STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaWspólne kol?dowanie - szans? na sukces: 6 stycznia 2012 r.
       Szansa na sukces... tym razem to nie program rozrywkowy w telewizyjnej dwójce, ale konkurs kol?d w naszym ko?ciele.
       Szans? na sukces mia?y najm?odsze kó?ka ró?a?cowe (?w. Stanis?awa Kostki, ?w. Dominika, ?w. J. B. Molla, ?w. Franciszka) dzia?aj?ce przy naszej parafii. Kó?ka ró?a?cowe to nie leciwe staruszki, ale eleganckie, m?ode kobiety oraz m?odzi m??czy?ni, cz?sto tatusiowie dzieciaków z klas szóstych, pi?tych, czwartych i trzecich.
       Wszystko odbywa?o si? niemal jak w studiu telewizyjnym: by?o losowanie utworów, by?y prawdziwe mikrofony, bezpo?rednia ?ywa muzyka (pan Grzegorz s?u?y? za orkiestr?), by?y flesze z aparatów fotograficznych, oraz prowadz?cy - ks. Jacek Jakubiec, który godnie zast?pi? Wojciecha Manna. Z równym mu wdzi?kiem, z poczuciem humoru stworzy? mi??, sympatyczn? atmosfer?. Sprawi?, ?e "stres estradowy" wykonawców zwi?zany z wyst?pem opada? niczym ig?y z nieco ju? przesuszonych, ?ywych choinek w naszych domach. Wykonawcy ?piewali ró?ne kol?dy, i te znane wszystkim, i te mniej znane, ale wszystkie utwory brzmia?y pi?knie, bo p?yn??y prosto z serca. Chocia? zespo?y rywalizowa?y ze sob?, to tak?e nawzajem sobie pomaga?y, zw?aszcza dwaj panowie z chóru parafialnego cz?sto zasilali kó?ka ró?a?cowe swoimi mocnymi, pi?knymi g?osami. Obecni w ko?ciele wierni tak?e wspomagali ?piewem wyst?puj?ce zespo?y. Okaza?o si?, ?e w?ród parafian jest mnóstwo osób pi?knie ?piewaj?cych.
       Na koniec zaprezentowa?y si? m?ode talenty, dziewczynki gra?y indywidualnie na organach oraz ?piewa?y solo. W?ród nich wyró?nia?a si? pi?cioletnia dziewczynka, która przedszkoln? piosenk? za?piewa?a akapella. Zwyci?zcy otrzymali s?odkie nagrody - "anielskie cukierki" (taka nazwa wypisana by?a na papierku). Mam nadziej?, ?e równie "anielsko" smakowa?y, osobi?cie tego nie sprawdzi?am, cho? mia?am ochot? (nie bra?am udzia?u w konkursie).
       By?a to pierwsza edycja Szansy na sukces w naszej parafii i mam nadziej?, ?e nie ostatnia. Bo to naprawd? ?wietny pomys? na mi?e sp?dzenie ?wi?tecznego popo?udnia, po prostu na ?wi?towanie. Pomys?odawcom i organizatorom sk?adam wielkie dzi?ki, i my?l?, ?e nie tylko w swoim imieniu, ale tak?e w imieniu tych wszystkich, którzy 6 stycznia po po?udniu byli w ko?ciele ?w. Rodziny.

Anna Ró?ycka

Kto chce wyrazi? swoje zdanie na temat tekstu lub wydarzenia,
co? zasugerowa?,
podzieli? si? wra?eniami lub zwyczajnie "podyskutowa?" z autorem
- mo?e napisa? na adres:
aniarozycka13-67(wstaw ma?p?)o2.pl

"?piewa? ka?dy mo?e"
       W pi?tek, 6 stycznia 2012 r. w naszej parafii pospolite ruszenie! Ksi?dz Jacek og?osi? I Festiwal Kol?d - "Szansa na sukces". Do udzia?u zaprosi? nie byle kogo: cztery kó?ka ró?a?cowe wraz z ca?ymi rodzinami! Zadanie wcale nie ?atwe, dru?yny mia?y opanowa? 29 kol?d i pastora?ek.
O godzinie 16.00 w ko?ciele zebra? si? ca?kiem spory t?um "?piewaków" jak i kibiców. Kó?ka ró?a?cowe zwarte i gotowe, mniej lub bardziej liczne, lecz ka?de z doz? niepewno?ci: czy uda nam si? dobrze wylosowa? i za?piewa?? Zaczynamy!
Ksi?dz Jacek, niczym Wojciech Mann, panowa? nad wszystkim: czuwa? nad prawid?owym losowaniem, niwelowa? stres, zach?ca? do wspólnego ?piewania. Pan Grzegorz, organista, dwoi? si? i troi?, by dopasowa? tonacje, trzyma? rytm, pomaga? ?piewaj?cym w chwilach zagubienia.
Po pierwszych chwilach tremy przyszed? moment rozlu?nienia. Kó?ka ró?a?cowe otrzymywa?y ?piewaj?ce wsparcie od ludzi zgromadzonych w ko?ciele, kol?dy i pastora?ki okaza?y si? nie takie straszne, jak by si? mog?o wydawa?. I tak naprawd?, to z konkursu zrobi? si? pi?kny koncert kol?d w wykonaniu wszystkich zgromadzonych w ?wi?tyni, po??czony z nut? humoru i ?wiadomo?ci?, ?e wszyscy jeste?my jedn?, wielk? Rodzin? (my?l?, ?e ukryty cel festiwalu zosta? osi?gni?ty!!!). Wielu z nas by?o zapewne zdziwionych, ?e jest a? tyle kol?d i pastora?ek, ?e niektóre z nich maj? tak wiele zwrotek! Na koniec najm?odsi mi?o?nicy kol?d mieli mo?liwo?? zaprezentowania swoich umiej?tno?ci wokalnych i instrumentalnych. Odwa?nych i utalentowanych nie zabrak?o.
       Dwie godziny wspólnego ?piewania min??y szybko. Konkurs si? odby?, nagrody zosta?y rozdane. A w nas pozosta? niedosyt i pewno??: za rok znów si? spotkamy!

JK

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną