STRONA  GŁÓWNA GALERIA  ZDJĘĆ NAPISZ  DO NAS MAPA  DOJAZDU
PARAFIA   ŚWIĘTEJ   RODZINY   w   PUŁAWACH

Aktualności

- Ogłoszenia

- Intencje mszalne

- Zapowiedzi

- Informacje dla bierzmowanych

- Informacje dla dzieci komunijnych

Życie parafii

- Wydarzenia

- Teren Parafii

- Msze św.

- Nabożeństwa

- Kancelaria

- Sprawowanie sakramentów

- Do chorego

- Pogrzeb katolicki

- Dla młodych i o młodych

- Rekolekcje, kazania

- Śpiewy

- Inne MP3

- Pielgrzymki

- Artykuły

- Rok Wiary w rodzinach

Wspólnoty

- Duszpasterze

- Rada Duszpasterska

- Poradnia rodzinna

- Kółka Różańcowe

- Legion Maryi

- Chór parafialny

- Koło Przyjaciół Radia Maryja

Stowarzyszenie Rodzina

Dzień Papieski

Akcja Katolicka

Zespół Iuvenes Domino

Pielgrzymki rowerowe

Historia

Linki

- Szkoła Formacji Duchowej

- Pismo Święte

- Katechizm Kościoła

- Kodeks Prawa Kanonicznego

- Sobór Watykański

- JPII - złote myśli

- Twitter Ks. Abp Stanisława BudzikaNiedziela M?ki Pa?skiej: po?wi?cenie palm, Pasja: 1 kwietnia 2012 r.
"Chrystus wodzem, Chrystus królem, Chrystus w?adc? nam"

       Niedziela Palmowa to ?wi?to ustanowione na pami?tk? przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Przed ko?cio?em o 11.30 zebra? si? t?um wiernych, g?ównie dzieci: przedszkolaków, pierwszo - i drugoklasistów, oraz ze starszych klas szko?y podstawowej. Wokó? nich gromadzili si? rodzice, ka?dy z palm? w r?ku.
       Msza ?wi?ta rozpocz??a si? po?wi?ceniem przyniesionych palm oraz procesj?, której przewodniczy? ks. Jacek.
       Wiernych w ko?ciele na tej Eucharystii by?o bardzo du?o, dzieci oblega?y o?tarz, doro?li t?oczyli si? za nimi. Dzieci, nawet te najm?odsze dzielnie s?ucha?y S?owa Bo?ego. Nasze doros?e serca ?piew Ewangelii (bo dzisiejsza Ewangelia by?a ?piewana przez m?odych ludzi: Ewelin?, Paw?a i Marka) bardzo porusza?, bo nie tylko melodia, pi?kne g?osy, ale przede wszystkim tre?? mia?a ogromne znaczenie. Dzieciom mog?o by? trudno, bo mo?e niewiele zrozumia?y ze ?piewu, bo ci??ko jest im wysta? bez ruchu w jednym miejscu, bo niektóre z nich trzyma?y do?? ci??kie transparenty, to jednak wytrwa?y. Mo?e troch? si? kr?ci?y, mo?e czasami przykuca?y, ale wytrwa?y. I to wed?ug mnie, zwyk?ej parafianki, jest najwa?niejsze. To, aby dzieci by?y w ko?ciele, uczestniczy?y w nabo?e?stwach. Od nas doros?ych w du?ej mierze to zale?y. Obok mnie sta?a m?oda mama z dwójk? dzieci, ok 3 i 4- letnich. Dzieci troch? pop?akiwa?y, chcia?y na r?ce, bola?y je nogi. Ale wytrwa?y, i one, i mama, okazuj?c im cierpliwo??.
       Podczas wyznania wiary dzieci wznosi?y swoje palmy do góry, macha?y nimi, jakby wita?y samego Chrystusa wchodz?cego do ko?cio?a na Niwie, tak jak kiedy? wita?y Go t?umy ludzi w Jerozolimie. I chocia? by?o ciasno, to chyba nikomu nie przeszkadza? ten ?cisk. I oby zawsze by?o tak t?oczno przy o?tarzu, oby zawsze by? taki ?cisk na ka?dej mszy ?wi?tej, i tej niedzielnej, i tej w dzie? powszedni. Tego ?ycz? nam wszystkim, mimo, ?e jest to troch? niewygodne, ale przecie? nie o wygod? chodzi.

Anna Ró?ycka

Kto chce wyrazi? swoje zdanie na temat tekstu lub wydarzenia,
co? zasugerowa?,
podzieli? si? wra?eniami lub zwyczajnie "podyskutowa?" z autorem
- mo?e napisa? na adres:
aniarozycka13-67(wstaw ma?p?)o2.pl

Kalendarz liturgiczny

Modlitwy

Katechezy sakramentalne

- Chrzest

- Bierzmowanie

- Eucharystia

- Pokuta

- Namaszczenie Chorych

- Małżeństwo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Budowa kościoła

Wspólnota PuławskaStrona istnieje od: 15.10.2006
Stronę wykonał: Tomasz Sajnóg Kontakt ze mną