STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaRoraty z udzia?em dzieci: Adwent 2011
RORATY

       Czas Adwentu, czas przygotowa? do ?wi?t Bo?ego Narodzenia ju? za nami. Za nami te? czas Rorat, czyli porannych Mszy o wschodzie s?o?ca. Niektórym z uczestników b?dzie ich bardzo brakowa?o.
       Nazwa Roraty pochodzi od zwyczajowej pie?ni na wej?cie "Rorate caeli desuper" co znaczy "Spu??cie ros? niebiosa". Jest to modlitwa proroka Izajasza b?agaj?cego Boga o rych?e przyj?cie Zbawiciela. Charakterystycznym elementem Rorat jest rozpalanie specjalnej ?wiecy, która jest umieszczana w pobli?u o?tarza. Symbolizuje ona Naj?wi?tsz? Mari? Pann?. Ta wyj?tkowa obecno?? Matki Bo?ej w Adwencie ma g??boki sens, Maryja jest bowiem mistrzyni? adwentowego oczekiwania. Razem z ko?cio?em czeka na przyj?cie chwalebnego, uwielbionego Chrystusa.
       W naszym ko?ciele Msze Roratnie odprawiane by?y codziennie od poniedzia?ku do soboty o godz. 6 rano. Bardzo wczesna pora gromadzi?a spor? rzesz? wiernych, a tak?e bardzo liczn? grup? dzieci, od przedszkolaków po gimnazjalistów. Msza ?w tradycyjnie rozpoczyna?a si? liturgi? przy zgaszonych ?wiat?ach, ko?ció? o?wietla?y jedynie przyniesione przez wiernych lampiony. Liturgia rozpoczyna?a si? procesj? przez ko?ció?, w której uczestniczyli ministranci, lektorzy, dzieci i kap?an. Dopiero po akcie pokutnym, na ?piew "Chwa?a na wysoko?ci Bogu" zapala?y si? wszystkie ?wiat?a.
       Msze Roratnie, mimo ?e o tak wczesnej porze, odprawiane by?y bardzo uroczy?cie, w opraw? w??cza?y si?: kó?ka ró?a?cowe, schola dzieci?ca, schola m?odzie?owa, chór parafialny oraz poszczególni parafianie. Kazania roratnie kierowane by?y g?ównie do dzieci i dla dzieci, dzieciaki poznawa?y ?ycie b?ogos?awionego Jana Paw?a II. By?y to niezwyk?e lekcje z biografii tego Wielkiego Cz?owieka, ale niezwyk?e tak?e dlatego, ?e dzieci "spotyka?y si?" z Anio?em Stró?em Karola Wojty?y. Dzi?ki gromkim okrzykom przywo?uj?cych Anio?a (dzieci skutecznie zach?cane by?y do g?o?nego wo?ania przez kap?anów), nie tylko dzieciom szerzej otwiera?y si? oczy, ale te? nie ma?ej grupie pozosta?ych wiernych, którzy czasami troch? drzemali. Dzieci codziennie przynosi?y wykonane w?asnor?cznie serduszka z wypisanym dobrym uczynkiem, który uczyni?y, oraz z odpowiedziami na pytania zwi?zane z tre?ci? kazania. Serduszek by?o bardzo du?o, bo du?o by?o dzieci, wszystkie bardzo pi?kne. Codziennie losowane by?o serduszko, a jego autor otrzymywa? nagrod?: anio?ka, maskotk? lub ksi??k?. Po zako?czeniu Mszy ?wi?tej maluchy otrzymywa?y tak?e nagrod? w postaci naklejki. Te z nich, które uzbiera?y wszystkie naklejki (czyli by?y na wszystkich Roratach), na zako?czenie Adwentu otrzyma?y nagrody. Brawo dzieciaki, tak trzyma?! Tak?e na koniec zosta?a zrobiona pami?tkowa fotka - wszystkie dzieci i kap?ani.
       Jeszcze jedn?, mo?e przyziemn? spraw?, ale jak?e wa?n?, zw?aszcza dla maluchów, by?o ?niadanie po ka?dej Mszy ?wi?tej. Dzieciaki gromadzi?y si? w salce katechetycznej, gdzie czeka?a na nie ju? przygotowana przez ch?tnych rodziców herbata i kanapki. Potem, wszyscy razem, dzieci, rodzice i ksi??a szli do szko?y na lekcje. Dzi?ki temu zwyczajowi (ju? drugi rok odbywaj? si? te roratnie ?niadania) najm?odsi mog? uczestniczy? w tej porannej Mszy, a rodzice spokojni o swoje pociechy mog? uda? si? do pracy, do swoich obowi?zków. Dobrze, ?e mamy takich kap?anów w naszej parafii, ?e maj? takie pomys?y, zapa? do pracy, ?e chce im si? chcie?.
Anna Ró?ycka

Kto chce wyrazi? swoje zdanie na temat tekstu lub wydarzenia,
co? zasugerowa?,
podzieli? si? wra?eniami lub zwyczajnie "podyskutowa?" z autorem
- mo?e napisa? na adres:
aniarozycka13-67(wstaw ma?p?)o2.pl

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną