? dwie pie?ni: "Co si? ?wi?ci" i "Najpierw Anio? Jej zwiastowa?". Zespó? m?odzie?owy, którego do wyst?pu przygotowa?a Patrycja Górska zaprezentowa? tak?e dwa utwory: "Mów do mnie Panie" i "Wszystko co mam".
       Schola dzieci?ca zaprasza do wspólnej modlitwy w niedziel? na Mszy ?w. o godz. 11.30. Próby do liturgii s? w ko?ciele w pi?tki o godz. 15.30.
       Zespó? m?odzie?owy zach?ca do wspólnego ?piewu tak?e w niedziel? podczas Eucharystii o godz. 18.00. Próby przed niedziel? s? w pi?tki o godz. 19.00.
       Chór Parafialny przyjmie w swoje szeregi wszystkich innych mi?o?ników ?piewu ko?cielnego. Próby s? w poniedzia?ki i czwartki o godz. 19.00.

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną