STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaAbp Budzik na Odpu?cie w Uroczysto?? ?w. Rodziny: 30 grudnia 2011 r.
"Ja ... bior? ciebie ...za ?on? (m??a) i ?lubuj? ci mi?o??, wierno?? i uczciwo?? ma??e?sk?
oraz ?e ci? nie opuszcz? a? do ?mierci. Tak mi dopomó?, Panie Bo?e wszechmog?cy
w Trójcy jedyny i wszyscy ?wi?ci"
(z przysi?gi ma??e?skiej).

"Przygotowanie do ma??e?stwa zaczyna si? ju? w dzieci?stwie
i dokonuje poprzez obserwowanie ?ycia w?asnych rodziców,
a tak?e poprzez ca?y proces wychowania w rodzinie. (...)
Rodzina jest niezast?pion? szko?? mi?o?ci."
(Ks. Marek Dziewiecki)

       Ka?dego roku na nowo cieszymy si? z narodzin Jezusa, sk?adamy ?yczenia Ewom i Adamom, ta?czymy, wiwatuj?c Sylwestrom, szczególnie podkre?lamy imieniny i rocznice wszystkich tych, których kochamy i z których istnieniem przeplataj? si? nasze ?ycia. Nasza parafia, zaraz po domu rodzinnym miejsce nam najbli?sze i skupiaj?ce najbli?szych, równie? ma swoje ?wi?to i swój wyj?tkowy dzie?. 30 grudnia 2011 roku, w Uroczysto?? ?wi?tej Rodziny, ?wi?tynia przepe?niona by?a muzyk?, podnios?o?ci?, klimatem rado?ci i triumfu. Triumfu mam i tatusiów z zak?opotaniem, nie?mia?o?ci? albo poczuciem spe?nienia trzymaj?cych si? za r?ce, bab? i dziadków z rozrzewnieniem, by? mo?e zm?czeniem, ale i poczuciem sensu wspominaj?cych ma??e?sk? przysi?g?, a tak?e wtulonych w t?um i przemykaj?cych mi?dzy p?aszczami doros?ych dzieci - owocu mi?o?ci, widocznego znaku Bo?ego b?ogos?awie?stwa dla rodzin. Msz? ?wi?t? poprzedzi? wspania?y koncert Orkiestry D?tej z Kurowa; w przygotowaniach na spotkanie z Jezusem Eucharystycznym pomóg? wiernym tak?e przepi?knie ?piewaj?cy Chór z Kurowa, którego oryginalne i wzruszaj?ce kol?dy i pastora?ki nastroi?y zas?uchanych pozytywnie i refleksyjnie.
       Arcybiskup Stanis?aw Budzik, którego go?cili?my tego dnia, mówi? o sile p?yn?cej z rodziny, o nadziejach i szansach z ni? zwi?zanych, o tych wszystkich wspania?o?ciach i bogactwach, które, cho? czasem trudne do przyj?cia i zaskakuj?ce, u?wi?caj? i nadaj? sens ?yciu na ziemi. W cieple ko?cio?a i otaczaj?cych nas bliskich ludzi, w blasku o?tarzowych i choinkowych ?wiec, w towarzystwie figur ?wi?tej Rodziny w betlejemskiej szopce, w?ród patetycznego zapachu kadzide? i po?ród modlitw o wytrwa?o??, mi?o?? i b?ogos?awie?stwo na drodze ma??e?skiego i rodzinnego powo?ania, podali?my sobie d?onie i odnowili?my ma??e?skie ?lubowanie. Wrócili?my do chwili tak wa?nej, do s?ów wi???cych na zawsze, do podj?tych decyzji i pierwszych odwa?nych kroków ku realizacji Bo?ego planu wzgl?dem nas. Kolejny raz poprosili?my Najwy?szego o si?? i opiek?, o wsparcie w codziennych trudach i o umiej?tno?? dostrzegania zwyk?ych ma?ych cudów, i dzi?kowali?my - za Jego Obecno?? i r?k?, któr? nas prowadzi dzie? po dniu, za siebie nawzajem, za obecne i przysz?e rodziny i za to, ?e przyk?adem ?wi?tej Rodziny przyci?ga nas nieustannie do siebie.
       Z noworocznymi ?yczeniami Bo?ej Obecno?ci i wielu ?ask na ka?d? chwil? prze?ywan? we wspólnocie rodzinnej i parafialnej - Justyna, Jacek i Zosia Szychowscy.

Kto chce wyrazi? swoje zdanie na temat tekstu lub wydarzenia,
co? zasugerowa?,
podzieli? si? wra?eniami lub zwyczajnie "podyskutowa?" z autorem
- mo?e napisa? na adres:
justyna.szychowska(wstaw ma?p?)wp.pl

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną